Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Posts Tagged ‘fizjoterapia’

Skóra bywa zwykle blada, nie

Posted in Uncategorized  by admin
February 21st, 2018

Skóra bywa zwykle blada, nie zaś sinawa, jak w zapaleniu płuc kru- powym. Tętno częste, do 130 i więcej na minutę, małe, miękkie. Częstość oddechów dochodzi do 5.0 i więcej na minutę. Plwocina bywa lepka, rdzawa, innym razem śluzowa, może też wcale jej nie być. Czasami już wcześnie wykrywa się w niej prątki gruźlicy i włókna sprężyste, lecz nie zawsze, gdyż do rozpadu mas sero- watych może nie dojść wskutek szybkiego przebiegu choroby. Od czasu do czasu, lecz nie w każdym przypadku, bywa krwioplucie. Stan ogólny pogarsza się z dnia na dzień, nierzadko niewspół- miernie do rozległości zmian w płucach. Gorączka, początkowo w torze ciągłym, przybiera z początkiem drugiego tygodnia tor zwalnia- jący i waha się między 380 a 390 C, w dalszym przebiegu staje się nie- raz nieregularna. a nawet może przybierać tor gorączki trawiącej z po- tami. Stłumienie odgłosu pukowego rozszerza się, na to- miast sszmer oddechowy w miejscu bezwzględnego stłumienia słabnie i wkrótce pokrywa się licznymi drobnobańkowymi rzężeniami przybierającymi odcień dźwięczny. W moczu stwier- dza się prawie zawsze dodatni odczyn dwuawoy. Leuko- cytoza w krwi bywa niekiedy znaczna. Wśród gorączki i ciężkiego ogólnego stanu, nieraz z majaczeniem, następuje zgon zwykle w końcu trzeciego lub czwartego tygodnia. Jeżeli sprawa przeciąga się, to mogą nastąpić objawy rozpoczynają- cego się rozpadu, które omówiłem w rozdziale d ostrym zapaleniu płuc serowatym odoskrzelowym. Dalszy przebieg choroby może być taki sam jak tej postaci serowatego zapalenia płuc. Rzadko tylko masy serowate zostają zastąpione przez nieswoistą tkankę ziarninową z zejściem w mię- siste stwardnienie płuc (carnificatio pulmonum tuberculosa). Również rzadko zdarza się zejście w suchoty płuc nie postępujące z jamami. Rozpoznanie. [więcej w: , rozstanie, firma sprzątająca, fizjoterapia ]

Comments Off

Posts Tagged ‘fizjoterapia’

Skóra bywa zwykle blada, nie

Posted in Uncategorized  by admin
February 21st, 2018

OSTRA GRUŹLICA PŁUC KRWIOPOCHODNA TUBERCULOSIS PULMONUM ACUTA HEMATOGENES Do postaci krwiopochodnych ostrej gruźlicy płuc należą ostra gruźlica pule prosówkowa, zespół gruźliczy durowaty i ostra gruźlica nawałowa. Ostra gruźlica płuc – prosówka (Tuberculosis pulmonum miliaris acuta) Określenie. Mianem: “ostra gruźlica płuc prosówkowa” nazywa się ostrą chorobę objawiającą się wysypaniem w płucach na tle zakażenia gruźliczego bardzo licznych guzków wielkości prosa. Ostra gruźlica płuc prosówkowa bywa w przeważnej większości przypadków tylko częścią uogólnionej ostrej gruźlicy prosówkowej (tuberculosis miliaris generali- sata acuta), którą cechuje wysypanie guzków wielkości prosa nie tylko w płucach, ale także w wątrobie, śledzionie, w naczyniówce oczu, tar- czycy, nerkach, oponach mózgowych i innych. tkankach i narządach. Przyczyny i wywód chorobowy. Lowenstein i jego szkoła twierdzą, że prątki gruźlicy można często stwierdzić w krwi nie tylko u chorych na gruźlicę, ale i u osób z niektórymi sprawami zapal- nymi, których nie zwykliśmy łączyć z zakażeniem gruźliczym. Według Linoensteina i jego szkoły, szczególnie często można je wykryć w krwi w ostrym gośćcu stawowym. Chociaż badania te przez licznych badaczów nie zostały potwierdzone, niemniej nie ulega wątpliwości, że jeżeli w ustroju znajduje się ognisko gruźlicze, nawet niewielkie, to prątki gruźlicy mogą w każdym okresie gruźlicy dostawać się zeń od czasu do czasu do krwi i wywołać tzw. “bacillaemia tuberculosa”. Takie zja- wisko bywa najczęściej tylko przemijające i nie znaczne i może być wy- kryte tylko dokładnym badaniem bakteriologicznym krwi oraz za po- mocą szczepienia krwi świnkom morskim. Częściej niż “bacillaemia tuberculosa secundaria”, przez którą rozu- mie się stan cechujący się obecnością prątków gruźlicy w krwi w później- szych okresach gruźlicy płuc, zdarza się “bacillaemia tubęrculosa p1imi- tiva”. Spotyka się ją w okresie pierwotnej zmiany gruźliczej, w czasie której prątki można stwierdzić nie tylko w krwi, ale także w rozmaitych tkankach i, narządach, zwłaszcza w węzłach chłonnych oskrzelowych i tchawicznych. Większa częstość bacylemii pierwotnej zależy od tego, że we wczesnych okresach zakażenia gruźliczego cechujących się żywym zapa- leniem obocznym dookoła ogniska gruźliczego prątki mogą o wiele łat- wiej dostawać się do krążenia niż w okresach późniejszych, gdy nastaną już zmiany wytwórczo-włókniste. [przypisy: , odżywka do włosów, olej do włosów, fizjoterapia ]

Comments Off

« Previous Entries