Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Posts Tagged ‘dieta i odchudzanie’

Ostre serowate zapalenie pluc rozlane

Posted in Uncategorized  by admin
February 21st, 2018

Ostre serowate zapalenie płuc rozlane rozpoznaje się zwykle jako krupowe zapalenie płuc. Dopiero brak przełomu, wła- ściwego zapaleniu . krupowemu, bladość powłok, szybko postępujący upa- dek sił, nieznaczna leukocytoza w krwi, wzmaganie się duszności, zmiana ciągłego toru gorączkowego na tor zwalniający lub przerywany z po- tami, dodatni odczyn dwuazowy w moczu, a przede wszystkim wykry- cie prątków gruźlicy w plwocinie (nieraz dopiero w późniejszym okresie choroby) – wszystkie te objawy wiodą do prawidłowego rozpoznania. Wobec tego że wyniki poszukiwania prątków gruźlicy w plwocinie są często ujemne, nabierają wielkiego znaczenia wywiady dotyczące cho- rego oraz jego rodziny i otoczenia w kierunku zakażenia gruźliczego. Rozpoznanie różnicowe. Od ostrego zapalenia płuc serowatego odskrzelowego odróżnia się ostre zapalenie płuc serowate rzekomo płatowe cięższym ogólnym stanem chorego, znaczniej- szymi objawami zagęszczenia tkanki płucnej w zakresie całego płata lub kilku płatów, rzadziej części płata, często zajęciem w początkowym okresie tylko jednego płata, przy tym przeważnie dolnego, i równomier- nym (nie ogniskowym) zacienieniem w obrazie radiologicznym (tabl. IIIa). Od krupowego zapalenia płuc u osób charłaczych i u osób w wieku podeszłym ostrego zapalenia płuc serowatego rzekomo płato- wego nie podobna odróżnić bez wykrycia w plwocinie prątków Kocha. Od ostrego zapalenia krupowego płuc u osób, dotknię- tych gruźlicą płuc, odróżnienie ostrego zapalenia płuc serowatego rze- komo płatowego przez pierwsze 3-4 dni jest trudne, ponieważ na po- czątku ostrego krupowego zapalenia płuc pneumokoki stwierdza się w plwocinie rzadko. Za ostrym zapaleniem serowatym przemawia pra- widłowa ilość chlorków w mocżu, za ostrym zapaleniem krupowym – obecność po kilku dniach dużej liczby pneumokoków w plwocinie i spa- dek gorączki koło 9 dnia. W dalszym okresie różnicowanie opiera się na danych, które przytoczyłem w rozpoznaniu. Rokowanie w ostrym zapaleniu płuc serowatym rzekomo płato- wym jest prawie zawsze niepomyślne. Leczenie – takie same jak w ostrym zapaleniu płuc serowatym odoskrzelowym. Leczenie streptomycyną przeważnie jest bez- skuteczne. [przypisy: , pieczenie w miejscach intymnych, dieta i odchudzanie, prawo medyczne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘dieta i odchudzanie’

Ostre serowate zapalenie pluc rozlane

Posted in Uncategorized  by admin
February 21st, 2018

Rak ogólny prosówkowy płuc (carcmosis pulmo- num) powstający przez wysianie komórek rakowych za pośrednictwem krwi daje obraz rentgenowski, łudząco podobny do obrazu w ostrej gruźlicy prosówkowej płuc. Różnica polega na tym, że w przypadkach raka płuc, w przeciwieństwie do ostrej gruźlicy prosówkowej płuc, można czasami stwierdzić zgrubienia, które łączą postronkowato grudki. Po- dobny obraz zdarza się często także w pylicy płuc, czasami w gru- żlicy płuc w przypadkach rozsianych ognisk odoskrzelowego zapalenia płuc (bronchopneumonia disseminata acuta, szcze- gólnie miliariformis), zwłaszcza u dzieci, oraz po krwotoku płucnym (bronchpneumonia acuta haemorrhagica), w zapaleniu zarostowym oskrzelików, w drobnoogniskowej białeczce, w rzadkich przypadkach promienicy prosówkowej płuc (actinomycosis puLmonum miLiaris) i w następstwie badania bronchograficznego, jeżeli lipjodol długo nie wsysa się. W przeciwieństwie do ostrej gruźlicy prosówkowej płuc, w okresie prosówkowym pylicy rozsiane cienie, chociaż są drobne, są usadowione w ośrodkowych i górnych częściach płuc, przy tym nie tak równomiernie, a w okresie rzekomo nowotworowym guzki są już znacznie większe, zwłaszcza w okolicach przywnękowych, tak iż cienie rentgenowskie przypominają teraz raczej gruźlicę guzkową (phthisis pulmonum nodosa) lub sprawę nowotworową. W ostrym zarostowym zapaleniu płuc rysunek jest bardziej siatkowaty i ogranicza się do pewnych części płuc. W przypad- kach rozsianych, bardzo drobnych ognisk zapalenia płuc odoskrzelowego oraz w gruźlicy płuc cienie ogniskowe bywają przeważnie większe i nie są tak równomiernie roz- siane w obu płucach. Jednak ostre zapalenie oskrzelków oraz prosów- kowate odoskrzelowe zapalenie płuc niegruźlicze często można odróżnić dopiero po obserwacji: ustępowanie objawów chorobowych i szybkie zni- kanie drobnoplamistości płuc w obrazie rentgenowskim przemawia prze- ciwko ostrej gruźlicy prosówkowej płuc. Sprawę rozpoznaje się nieraz dopiero podczas badania zwłok. [hasła pokrewne: , oczyszczalnie przydomowe, oczyszczanie organizmu, dieta i odchudzanie ]

Comments Off

« Previous Entries