Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Posts Tagged ‘gabinet ginekologiczny’

Poglad Babinskiego nie przyjal sie,

Posted in Uncategorized  by admin
February 24th, 2018

Pogląd Babińskiego nie przyjął się, a nazwy pithiatismus używamy czasem jako synonimu histerii, tam zwłasz- cza, gdzie nie chcemy robić przykrości choremu lub jego rodzinie nazwą hi- sterii, która nabrała przykrego posmaku. Próbowano też spolszczyć nazwę histerii na “macinnictwo” lub “macinnica”, miana te jednakże nie przyjęły się. Znamienne cechy objawów histerycznych ujmuje się zazwyczaj, jak nastę- puje: 1. Brak umiaru, brak pohamowania. Poszczególne czynności somatyczne i psychiczne rozprzęgają się przesadnie łatwo i osiągają niezwykłe rozmiary, nie dające się wytłumaczyć żadnym ze znanych czynników etiologicznych. 2. Zmienność i niestałość. W ciągu długiego czasu ciężkie objawy mogą się utrzymywać na przekór wszystkim wysiłkom leczniczym, aby równie szybko ustąpić. W ich miejsce mogą się pojawić nieoczekiwanie zupełnie nowe zjawiska, równie kapryśne w swoim wyglądzie i przebiegu. 3. Ścisła zależność wzajemna zaburzeń psychicznych i somatycznych. Nikle zaburzenia cielesne, nad którymi zdrowy człowiek przechodzi do porządku, wywołują przesadny odczyn psychiczny. I na odwrót zaburzenia somatyczne uzależnione są od uczuć i myśli chorego, tak że analiza przeżyć chorego umożliwia nam zrozumienie tych objawów, nawet gdy chory usiłuje nas wprowadzić w błąd lub zataić coś przed nami. Zależność ta nie po- winna nas dziwić. Jedne z pierwszych doświadczeń Pawłowa nad czynnością wydzielniczą odosobnionego operacyjnie żołądka ,dotyczyły wpływu wyższych czynności nerwowych na wydzielanie. Dalsze badania nad tym zjawiskiem. ideo- plastii wykazały, że samo wyobrażenie rozmaitych potraw wywołuje zmiany w składzie chemicznym soku żołądkowego. Tę samą wymowę zdają się posia- dać odruchy psychochemiczne krwi, opisane przez Wilczkowskiego. [podobne: , artykuły fryzjerskie, odzież bhp, gabinet ginekologiczny ]

Comments Off

Posts Tagged ‘gabinet ginekologiczny’

Poglad Babinskiego nie przyjal sie,

Posted in Uncategorized  by admin
February 24th, 2018

Ostra gruźlica płucna wałowa. Określenie, wywód chorobowy i anatomia patologiczna. Są to nazwy tej samej choroby, polegającej na zapaleniu do- okoła świeżych ognisk gruźliczych. Pierwotnie nazwy te nadawano za- paleniu rozległemu, zajmującemu cały płat lub znaczną jego część. Obec- nie obejmuje się nimi także zapalenie, bardziej ograniczone, ponieważ charakter anatomiczny zmiany i czynniki ją wywołujące są takie same bez względu na jej rozległość. Wspólną cechą odróżniającą ją od innych zmian gruźliczych płuca jest łagodny jej przebieg i duża skłonność do cofania się a także nieobecność prątków gruźlicy w plwocinie w związku z tą sprawą chorobową albo pojawienie się ich dopiero w późniejszym okresie, i to w nader nielicznych okazach. Zapalenie dookoła świeżego ogniska gruźliczego wywołują, według utartych poglądów, jady gruźlicze, dostające się z czynnego ogniska do otaczającej tkanki, na nie wrażliwej. Niektórzy (Hubschmann) przypi- sują powstanie, zapalenia nieprawidłowym wytworom przemiany ma- terii powstającym w świeżym ognisku gruźliczym, przy czym ich źró- dłem może być rozpad jadów bakteryjnych. Toteż bezpośrednio dookoła ogniska zapalenie bywa naj cięższe a coraz dalej od ogniska, – wskutek coraz większego rozcieńczenia się jadów lub wspomnianych wytworów, – stopniowo coraz słabsze, np. nieżytowe, a jeszcze dalej czysto surowicze. Jeżeli tkanka płucna jest dość odporna na jady gruźlicze albo jeżeli jady te dostają się poza obręb czynnego ogniska w małej ilości, to do zapa- lenia w otoczeniu ogniska może nie dojść, a zmiany w płucu dookoła ogniska ograniczają się tylko do przekrwienia płuc. Pogląd, według którego ostra gruźlica płuc nawałowa jest pochodze- nia toksycznego, został w ostatnich czasach zachwiany, gdy stwierdzono, że rumień guzowaty, pojawiający się równocześnie i przebiegający ró- wnolegle, powstaje wskutek masowych zatorów prątkami gruźlicy ma- łych tętniczek tkanki podskórnej (Ksawery Lewkowicz). Obie sprawy cechuje wielka skłonność do zupełnego cofania się. Zapalenie płuc do- okola ognisk gruźliczych jest według tych poglądów także wyrazem masowych zatorów naczyń płucnych prątkami, zatem stoi w związku z samą istotą choroby, nie zaś z toksemią. [hasła pokrewne: , Siłownie zewnętrzne, gabinet ginekologiczny, kostiumy kąpielowe jednoczęściowe ]

Comments Off