Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Posts Tagged ‘balsam do włosów’

Wf praktyce najwieksze znaczenie maja

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

Wf praktyce największe znaczenie mają następujące reakcje psychotyczne. Depresja reaktywna. Określenia tego nie powinno się używać tam, gdzie chodzi o prawidłowy, fizjologiczny odczyn na ciężki uraz psychiczny, . np. przygnębienie i rozpacz matki po nagłej stracie dziecka, rozpacz patrioty wobec klęski narodowej itd. O depresji reaktywnej mamy prawo mówić wów- czas, gdy natężenie i czas trwania odczynu przekraczają zwykłą miarę. Poznać to np. po ciężkich zaburzeniach skupiania uwagi, po bradyfrenii, po monoi- deizmie doprowadzonym do rozmiarów idei nadwartościowej, po niedowładzie zdolności powzięcia decyzji, po poważnych długo utrzymujących się zamiarach samobójczych itd. Depresja reaktywna nie ma zasadniczo nic wspólnego z de- presją endogenną i różni się od niej nieobecnością typowych objawów: lęku prekordialnego, spadku wagi, braku łaknienia, zaparcia, urojen niewydolności życiowej, grzeszności i winy, urojeń niższości, nie ma też zahamowania wszyst- kich procesów życiowych, odczuwanego przez chorych pod postacią dolegli- wości somatycznych w znaczeniu hipochondrii. Niektórzy uważają za typowe dla depresji reaktywnej w odróżnieniu od endogennej, że depresja reaktywna może działać wyzwalająco na fazy depresji cyklofrenicznej. Jeżeli depresja rzekomo reaktywna trwa nadmiernie długo, to z coraz większym prawdopode- bieństwem należy myśleć o endogennym jej tle. Z zasady bowiem depresja reaktywna osiąga największe natężenie tuż po zadziałaniu urazu psychicznego, po czym stopniowo słabnie. . Ten klasyczny opis depresji reaktywnej nie zawsze ma zastosowanie. Kolie (1958), który w Monachium wydał kilkaset orzeczeń w sprawach ofiar prze- śladowań hitlerowskich i miał sposobność poddać te ofiary dokładnym bada- niom psychiatrycznym, zaproponował w stosunku do wielkiej grupy tych nie- szczęśliwców rozpoznanie Depressio reactiva chronica (chonisch-reaktive De- pression). Depresji tych osobników, którzy przeszli wieloletnie piekło i getta i obozów koncentracyjnych, nie można porównać nawet z naj cięższym stanem depresji po zwykłych ciężkich urazach psychicznych. [przypisy: , ubranka dla niemowląt, balsam do włosów, gabinet kosmetyczny ]

Comments Off

Posts Tagged ‘balsam do włosów’

Wf praktyce najwieksze znaczenie maja

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

W wywiadach nieraz kaszel, krwioplucie, “katar” szczytów płuc, obciążenie gruźlicą. Odczyn dwu azowy Ehrlicha w moczu dodatni. Prątki gruźlicv i włókna sprę- żyste w plwocinie – niekiedy dopiero w późniejszym okresie. Rokowanie. Ostre zapalenie płuc serowate odoskrzelowe kończy się prawie zawsze śmiercią. Leczenie. Chory powinien od początku choroby leżeć w łóżku w przestronnym pokoju, równomiernie ogrzanym (1,7-1,8° C). dobrze- przewietrzanym. Należy dbać o należyte odżywianie cborezo. Prócz tego, stosuje się leczenie. objawowe. Spostrzegano pomyślne wyniki po lecze- niu przetworami złota. Próby leczenia odmą leczniczą (po stronie płuca z rozleglejszymi zmianami) przyśpieszają zwykle ze iście śmiertelne wskutek zaostrzenia sprawy w drugim płucu i dołączenia się ropnezo zapalenia opłucnej .po stronie odmy. W ostatnich czasach pró- tuje się leczenia streptomycyną.
Ostre zapalenie płuc serowate rozlane czyli rzekomo płatowe· (Pneumonia caseosa acuta diffusa s. pseudolobaris) Ostre zapalenie płuc serowate rzekomo płatowe dotyczy całego płata, najczęściej dolnego, lub kilku płatów płucnych i zwykle sadowi się po- czątkowo w jednym płucu wciągając w sprawę chorobową opłucną za- jętych płatów. Na tę postać ostrej gruźlicy płuc zapadają częściej dorośli. Objawy. Ostre zapalenie płuc serowate rozlane początkowo prze- biega tak jak ostre krupowe zapalenie płuc, mianowicie rozpoczyna się dreszczem, ostrym dotkliwym kłuciem w boku, kaszlem, silną dusznością i gorączką szybko dochodzącą do 39-40° C i wyżej. Nieraz objawy te poprzedza obfity krwotok płucny. Wkrótce dołącza się ogromne osłabie- nie. Chory sprawia wrażenie ciężko chorego. Przedmiotowo stwierdza się w zakresie klatki piersiowej. Objawy rozległego zagęszczenia kafiki płucnej, najczęściej w dolnym płacie płucnym – takie same jak w ostrym krupowym zapa- leniu płuc. [przypisy: , Bielizna nocna damska, oczyszczalnie przydomowe, balsam do włosów ]

Comments Off

« Previous Entries