Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Dolegliwosci hipochondryczne sa zjawiskiem klinicznym

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dolegliwości hipochondryczne są zjawiskiem klinicznym nad- zwyczaj gęstym .Stykają się z nimi codziennie lekarze wszelkich specjalności. Skargi hipochondryczne narastają w miarę postępów popularyzacji nauk lekar- skich, oczywiście źle prowadzonej. Wiadomości popularno-naukowe z zakresu medycyny stają się źródłem urazów jatrogennych. Urazy jatrogenne zadają chorym najczęściej lekarze swoimi nieostrożnym wypowiedziami na temat roz- poznania i rokowania. Jeżeli osoba histeryczna pragnie podświadoi:nie poczuć się chorą, to wiadomości takie wchłania wśród objawów agrawacji. Pamiętać jednak należy, że dolegliwości hipochondryczne, jeżeli im towarzyszy poczu- cie choroby somatycznej, bywają znamienne dla zespołu neurastenicznego. W przypadkach tych mówi się zazwyczaj o stanie mieszanym neurasteniczno- histerycznym. Niektórzy psychiatrzy uznają odrębną jednostkę nozograficzną pod nazwą hipochondrii i zaliczają ją do nerwic. W różnicowaniu trzeba jednak pamiętać o dwóch jednostkach: o obłędzie choroby (paranoia hypochondriaca) i o hipochondrycznej postaci schizofrenii (schizophrenia somatopsychica sive hypochondriaca). W praktyce zapomina się również, że często endogenna de- presja może przebiegać pod postacią ciężkich dolegliwości hipochondrycznych. Kto nie zna diagnostyki psychiatrycznej, ten bardzo łatwo pada ofiarą pomyłki rozpoznawczej, która w skutkach bywa bardzo groźna aż do samobójstwa cho- rego włącznie. Skargi hipochondryczne wprowadzają lekarza w błąd, zmuszają go do ba- dań i do daremnych poszukiwań źródła zgłaszanych dolegliwości. Kto w histerii widzi tylko bezwiedną lub świadomą symulację, ten skłonny jest przypadki hipochondrii załatwiać lekceważąco, zadając chorym ciężkie urazy. Wierzą oni bowiem w swoją chorobę, a raczej wierzą lekarzom i innym informacjom lekarskim, od których dolegliwości te na drodze jatrogenii pochodzą. Nie trzeba sobie wyobrażać, że wszyscy histerycy fingują lub agrawują celowo swoje objawy. Przeważająca większość chorych, którzy zalegają uspołecznione lub prywatne gabinety lekarskie, lub zajmują łóżka w szpitalach, to czystej wody lub wtórne odczyny hipochondryczno-histeryczne. Ludzie ci nie udają chorych, lecz cierpią rzeczywiście. Są więc dwa gatunki histeryków, jedni którzy ce- lowo demonstrują swoje objawy, i drudzy, którzy uważają się za ciężko cho- rych i pragną się wyleczyć. Związany z przekonaniem o chorobie lęk prowadzi do rzeczywistych objawów, np. zaburzeń snu (hypnopathia psychogenes). Czyn- nościową bezsenność bardzo łatwo może niebaczny lekarz zamienić w bezsen- ność prawdziwą, jeżeli stosuje lekkomyślnie środki nasenne i wprawia chorego w nałóg (insomnia ex abusu remediorum). Własność tę posiadają nałogowo nadużywane trankwilizatory. Na przykładzie farmak omanów tego typu najłat- wiej zauważyć płynną granicę między bezsennością czynnościową i nawykową. Jeżeli mówimy o odczynach wtórnych, to mamy na myśli epigenetyczne zja- wisko powikłania lub agrawowania prawdziwych dolegliwości nadbudową ner- wicowo-hipochondryczną. Jest to rzecz częsta. Dlatego nie wolno nigdy lekce- wa,żyć i spławiać bez dokładnego przebadania hipochondryków. Ciężkie histerie kryją na dnie bardzo często grube zmiany organiczne mózgu, jak to wykazał na bogatym materiale kazuistycznym Wdowiak (1964). Objawy hipochon- dryczne naj rozmaitszego gatunku powstają -dzięki ogromnej sugestywności ludzi drżących o swoje zdrowie i życie. [patrz też: , medycyna estetyczna, kosmetyki organiczne, bielizna nocna ]

Tags: , ,

Comments are closed.