Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Posts Tagged ‘artykuły fryzjerskie’

ZESPOLY HISTERYCZNE W rozdziale tym

Posted in Uncategorized  by admin
February 24th, 2018

ZESPOŁY HISTERYCZNE W rozdziale tym nie rozpatrujemy stosunku, jaki zachodzi między podłożem charakterologicznym przedchorobowym a rozwiniętym obrazem klinicznym ze- społu czynnościowego. Zgodnie z tym i w stosunku do zespołów histerycznych na razie na boku pozostawiamy bardzo ważną sprawę związków, jakie istnieją między histeroidią a histerią. Ograniczamy się tylko do stwierdzenia, że cechy charakterologiczne określane mianem histerii nie są dziedziczne, lecz nabyte pod działaniem wpływów środowiskowych, wychowawczych. Sposoby reago- wania osobnika na bodźce zewnętrzne najłatwiej zrozumieć jako nabyte osob- niczo odruchy warunkowe, które z biegiem lat utrwalają się jako nawyki. Dziecko żyjące od naj wcześniej szych lat w bezwiednym przeświadczeniu, że za pomocą choroby, słabości, można osiągnąć życiowe korzyści, zachowa na całe życie mechanizm ucieczki w chorobę. W latach dziecięcych korzyść ta pole- gała na tym, że matka człowiecza – w przeciwieństwie do.matek zwierzęcych- darzy największą czułością naj słabsze dzieci. W chorobie dziecko uzyskuje uprzywilejowane stanowisko. Być chorym opłaca się, przez manifestowanie objawów chorobowych osiąga się korzyść. W rozwiniętej histerii na pierwszy plan wybija się egocentryczna dążność do teatralnego okazywania swoich obja- wów. Postępowanie to, które staje się bezwiednym nawykiem, ma zawsze jakiś mniej lub więcej Jawny cel. Cel ten w nerwicach roszczeniowych jest wprost natury pieniężnej. W odczynach histerycznych na tle erotycznym możemy wejrzeć w działanie tego mechanizmu na uczucie współmałżonka. Ze mecha- nizm ten wprawiany jest w ruch automatycznie, poznać po tym, że stosowany jest na ślepo nawet tam, gdzie straty znacznie przewyższają osiągalną korzyść lub w sytuacjach, gdzie trzeźwa rozwaga powinna by choremu otworzyć oczy na bezcelowość lub szkodliwość ucieczki w chorobę. Automatyzm odczynów histerycznych dotyczyć może zarówno działań dowolnych, jak i układu mimo- wolnego, którym ustrój może rozporządzać w nieprawdopodobnym stopniu. W obrazie klinicznym wielu zespołów histerycznych układ wegetatywny jest czasem w grze w tych samych rozmiarach co w “zwykłych” nerwicach wege- tatywnych. Bardziej tylko uchwytny jest czynnik psychogenny, czysto reak- .tywny, dający się zrozumieć na podstawie analizy środowiska, w którym prze- biegał rozwój osobowości histerycznej. Ogromna sugestywność tych osobników sprawia, że objawy mogą być zmienne, zależne od sugestii otoczenia i równie łatwo mogą ustępować. Toteż Babiński wprost mówi o “nieświadomej symu- lacji” i stara się zacieśnić pojęcie objawów histerycznych tylko do tych zabu-. rzeń, które można wywołać drogą sugestii i usunąć perswazją. Na oznaczenie takich objawów Babiński wprowadził nazwę pithiatismus (z greckiego pej- tho – przekonuję) w miejsce pojęcia histerii. [hasła pokrewne: , pieczenie w miejscach intymnych, artykuły fryzjerskie, tusz do rzęs ]

Comments Off

Posts Tagged ‘artykuły fryzjerskie’

ZESPOLY HISTERYCZNE W rozdziale tym

Posted in Uncategorized  by admin
February 24th, 2018

Pogląd Babińskiego nie przyjął się, a nazwy pithiatismus używamy czasem jako synonimu histerii, tam zwłasz- cza, gdzie nie chcemy robić przykrości choremu lub jego rodzinie nazwą hi- sterii, która nabrała przykrego posmaku. Próbowano też spolszczyć nazwę histerii na “macinnictwo” lub “macinnica”, miana te jednakże nie przyjęły się. Znamienne cechy objawów histerycznych ujmuje się zazwyczaj, jak nastę- puje: 1. Brak umiaru, brak pohamowania. Poszczególne czynności somatyczne i psychiczne rozprzęgają się przesadnie łatwo i osiągają niezwykłe rozmiary, nie dające się wytłumaczyć żadnym ze znanych czynników etiologicznych. 2. Zmienność i niestałość. W ciągu długiego czasu ciężkie objawy mogą się utrzymywać na przekór wszystkim wysiłkom leczniczym, aby równie szybko ustąpić. W ich miejsce mogą się pojawić nieoczekiwanie zupełnie nowe zjawiska, równie kapryśne w swoim wyglądzie i przebiegu. 3. Ścisła zależność wzajemna zaburzeń psychicznych i somatycznych. Nikle zaburzenia cielesne, nad którymi zdrowy człowiek przechodzi do porządku, wywołują przesadny odczyn psychiczny. I na odwrót zaburzenia somatyczne uzależnione są od uczuć i myśli chorego, tak że analiza przeżyć chorego umożliwia nam zrozumienie tych objawów, nawet gdy chory usiłuje nas wprowadzić w błąd lub zataić coś przed nami. Zależność ta nie po- winna nas dziwić. Jedne z pierwszych doświadczeń Pawłowa nad czynnością wydzielniczą odosobnionego operacyjnie żołądka ,dotyczyły wpływu wyższych czynności nerwowych na wydzielanie. Dalsze badania nad tym zjawiskiem. ideo- plastii wykazały, że samo wyobrażenie rozmaitych potraw wywołuje zmiany w składzie chemicznym soku żołądkowego. Tę samą wymowę zdają się posia- dać odruchy psychochemiczne krwi, opisane przez Wilczkowskiego. [podobne: , artykuły fryzjerskie, odzież bhp, gabinet ginekologiczny ]

Comments Off

« Previous Entries