Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Posts Tagged ‘depilacja laserowa Łódź’

Koncepcja Landouzyego nie ostala sie

Posted in Uncategorized  by admin
February 19th, 2018

Koncepcja Landouzyego nie ostała się wo- bec nowych danych, uzyskanych za pomocą badania chorych promie- niami rentgenowskimi i odczynami tuberkulinowymi. Okazało się, że “typhobacillosis” nie jest samodzielną jednostką chorobową, lecz jest zespołem objawów, zależnym od zakażenia gruźliczego. Najczęściej jest ona wyrazem pierwszego zakżenia ustroju prątkami gruźlicy, zwanego zespołem pierwotnym, którego nie można było wykryć, dopóki “nie było badania radiologicznego. Spotyka się “typhobacillosis” przeważnie w okresie dojrzewania i u dzieci star- szych w związku z zespołem pierwotnym, przy czym towarzyszy mu przejście anergii w stan alergii objawiające się tym, że odczyn tuber- kulinowy poprzednio ujemny staje się dodatni. Natomiast w przypad- kach pierwszego zakażenia gruźliczego w wieku niemowlęcym obraz kliniczny “typhobacillosis” zdarza się bardzo rzadko. Jako zespół gruźliczy durowaty może przebiegać nie tylko pierwotny zespół gruźliczy. Dzięki szerokiemu stosowariiu badań radiologicznych obecnie nie ulega wątpliwości, że taki obraz kliniczny mogą wywołać zaostrzenia istniejącej już sprawy gruźliczej w płucach nie dające się wykryć innymi metodami, zapalenia opłucnej surowiczo-włóknikowe gruźlicze, usadowione tak, że bez badania radiologicznego nie mogą być rozpoznane, i ostra gruźlica prosówkowa płuc o łagodnym przebiegu. We wszystkich tych przypadkach jady gruźlicze przenikają do krwi ze skrycie przebiegających ognisk gruźliczych i zatruwaj,ąc ustrój wy- wołują zespół gruźliczy durowaty. Prócz toksyn, do krwi mogą dosta- wać się także prątki, lecz nie stale i w bardzo małej liczbie, tak iż do ostrej gruźlicy prosówkowej płuc nie dochodzi. Zatem zespół gruźliczy durowaty w swej istocie nie jest właściwie posocznicą. Objawy. Odróżnia się postaci: ciężką, średnią i łagodną zespołu gruźliczego durowatego. W przypadkach średniej ciężkości obraz kliniczny zespołu gru- źliczego durowatego przypomina dur brzuszny. Cechują go wysoka go- rączka o torze zbliżonym do toru ciągłego trwająca 3-4 tygodnie i dłu- żej, bóle głowy, przyspieszenie tętna i powiększenie śledziony, chociaż niestałe, przy względnie dobrym stanie podmiotowym. W krwi często stwierdza siz zmniejszenie liczby białych krwinek (leukopenia) ze względ- ną limfocytozą. [hasła pokrewne: , witamina b6, odwrócona osmoza, depilacja laserowa Łódź ]

Comments Off