Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Drugim warunkiem nieodzownym do powstania

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Drugim warunkiem nieodzownym do powstania ostrej gruźlicy pro- sówkowej uogólnionej oraz płucnej jest pewne usposobienie (dispositio) – nieswoiste lub swoiste. Usposobienie nieswoiste powstaje pod wpływem czynników osłabiających ustrój, a więc ostrych i przewle- kłych chorób zakaźnych, nadmiernych wysiłków, niedożywiania, silnych urazów psychicznych, ciąży, porodu, stanów białaczkowych itd. Długo- trwałe podrażnienie narządu oddechowego pyłem krzemowym wywo- łując pylicę krzemową sprzyja także powstaniu gruźlicy prosówkowej. Stanem swoistej odporności tłumaczy się dawne już spostrzeżenie wielkiej rzadkości gruźlicy prosówkowej w przebiegu przewlekłej gru- ilicy płuc postępującej. Prawdopodobnie, postępująca gruźlica narzą- dowa stwarza w chorym ustroju pewien stan odporności na ogólne zaka- żenie za pośrednictwem krwi. Brak tej odporności tłumaczy większą częstość ostrej gruźlicy prosówkowej u osób z wygojonymi ogniskami gruźliczymi oraz gwałtowniejszy i szybszy w tych przypadkach jej przebieg. W związku ze swoistą odpornością stawia się po części także różną skłonność do ostrej gruźlicy prosówkowej chorych na gruźlicę, zależnie od wieku. W polskim piśmiennictwie rozporządzamy co do tego danymi, opartymi na materiale sekcyjnym z dztesięclolecia 1923-1932 (Tadeusz Kielanowski). W tym okresie na 10.155 sekcyj rozpoznano zmiany gruźlicze w 2.001 przypadkach. Liczba ta obejmuje wszelkie anatomiczne zmiany gruźlicze począwszy od rozległych a skoń- czywszy na nieznacznych, miejscowych i wygojonych. Nie wliczono tylko zrostów opłucnych ani wysięków, których pochodzenia na tle gruźlicy nie można było stwierdzić w pewny sposób. Jak widać, skłonność chorych dotkniętych gruźlicą, do ostrej gruźlicy prosówkowej jest znaczna w pierwszym roku życia, następnie stopniowo maleje do 40 roku życia, a później utrzymuje się już na sta- łym poziomie. [hasła pokrewne: , biustonosze do karmienia, Studnie głębinowe, korekcja wzroku ]

Tags: , ,

Comments are closed.