Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Posts Tagged ‘gabinet kosmetyczny’

Wf praktyce najwieksze znaczenie maja

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

Wf praktyce największe znaczenie mają następujące reakcje psychotyczne. Depresja reaktywna. Określenia tego nie powinno się używać tam, gdzie chodzi o prawidłowy, fizjologiczny odczyn na ciężki uraz psychiczny, . np. przygnębienie i rozpacz matki po nagłej stracie dziecka, rozpacz patrioty wobec klęski narodowej itd. O depresji reaktywnej mamy prawo mówić wów- czas, gdy natężenie i czas trwania odczynu przekraczają zwykłą miarę. Poznać to np. po ciężkich zaburzeniach skupiania uwagi, po bradyfrenii, po monoi- deizmie doprowadzonym do rozmiarów idei nadwartościowej, po niedowładzie zdolności powzięcia decyzji, po poważnych długo utrzymujących się zamiarach samobójczych itd. Depresja reaktywna nie ma zasadniczo nic wspólnego z de- presją endogenną i różni się od niej nieobecnością typowych objawów: lęku prekordialnego, spadku wagi, braku łaknienia, zaparcia, urojen niewydolności życiowej, grzeszności i winy, urojeń niższości, nie ma też zahamowania wszyst- kich procesów życiowych, odczuwanego przez chorych pod postacią dolegli- wości somatycznych w znaczeniu hipochondrii. Niektórzy uważają za typowe dla depresji reaktywnej w odróżnieniu od endogennej, że depresja reaktywna może działać wyzwalająco na fazy depresji cyklofrenicznej. Jeżeli depresja rzekomo reaktywna trwa nadmiernie długo, to z coraz większym prawdopode- bieństwem należy myśleć o endogennym jej tle. Z zasady bowiem depresja reaktywna osiąga największe natężenie tuż po zadziałaniu urazu psychicznego, po czym stopniowo słabnie. . Ten klasyczny opis depresji reaktywnej nie zawsze ma zastosowanie. Kolie (1958), który w Monachium wydał kilkaset orzeczeń w sprawach ofiar prze- śladowań hitlerowskich i miał sposobność poddać te ofiary dokładnym bada- niom psychiatrycznym, zaproponował w stosunku do wielkiej grupy tych nie- szczęśliwców rozpoznanie Depressio reactiva chronica (chonisch-reaktive De- pression). Depresji tych osobników, którzy przeszli wieloletnie piekło i getta i obozów koncentracyjnych, nie można porównać nawet z naj cięższym stanem depresji po zwykłych ciężkich urazach psychicznych. [przypisy: , ubranka dla niemowląt, balsam do włosów, gabinet kosmetyczny ]

Comments Off

Posts Tagged ‘gabinet kosmetyczny’

Wf praktyce najwieksze znaczenie maja

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

Stwierdzenie różnych niewątpliwych objawów somatyczno-neurologicznych rów- nież nie ma bezwzględnej wartości dowodowej przy wykrywaniu symulacji. Oczy- wiście, do wyjątkowych rzadkości należy chyba przypadek, o którym pisze Pień- kowski: “Widziałem człowieka dorosłego, lat ok. 35, który objeżdżał kliniki i szpi- tale, pokazując dowody swojej niezwyklej zręczności, którą. rozwinął drogą ćwicze- nia. Osobnik ten potrafił każdym mięśniem poruszać dowolnie, co więcej każdym przyczepem mięśnia posiadającego liczne przyczepy, np. m. prostym brzucha, m. pi- łowatym przednim, m. m. pochyłymi, m. kości gnykowej itd. Wywołał on dobro- wolnie wywichnięcie w stawie biodrowym, skracając kończynę do 12 cm. Mógł dowolnie rozszerzać lub zwężać każdą źrenicę z osobna. Zwalniał tętno do 8 ude- rzeń na minutę, co robił przez zaciskanie dowolne tętnicy ramieniowej między dwoma mięśniami pochyłymi. Co naj dziwniejsze, potrafił wywoływać pocenie się lub występowanie gęsiej skórki połowiczo, a nawet równocześnie na jednej połowie ciała wywoływał pocenie się, a na drugiej gęsią skórkę”. Pieńkowski zwraca też uwagę na możliwość dowolnego wywoływania odruchu Babińskiego, spotykaną wśród zdrowych ludzi. Dochodzi też do wniosku, że granic, w jakich udawanie może się . jeszcze odbywać, nie da się określić. Pieńkowski przestrzega też przed uważaniem histerii za symulację. Z zagadmeniami- tymi styka się niemal co dzień biegły psy- chiatra. Jeszcze bardziej zdumiewają praktyki jogów hinduskich, które ostatnio pod- dano ścisłym badaniom naukowym (Satyanarayanamurthi i Brahmayya Sastry 1958). Wśród wielu zadziwiających zjawisk warto wskazać na dowolne wstrzy- manie czynnoś.ci serca na przeciąg 30 sekund stwierdzalne fluoroskopijnie, przy czym tylko na lewym brzegu serca można było dostrzec nieznaczne skurcze mięśniowe. Badany fakir mógł doświadczenie to powtarzać na zawołanie. Wraz z ustaniem czynnoąci serca znikała również reakcja źrenic na światło. Zani- kały również tony serca oraz tętno na obwodzie. Te i inne zadziwiające umie- jętności zdobywa się drogą długoletnich żmudnych ćwiczeń, wymagających ascetycznego samozaparcia. Osiąga się w ten sposób panowanie nad układem autonomicznym. Zjawiska te wykorzystał J. H. Schultz do autogenicznego treningu. [hasła pokrewne: , gabinet kosmetyczny, okulista, stomatolog Warszawa ]

Comments Off

« Previous Entries