Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Posts Tagged ‘filtry do wody’

Rzekome nerwice narzadowe histeryczne stanowia

Posted in Uncategorized  by admin
February 22nd, 2018

Rzekome nerwice narządowe histeryczne stanowią chyba większość psychonerwic, z którymi stykają się interniści, lekarze ogólni, neu- rolodzy i psychiatrzy. Rozgraniczenie między tymi rzekomymi organozami, których treścią kliniczną są dolegliwości i wyobrażenia hipochondryczne; a “prawdziwymi” jest teoretycznie niemożliwe. VV praktyce za prawdziwe ner- wice narządowe uważamy te, które przebiegają z objawami korowo-trzewio- wymi, nie dającymi się sfingować. Jeżeli badanie przedmiotowe wypadnie ujemnie, uznajemy przypadek za “czystą” histerię. Ponieważ nie da się ustalić granic wpływu kory mózgowej na narządy wewnętrzne, nigdy nie mamy pew- ności, czy pod czysto podmiotowymi dolegliwościami nie kryje się jednak ja- kieś przedmiotowe odchylenie od stanu prawidłowego. Zresztą uporczywe za- burzenia histeryczne mogą z biegiem czasu przejść w przedmiotowo uchwytne uszkodzenia somatyczne i trudno wówczas orzec, co tu było pierwotne, a co wtórne. Dotyczy to np. uporczywych zaburzeń przewodu pokarmowego na tle histerii, np. .wymiotów, biegunek itd., które doprowadzić mogą do wyniszcze- nia ustroju. Ten somatyczny skutek zaburzeń czynnościowych staje się z kolei punktem wyjścia odczynów histerycznych. Choroba jest histerykowi potrzebna. Dla przykładu warto przytoczyć tzw. lienterię (z gr. lejos – gładki i ente- ron – jelito). Biegunka przybiera tutaj nieprawdopodobne rozmiary, mianowi- cie pokarmy po prostu – jak nazwa mówi – gładko przelatują przez przewód pokarmowy, tak że w pół godziny po ich spożyciu znajduje się je w stolcu w stanie niestrawionym. Są zresztą starzy psychiatrzy, którzy nigdy w życiu nie widzieli prawdziwej lienterii, chociaż stare piśmiennictwo zawiera mnóstwo opisów tego rodzaju dziwnych objawów. Rzecz oczywista, że w większości przy- padków musiało tu mieć miejsce histeryczne oszustwo, cóż bowiem prostszego, jak podrobienie stolca lienterycznego. Podejrzenia takie są szczególnie uza- sadnione w przypadkach przebiegających bez wychudzenia i odwodnienia, które musiałyby być koniecznym następstwem tak gwałtownych biegunek. [podobne: , olejowanie włosów, filtry do wody, rwa kulszowa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘filtry do wody’

Rzekome nerwice narzadowe histeryczne stanowia

Posted in Uncategorized  by admin
February 22nd, 2018

Ognisko zserowaciałe może ulegać otorbieniu, zwapnieniu a nawet skostnieniu (ossificatio). Gohn spostrzegał zupełne zwapnienie pierwotnego ogniska już u dziecka 17-mie- siecznego, Kilss u 11-miesięcznego a Geipel – nawet u 6-miesięcznego. Zmiany przy pierwszym zakażeniu gruźliczym nie ograniczają się prawie nigdy do miąższu płucnego w miejscu wtargnięcia prątków. W ogromnej większości przypadków powstaje już wcześnie, a jak twier- dzą niektórzy, jednocześnie zapalenie najbliższych naczyń chłonnych, przeważnie swoiste (lymphangitis tuberculosa) oraz swoiste zapalenie okolicznych węzłów chłonnych (lymphadenitis tuberculosa). Opisał to już w r. 1876 Parrot. Wszystkie te zmiany zlewają się, tworząc tzw. zespół pierwotny . Rankego (complexus tuberculosus primiti- vus; laesio glandulopulmonalis tuberculosa). Rozległość i stopień zmian w węzłach chłonnych zależy od liczby i od zjadliwości prątków oraz od odporności miejscowej, natomiast nie stoi w ścisłym związku z rozmia- rami pierwotnego ogniska. Duźą rolę odgrywa także wiek chorego. Im później następuje pierwsze zakażenie, tym udział węzłów bywa zazwy- czaj mniej rozległy. U niemowląt jest on niewspółmiernie duży w sto- sunku do wielkości ogniska pierwotnego. U nich a także u dzieci do 3 roku życia ognisko węzłowe zespołu może panować nad całym obra- zem maskując zupełnie małe ognisko pierwotne. Takie przypadki uzna- wano mylnie przez dłuższy czas za samodzielną gruźlicę węzłów tcha- wicznych i oskrzelowych (lymphadenitis iractieobrcmcłuaus tuberculosa primitioa). Obecnie wiemy, że przypadki swoistego zapalenia tych wę- złów chłonnych bez pierwotnego ogniska gruźliczego są wyjątkowo rzad- kie. Parrot: takich przypadków nie widział wcale a Schiirmamn. na 1.000 badań tylko 6. U małych dzieci w sprawę chorobową często zostają wciągnięte prócz węzłów odpowiadających siedzibie pierwotnego ogni- ska także dalej leżące, czasami nawet węzły chłonne kąta żylnego, gdzie przewód piersiowy uchodzi do żyły głównej górnej. Wskutek połączeń między naczyniami limfatycznymi obu wnęk prawe węzły tchawiczno- oskrzelowe dość często powiększają się nawet wtedy, gdy pierwotne ognisko gruźlicze znajduje się w lewym płucu. W wieku szkolnym znaczniejsze powiększenie węzłów śródpiersiowych i wnękowych na tle zakażenia grużliczego zdarza się już rzadko, a u dorosłych jest sprawą niezmiernie rzadką, spotykaną u osób, które nie przebyły pierwszego zakażenia w wieku młodszym. [podobne: , protetyka, przedłużanie rzęs, filtry do wody ]

Comments Off

« Previous Entries