Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Posts Tagged ‘bielizna damska sklep internetowy’

Z naciskiem trzeba przestrzec przed

Posted in Uncategorized  by admin
February 24th, 2018

Z naciskiem trzeba przestrzec przed lekceważeniem skarg neurastenicznych. Z góry trzeba założyć, że jakieś bardzo ważne przyczyny wytwarzają w czło- wieku tak głębokie poczucie choroby. Nie zawsze muszą to być przyczyny reaktywne, o czym lekarze zbyt często zapominają. Pamiętać trzeba o tzw. stadium neurastynicznym, zwiastującym zbliżanie się jakiejś cięż- kiej choroby nie tylko neurologiczno-psychiatrycznej, ale i ogólnej. Czasem początki gruźlicy lub kiły kryją się pod banalnymi objawami neurastenii. Wiele chorób organicznych ośrodkowego układu nerwowego z porażeniem postępują- cym na czele rozpoczyna się od stadium neurastenicznego. Toteż w każdym przypadku, neurastenii lekarz ma obowiązek przeprowadzić gruntowne bada- nie chorego, nie tylko pod względem psychiatryczno-neurologicznym, ale i pod względem internistycznym. Dokładne zbadanie warunków życia i pracy jest również nieodzownie potrzebne. Wystarczy zwrócić uwagę na fakt, że prze- wlekłe zatrucie czadem (CO) przejawia się bardzo często skargami typu neu- rastenicznego. Objawy neurasteniczne mogą też wikłać podstawowe cierpienie somatyczne, które niezależnie od swojego bezpośredniego wpływu na ośrod- kowy układ nerwowy stanowi dla chorego uraz psychiczny. Także już prze- byta choroba cielesna może jako zejście pozostawić zespół neurasteniczny, nie tylko wskutek jej działania osłabiającego ustrój, ale i jako powikłanie życiowe, np. obawa nawrotu, zmartwienie o zmniejszoną wydolność zarobkową, o zmniejszone widoki we współzawodnictwie pracy itd. W opisie ostrych ze- społów psychotycznych, pojawiających się w przebiegu rozmaitych chorób so- matycznych, niejednokrotnie zwracaliśmy uwagę na stadium neurasteniczne, stanowiące zwiastuny zbliżającej się psychozy. Zespól depresyjny ma szcze- gólne powinowactwo do neurastenii. Z cierpień psychicznych przewlekłych pamiętać trzeba szczególnie o schizofrenii, która bardzo często rozpoczyna się od stadium neurastenicznego. [przypisy: , bielizna damska sklep internetowy, witamina b6, psycholog Kraków ]

Comments Off

Posts Tagged ‘bielizna damska sklep internetowy’

Z naciskiem trzeba przestrzec przed

Posted in Uncategorized  by admin
February 24th, 2018

W histerii fizjologiczne te zjawiska dochodzą do niebywałych rozmiarów, tak że można powiedzieć, iż cały aparat neurowegetatywny jest na usługach wyobraźni chorego. Z kolei powstałe tą drogą zaburzenia spotykają się z odczynem chorego, tak że powstaje błędne koło wzajemnych uzależnień. 4. Sugestywność jest złą i dobrą stroną histerii. Złą, gdyż na treść wy obraźni, a tym samym i na procesy ideoplastyczne ma przemożny wpływ oto- czenie, które niewłaści wym zachowaniem może wzmacniać mechanizm ucieczki w chorobę lub podsuwać pomysły ideoplastyczne. -O histerii mówi się też słusz- nie, że jest wielką naśladowczynią. Objawy histeryczne mogą do złudzenia na- śladować mnóstwo chorób. Dobrą stroną sugestywności jest to, że umożliwia ona korzystne oddziaływanie na chorego środkami psychoterapii i psychagogiki (reedukacja lecznicza). 5. Celowość odczynów histerycznych, o której wspominaliśmy powyżej. Cechy tej nie trzeba mieszać ze świadomą symulacją. Cel odczynu hi- sterycznego z zasady nie jest znany choremu, a nawet często napotykamy sprze- ciwy chorego, gdy usiłujemy otworzyć mu oczy na celowość jego objawów cho- robowych. Dążność do osiągnięcia pewnego celu przebiega więc automatycz- nie, na drodze nawyków odruchowo-warunkowych. Tylko przez dokładne wniknięcie w środowisko chorego i w jego przeżycia udaje się nam wykryć sens odczynu chorobowego, który polega na bezwiednym zamiarze chorego uchylania się od nałożonych przez życie zadań czy obowiązków, wydobycia się z nieznośnej sytuacji itd. 6. Ogromna skala możliwości w przejawach objawowych. Mogą to być bóle rozmaitego gatunku i znieczulenia, zjawiska hiperkinetyczne i hi- pokinetyczne aż do osłupienia, porażenia, omdlenia, stany podniecenia psycho- ruchowego, stany pomroczne, katalepsja i letarg, napady histeryczne itd. Jeżeli się ponadto przypomni, że histeria może naśladować wszelkie choroby wszyst- kich specjalności lekarskich i że może wikłać obrazy kliniczne innych cierpień, to istotnie dochodzimy do wniosku, że pod względem różnobarwności tych objawów jest ona czymś w nozografii wyjątkowym. [więcej w: , gabinety stomatologiczne, bielizna damska sklep internetowy, przydomowe oczyszczalnie ścieków ]

Comments Off

« Previous Entries