Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Czesto mozna sie spotkac ze

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Często można się spotkać ze zdaniem, nie pozbawionym .słuszności, że do patologicznych reakcji skłonni są szczególnie osobnicy o cechach infantylizmu, duchowego prymitywizmu, ociężałości umysłowej, a nawet wręcz ograniczenia intelektualnego. Dotyczy to np. histerycznych zespołów kompulsacyjnych, do których wystąpienia trzeba pewnej dyspozycji charakterologicznej, określanej zazwyczaj nazwą psychopatii histerycznej (histeroidii). Niektórzy posuwają się nawet tak daleko że symulację uważają za wyraz psychopatii, choćby nawet nie było innych dowodów. Do reakcji takich bo- wiem skłonni są osobnicy odznaczający się niedostatecznym samokrytycyzmem i naiwnym egocentryzmem. Tutaj również trzeba wymienić reakcje paranoiczne różnej treści: hipochondrycznej, prześladowczej, ksobnej, pieniaczej, sytuacyjnej itd. Nie tu jednak ich miejsce -w systematyce chorób psychicznych.
ZAGADNIENIE SYMULACJI Zagadanienie udawania choroby psychicznej (simulatio) ma w psychiatrii sżczególne znaczenie praktyczne. Przypadki te zdarzają się znacz- nie rzadziej, niż sądzą laicy. Niektórzy przypuszczają, że konsekwentne i dłu- .gotrwałe udawanie choroby umysłowej jestw praktyce niemożliwością, zwłasz- cza gdy symulacja dotyczy sprawy bogatej w objawy. Są jednak znane przy- padki wieloletniej symulacji. W praktyce pamiętać trzeba, że zarówno symu- lacja, jak i agrawacja bynajmniej nie dowodzą zdrowia psychicznego. Znane .są przypadki udawania choroby umysłowej przez rzeczywiście umysłowo cho- rego. Chory taki z powodów sytuacyjnych, nie zdając sobie sprawy ze swej niepoczytalności, którą i tak biegli muszą mu przyznać, ratuje się z trudnej sytuacji życiowej udając szaleńca. Każdy przypadek symulacji wymaga szcze- gółowego badania klinicznego. W kazuistyce sądowo-psychiatrycznej rzadkie te zresztą przypadki nastręczają dużo trudności teoretyczno-rozpoznawczych. Osobiście obserwowałem paralityka średnio otępiałego, który udawał napady padaczkowe, podpatrzone w czasie pobytu w szpitalu psychiatrycznym, z na- stępowymi stanami rzekomego zamroczenia. [przypisy: , odżywka do włosów, Szkoła tańca Poznań, ból pleców ]

Tags: , ,

Comments are closed.