Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Posts Tagged ‘ból pleców’

Do psychoz reaktywnych zaliczyc trzeba

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

Do psychoz reaktywnych zaliczyć trzeba tzw. mutyzm wybiórczy (mutismus selectivus), występujący najczęściej u dzieci. Polega on na uporczy- wym milczeniu w stosunku do dorosłych i obcych, podczas gdy dziecko roz- mawia swobodnie z rówieśnikami i z członkami rodziny. W szkole nie odpo- wiada na pytania i ani prośby, ani groźby nie są w stanie przełamać uporu dziecka. Najczęściej mutyzm pojawia się nagle po przesadzeniu dziecka w obce środowisko, czasem u dorosłych, gdy znajdą się w środowisku obcojęzycznym. Zapadają na tego rodzaju stany reaktywne osobniki prymitywne, nie wyro- bione życiowo, lękliwe, słabe życiowo. Właściwości te można zaliczyć do psy- chopatii, chociaż zaklasyfikowanie to w niczym nie przyczyni się do wy jaśnie- l nia sprawy. U dzieci naj częstszy wiek występowania, to okres lat przedszkol- nych i pierwszych lat szkolnych. W przypadkach zaniedbanych i leczniczo nie- opanowanych dochodzi Wtórnie do zatrzymania rozwoju umysłowego na niskim poziomie. Jeżeli dziecko takie znajdzie się we właściwej atmosferze psychelecz- niczej, np. w dobrze postawionym oddziale klinicznym, to po pewnym czasie onieśmielenie ustępuje i dziecko zaczyna mówić. W przeciwnym razie stan ten może się przedłużyć i trwać wiele lat. U dziewcząt sprawa bywa częstsza niż u chłopców (Suchariewa, 1955). W cięższych stanach, zwłaszcza po urazach psychicznych, do mutyzmu dolą- czyć się może osłupienie (stupor) reaktywne, któremu towarzyszyć mogą zabu- rzenia wegetatywne w rodzaju biegunek, wymiotów, bladości lub przekrwie- nia twarzy, ślinotoku, nadmiernych potów, oziębienia kończyn itd. Bezruch może przybierać postać reaktywnego zespołu kataleptycznego, woskowatego lub sztywnego. Po przeminięciu osłupienia może u dzieci utrzymywać się w ciągu wielu lat mutyzm wybiórczy, który jednak może występować i nie- zależnie od osłupienia. [podobne: , odwrócona osmoza, ból pleców, krem neutrogena ]

Comments Off

Posts Tagged ‘ból pleców’

Do psychoz reaktywnych zaliczyc trzeba

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

Często można się spotkać ze zdaniem, nie pozbawionym .słuszności, że do patologicznych reakcji skłonni są szczególnie osobnicy o cechach infantylizmu, duchowego prymitywizmu, ociężałości umysłowej, a nawet wręcz ograniczenia intelektualnego. Dotyczy to np. histerycznych zespołów kompulsacyjnych, do których wystąpienia trzeba pewnej dyspozycji charakterologicznej, określanej zazwyczaj nazwą psychopatii histerycznej (histeroidii). Niektórzy posuwają się nawet tak daleko że symulację uważają za wyraz psychopatii, choćby nawet nie było innych dowodów. Do reakcji takich bo- wiem skłonni są osobnicy odznaczający się niedostatecznym samokrytycyzmem i naiwnym egocentryzmem. Tutaj również trzeba wymienić reakcje paranoiczne różnej treści: hipochondrycznej, prześladowczej, ksobnej, pieniaczej, sytuacyjnej itd. Nie tu jednak ich miejsce -w systematyce chorób psychicznych.
ZAGADNIENIE SYMULACJI Zagadanienie udawania choroby psychicznej (simulatio) ma w psychiatrii sżczególne znaczenie praktyczne. Przypadki te zdarzają się znacz- nie rzadziej, niż sądzą laicy. Niektórzy przypuszczają, że konsekwentne i dłu- .gotrwałe udawanie choroby umysłowej jestw praktyce niemożliwością, zwłasz- cza gdy symulacja dotyczy sprawy bogatej w objawy. Są jednak znane przy- padki wieloletniej symulacji. W praktyce pamiętać trzeba, że zarówno symu- lacja, jak i agrawacja bynajmniej nie dowodzą zdrowia psychicznego. Znane .są przypadki udawania choroby umysłowej przez rzeczywiście umysłowo cho- rego. Chory taki z powodów sytuacyjnych, nie zdając sobie sprawy ze swej niepoczytalności, którą i tak biegli muszą mu przyznać, ratuje się z trudnej sytuacji życiowej udając szaleńca. Każdy przypadek symulacji wymaga szcze- gółowego badania klinicznego. W kazuistyce sądowo-psychiatrycznej rzadkie te zresztą przypadki nastręczają dużo trudności teoretyczno-rozpoznawczych. Osobiście obserwowałem paralityka średnio otępiałego, który udawał napady padaczkowe, podpatrzone w czasie pobytu w szpitalu psychiatrycznym, z na- stępowymi stanami rzekomego zamroczenia. [przypisy: , odżywka do włosów, Szkoła tańca Poznań, ból pleców ]

Comments Off