Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Do psychoz reaktywnych zaliczyc trzeba

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Do psychoz reaktywnych zaliczyć trzeba tzw. mutyzm wybiórczy (mutismus selectivus), występujący najczęściej u dzieci. Polega on na uporczy- wym milczeniu w stosunku do dorosłych i obcych, podczas gdy dziecko roz- mawia swobodnie z rówieśnikami i z członkami rodziny. W szkole nie odpo- wiada na pytania i ani prośby, ani groźby nie są w stanie przełamać uporu dziecka. Najczęściej mutyzm pojawia się nagle po przesadzeniu dziecka w obce środowisko, czasem u dorosłych, gdy znajdą się w środowisku obcojęzycznym. Zapadają na tego rodzaju stany reaktywne osobniki prymitywne, nie wyro- bione życiowo, lękliwe, słabe życiowo. Właściwości te można zaliczyć do psy- chopatii, chociaż zaklasyfikowanie to w niczym nie przyczyni się do wy jaśnie- l nia sprawy. U dzieci naj częstszy wiek występowania, to okres lat przedszkol- nych i pierwszych lat szkolnych. W przypadkach zaniedbanych i leczniczo nie- opanowanych dochodzi Wtórnie do zatrzymania rozwoju umysłowego na niskim poziomie. Jeżeli dziecko takie znajdzie się we właściwej atmosferze psychelecz- niczej, np. w dobrze postawionym oddziale klinicznym, to po pewnym czasie onieśmielenie ustępuje i dziecko zaczyna mówić. W przeciwnym razie stan ten może się przedłużyć i trwać wiele lat. U dziewcząt sprawa bywa częstsza niż u chłopców (Suchariewa, 1955). W cięższych stanach, zwłaszcza po urazach psychicznych, do mutyzmu dolą- czyć się może osłupienie (stupor) reaktywne, któremu towarzyszyć mogą zabu- rzenia wegetatywne w rodzaju biegunek, wymiotów, bladości lub przekrwie- nia twarzy, ślinotoku, nadmiernych potów, oziębienia kończyn itd. Bezruch może przybierać postać reaktywnego zespołu kataleptycznego, woskowatego lub sztywnego. Po przeminięciu osłupienia może u dzieci utrzymywać się w ciągu wielu lat mutyzm wybiórczy, który jednak może występować i nie- zależnie od osłupienia. [podobne: , odwrócona osmoza, ból pleców, krem neutrogena ]

Tags: , ,

Comments are closed.