Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Posts Tagged ‘chemioterapia neoadjuwantowa’

Skuteczność szczepionki przeciwko grypie w Stanach Zjednoczonych w sezonie 2015-2016 czesc 4

Posted in Uncategorized  by admin
July 9th, 2019

W przypadku specyficznych dla podtypu i specyficznych dla linii oszacowań wykluczono pacjentów pacjentów zakażonych innymi podtypami lub liniami wirusa grypy. W przypadku oszacowań dotyczących specyficznych rodzajów szczepionek wykluczono uczestników, którzy otrzymali inne typy szczepionek. We wszystkich szacunkach przyjęto, że wartości P mniejsze niż 0,05 wskazują na istotność statystyczną. Aby ocenić potencjał stronniczości z wykluczeniem częściowo zaszczepionych dzieci w wieku poniżej 9 lat, powtórzyliśmy podstawowe analizy (skuteczność szczepionki ogółem i stratyfikacja w zależności od wieku) z uwzględnieniem tych dzieci. Oceniliśmy skuteczność szczepionki, jednocześnie ograniczając analizę do uczestników, którzy zarejestrowali się w okresie krótszym niż 5 dni po wystąpieniu choroby, w celu zidentyfikowania błędu wynikającego z wyników fałszywie ujemnego wyniku testu wirusa grypy wśród uczestników, którzy przedstawili wyniki od 5 do 7 dni po wystąpieniu choroby. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘chemioterapia neoadjuwantowa’

Skuteczność szczepionki przeciwko grypie w Stanach Zjednoczonych w sezonie 2015-2016 czesc 4

Posted in Uncategorized  by admin
July 9th, 2019

Aktywne ustalanie przypadku jest najwyższym priorytetem globalnej kontroli gruźlicy, ale brakuje wiarygodnych dowodów na jego skuteczność w wysokich wskaźnikach chorobowości. Staraliśmy się ocenić skuteczność badania kontaktów z gospodarstw domowych w Wietnamie, w porównaniu ze standardowymi, biernymi środkami. Metody
Przeprowadziliśmy randomizowany, kontrolowany klinicznie test kliniczny w klinikach w 70 dystryktach (obszary samorządowe o średniej populacji wynoszącej około 500 000 na obszarach miejskich i 100 000 na obszarach wiejskich) w ośmiu prowincjach Wietnamu. Pracownicy służby zdrowia w każdej przychodni rejonowej lub szpitalu zostali wyznaczeni do wykonywania interwencji w gospodarstwie domowym wraz ze standardowymi przypadkami biernymi (grupa interwencyjna) lub biernymi badaniami przypadku (grupa kontrolna). W okręgach interwencyjnych kontakty domowe pacjentów z pozytywnymi wynikami z powodu gruźlicy na mikroskopii rozmytej plwociny (gruźlica z wynikiem dodatnim plwocin) zostały zaproszone do oceny klinicznej i radiografii klatki piersiowej na początku badania oraz na 6, 12 i 24 miesiące. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘chemioterapia neoadjuwantowa’

Skuteczność szczepionki przeciwko grypie w Stanach Zjednoczonych w sezonie 2015-2016 czesc 4

Posted in Uncategorized  by admin
July 9th, 2019

Pacjenci z łagodną lub umiarkowaną przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) rzadko otrzymują leki, ponieważ mają niewiele objawów. Postawiliśmy hipotezę, że długotrwałe stosowanie tiotropium poprawi czynność płuc i zmniejszy spadek czynności płuc u pacjentów z łagodną lub umiarkowaną POChP. Metody
W wieloośrodkowym, randomizowanym, podwójnie zaślepionym, kontrolowanym placebo badaniu, które przeprowadzono w Chinach, losowo przydzielono 841 pacjentom z POChP globalnej inicjatywy na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (GOLD) stopień (łagodny) lub 2 (umiarkowany) nasilenie otrzymywały raz na dobę dawkę wziewną (18 .g) tiotropium (419 pacjentów) lub pasujące placebo (422) przez 2 lata. Pierwszorzędowym punktem końcowym była różnica między zmianą w grupie między początkową a 24-miesięczną w wymuszonej objętości wydechowej w ciągu sekundy (FEV1) przed zastosowaniem leku rozszerzającego oskrzela. Drugorzędowe punkty końcowe obejmowały różnicę między zmianami w grupie między wartością wyjściową a 24 miesiącami w FEV1 po zastosowaniu leku rozszerzającego oskrzela i różnicę między grupami w rocznym spadku FEV1 przed i po zastosowaniu leku rozszerzającego oskrzela od 30 dnia do 24 miesiąca. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘chemioterapia neoadjuwantowa’

Skuteczność szczepionki przeciwko grypie w Stanach Zjednoczonych w sezonie 2015-2016 czesc 4

Posted in Uncategorized  by admin
July 9th, 2019

U pacjentów z wynikiem CAT mniejszym niż 10, ocena skali duszności mMRC i ocena jakości życia były niższe (wskazujące poprawę kliniczną) w grupie leczonej tiotropium niż w grupie placebo w 15, 21 i 24 miesiącu. podano w tabelach od S12 do S16 w dodatkowym dodatku. Analizy podgrup uwarstwione według stadium GOLD i kategorii (1 vs 2 i A vs. B) wykazały wyniki podobne do tych z ogólnej analizy. Szczegóły podano w tabelach od S17 do S23 w dodatkowym dodatku. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘chemioterapia neoadjuwantowa’

Skuteczność szczepionki przeciwko grypie w Stanach Zjednoczonych w sezonie 2015-2016 czesc 4

Posted in Uncategorized  by admin
July 9th, 2019

Przy apelowaniu o stosowanie drugiej rundy HCIA apelowaliśmy o modele, których celem jest poprawa zdrowia populacji, określona geograficznie, klinicznie lub społeczno-ekonomicznie. Wspólne podejście polega na zatrudnianiu pracowników służby zdrowia pochodzących ze społeczności docelowych. Tacy pracownicy mogą zapewnić edukację na temat ryzykownych zachowań i samodzielnego postępowania w przypadku chorób przewlekłych, prowadzić domowe oceny środowiskowe dotyczące czynników wiodących i astmy oraz udzielać pomocy w zakresie ubiegania się o zakwaterowanie, pomoc żywnościową i inne usługi socjalne. Jeden projekt HCIA dostarcza materiały do interwencji środowiskowych w celu zmniejszenia liczby wyzwalaczy astmy, a klinika szkolna stara się ocenić i rozwiązać problem braku bezpieczeństwa żywnościowego i traumatycznych stresów, łącząc te czynniki ryzyka z absencją i wydajnością w szkole. CMS napotyka kilka wyzwań w katalizowaniu poprawy ogólnego zdrowia populacji. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘chemioterapia neoadjuwantowa’

Skuteczność szczepionki przeciwko grypie w Stanach Zjednoczonych w sezonie 2015-2016 czesc 4

Posted in Uncategorized  by admin
July 9th, 2019

Zgodnie z konwencjonalną wiedzą przeprojektowanie opieki zdrowotnej wymaga odejścia od problemów poszczególnych pacjentów i analizowania wzorców wyników i kosztów dla dużych populacji pacjentów. Jako praktykujący lekarze pierwszego kontaktu uważamy, że przydatna, uzupełniająca się perspektywa może wynikać z przeciwnego działania: intensywnego patrzenia na zdrowie i opiekę zdrowotną danej osoby, ale rozszerzania soczewki, przez którą pacjent jest oglądany. Chcieliśmy rozważyć całą historię życia pacjenta – i wiele więcej. Co więcej, w jednym z ostatnich przypadków okazało się, że trzy pokolenia jednej rodziny opiekowały się tym samym lekarzem pierwszego kontaktu, który uznał, że podobne problemy pojawiały się w każdym pokoleniu, zniechęcając do przewidywalności. Nasza oś czasu została zaczerpnięta z szczegółowego przeglądu dokumentacji medycznej Muriel (ur. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘chemioterapia neoadjuwantowa’

Skuteczność szczepionki przeciwko grypie w Stanach Zjednoczonych w sezonie 2015-2016 czesc 4

Posted in Uncategorized  by admin
July 9th, 2019

Dwa główne sposoby ratowania życia współczesnej medycyny to leczenie antybiotykami ciężkich zakażeń oraz wykonywanie procedur medycznych i chirurgicznych pod ochroną antybiotyków. Jednak nie dotrzymaliśmy kroku zdolności wielu patogenów do rozwijania oporności na antybiotyki, które są spuścizną złotej ery odkrywania antybiotyków w latach 1960-1960. Nazywamy ten okres złotym , ponieważ sukces wydawał się wtedy rutyny; nazywamy to erą , ponieważ się skończyło. Kiedy naukowcy z branży zmieniali sposób wytwarzania starych odmian narkotyków na całkowicie nowe leki o działaniu przeciwko opornym patogenom, generalnie zawiedli. Uporczywe, kosztowne niepowodzenie w odkrywaniu nowych antybiotyków, które byłyby przeznaczone do krótkotrwałego stosowania, nawet jeśli przetrwałyby proces zatwierdzania regulacyjnego, skłoniło przemysł do zmiany ukierunkowania na leki, których długotrwałe stosowanie zapobiega lub łagodzi choroby niezakaźne. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘chemioterapia neoadjuwantowa’

Skuteczność szczepionki przeciwko grypie w Stanach Zjednoczonych w sezonie 2015-2016 czesc 4

Posted in Uncategorized  by admin
July 9th, 2019

Przedsiębiorstwo zajmujące się pomiarami jakości w amerykańskiej służbie zdrowia jest niespokojne. Lekarze, szpitale i plany zdrowotne postrzegają pomiar jako uciążliwy, drogi, niedokładny i obojętny na złożoność świadczenia opieki. Pacjenci i ich opiekunowie uważają, że sprawozdawczość dotycząca wyników pomija to, co dla nich najważniejsze, i nie dostarcza informacji potrzebnych do podejmowania dobrych decyzji. Próbując przezwyciężyć te problemy, mierzący deweloperzy tworzą coraz więcej środków, a płatnicy domagają się ich użycia w większej liczbie ustawień i wiążą większe nagrody pieniężne lub kary z wydajnością. Uważamy, że robienie czegoś podobnego jest błędne: nadszedł czas, by ponownie wyobrazić sobie pomiar jakości. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘chemioterapia neoadjuwantowa’

Skuteczność szczepionki przeciwko grypie w Stanach Zjednoczonych w sezonie 2015-2016 czesc 4

Posted in Uncategorized  by admin
July 9th, 2019

Wreszcie, nie jest jasne, w jaki sposób weterani mogą odpowiedzieć, jeśli ich pakiety świadczeń i dostęp zostały zmienione w ten sposób; musieliby zdecydować, czy warto było wymieniać widoczny, dedykowany system cegielni w celu zwiększenia dostępu do prywatnego systemu używanego przez większość społeczeństwa, i musieliby ustalić, czy ufają politykom, aby utrzymywali dostęp do do tego systemu. Niewątpliwie pilotażowy test tych reform byłby uzasadniony przed szerokim wdrożeniem. Obecny kryzys VHA stwarza okazję do radykalnego przemyślenia roli, jaką agencja odgrywa w poprawie dostępu do wysokiej jakości opieki o wysokiej wartości dla jej populacji usługowej. Aby po prostu dalej robić to samo, nie zdajemy sobie sprawy z wyzwania, jakie koszty i struktura populacji VHA stanowią w dłuższej perspektywie. Tak jak planują nowe role dla rządu federalnego w ramach strategii wyjścia z wojny, która się kończy, politycy o poglądach długoterminowych mogą przewidzieć nowy sposób, w jaki VHA będzie współpracować z innymi departamentami federalnymi i sektorem prywatnym, aby zmniejszyć ogólne i per capita koszty, rzucić kosztowne i bezproduktywne aktywa, zaoszczędzić pieniądze podatników, zmniejszyć wydatki na weteranów opieki zdrowotnej i poprawić wyniki weteranów. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘chemioterapia neoadjuwantowa’

Skuteczność szczepionki przeciwko grypie w Stanach Zjednoczonych w sezonie 2015-2016 czesc 4

Posted in Uncategorized  by admin
July 9th, 2019

Dodanie ciągłych działań ABIM MOC, które nie mają udokumentowanej skuteczności, do tej już przytłaczającej listy jest uciążliwe i zmniejsza czas potrzebny lekarzom na opiekę nad pacjentem. Chociaż niektórzy członkowie społeczności medycznej uważają, że nie jest nierozsądne zwracanie się do lekarzy o formalne udokumentowanie swojego zasobu wiedzy co 10 lat, inni głęboko wierzą, że pytania egzaminacyjne nie mają związku z ich praktyką lub wiarygodnym wskaźnikiem wiedzy lekarzy. ABIM opisuje swoje testy jako psychometryczne prowadzące do wysokiej niezawodności i powtarzalności 2, ale nie udokumentowano wyraźnej korelacji między tymi wynikami badań a wynikami pacjentów. Co więcej, wielu lekarzy uważa, że testy zamkniętych książek nie są już istotne, ponieważ lekarze mogą teraz łatwo zwracać się do zasobów internetowych, a także do swoich kolegów, jednocześnie dbając o pacjentów.
ABIM rozwinęło się w duże przedsiębiorstwo. Read the rest of this entry »

Comments Off

Next Entries »