Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Posts Tagged ‘badania psychologiczne’

Rozpoznanie opiera sie na zespole

Posted in Uncategorized  by admin
February 24th, 2018

Rozpoznanie opiera się na zespole bardzo typowych skarg podmioto- wych z uwzględnieniem zaburzeń ze strony układu neurowegetatywnego. Neu- rasteników bardzo często poznać po tym, że przychodzą do lekarza zaopatrzeni w karteczki, na których mają spisane objawy chorobowe i zapytania w spra- wie leczenia. Rozpoznanie czystej neurastenii dozwolone jest tylko wówczas, gdy na podstawie wszechstronnego badania wykluczyliśmy choroby ogólne i układu nerwowego ośrodkowego, które wywołują wtórne. skargi neuraste- niczne. Neurastenia wywołana tylko czynnikami reaktywnymi nie zawsze da się łatwo odróżnić od depresji na tle cyklofrenii. Utrudnienie stanowi fakt, że i tu, i tam chory ma poczucie choroby. Na ogół biorąc neurastenicy są znacz- nie podatniejsi na pociechę, perswazję i inne sposoby psychoterapeutyczne. Schizophrenia simplex, która często rozpoczyna się od skarg neurastenicznych, wymaga szczególnej ostrożności w różnicowaniu. Jeżeli mówimy, że schizofre- nicy nie mają poczucia choroby, to mamy na myśli poczucie choroby psychicz- nej, gdyż skarg hipochondrycznych mogą oni wypowiadać bardzo wiele. Neu- rastenicy przeważnie zdają sobie sprawę z tego, że objawy ich są natury także psychicznej, często nawet wyrażają obawę, czy też nie jest to u nich rozpo- czynająca się choroba umysłowa. Przy bliższym badaniu stwierdzić można ty- powe dla schizofrenii zaburzenia afektywne, wyrażające się między innymi i obojętnością wobec własnej przyszłości i wobec nakazanego przez lekarza leczenia. Często jednak dopiero dłuższa obserwacja może rozstrzygnąć, czy chodzi o schizofrenię, czy o zespół neurasteniczny. Gdy znając dokładniej wa- runki środowiskowe chorego, uderzeni jesteśmy nikłością przypuszczalnych czynników reaktywnych w stosunku do nasilenia objawów neurastenicznych, to okoliczność ta przemawia za schizofrenią. Młody wiek ma tu również pewną wymowę. [patrz też: , opieka medyczna, badania psychologiczne, pierścionek zaręczynowy ]

Comments Off

Posts Tagged ‘badania psychologiczne’

Rozpoznanie opiera sie na zespole

Posted in Uncategorized  by admin
February 24th, 2018

Mimowolne oddanie moczu w czasie napadu nie zdarza się w histerii; Jeżeli mamy możliwość dokładniejszej obserwacji, to łatwo stwierdzić, że odda- wanie moczu w padaczce odbywa się małymi porcjami tylko w okresie klonicz- nym między jedną a drugą drgawką. Jeżeli w histerii wyjątkowo chory się zanieczyścił, to dzieje się to.w przerwie między serią niby-drgawek lub na zakończenie napadu, zawsze jednym strumieniem. U mężczyzn wzwód prącia i wytrysk nasienia przemawiają zawsze za padaczką. Chorzy po napadzie praw- dziwym budzą się stopniowo, odzyskując świadomość poprzez wszystkie okresy: coma, SOpOT, somnolentia. Budzą się rozbici i zmęczeni. Po napadzie histerycz- nym następuje dziwnie szybki powrót do sil, chorzy nie są zadyszani, czasem skarżą się na zmęczenie, ale przedmiotowo brak jest dowodów tego, świado- mość ich przejasma się również nader szybko. Po padaczkowym napadzie jest zupełna, prawdziwa niepamięć. Po napadzie histerycznym albo nie ma niępa- mięci, albo jest niepamięć wybiórcza, dotycząca pewnej tylko kategorii wyda- rzeń lub pewnych tylko osób obecnych w czasie napadu. Niepamięć zupełna bywa nieszczera. a jeśli jest szczera, to nie jest absolutna i może w pewnych. warunkach, np. w śnie hipnotycznym, w następnym zamroczeniu, po upływie pewnego czasu, po wyleczeniu albo pod wpływem usilnej sugestii ustąpić. 8. Większe trudności rozpoznawcze sprawiać mogą czasem małe napady histeryczne, gdyż mniej jest tu czasu do poczynienia dokładniejszych, spostrzeżeń. Mogą to być krótkotrwałe jakby drgawki o rozmaitym wyglą- dzie, napady śmiechu lub płaczu, pewne podmiotowe zjawiska trudne do sprawdzenia, np. bóle, rzekorne zaburzenia pamięci, jakby natręctwa myślowe” napady zadyszki, mby ataki sercowe z pokazowym umieraniem, nagłe oślep- nięcia i ogłuchnięcia itd. Organiczny charakter tego rodzaju napadów da się czasem wyłączyć dopiero po dokładnym badaniu specjalistycznym. Przestrzec: trzeba zresztą przed zbyt pochopnym rozpoznawaniem histerii na podstawie- jednego rzutu oka. Czasem objawy histeryczne mogą stanowić tylko nawarst- wienie, pod którym kryć się mogą poważne zaburzenia, ulegające agrawacji [więcej w: , olej kokosowy, badania psychologiczne, medycyna estetyczna ]

Comments Off