Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Posts Tagged ‘gabinety stomatologiczne’

W histerii fizjologiczne te zjawiska

Posted in Uncategorized  by admin
February 23rd, 2018

W histerii fizjologiczne te zjawiska dochodzą do niebywałych rozmiarów, tak że można powiedzieć, iż cały aparat neurowegetatywny jest na usługach wyobraźni chorego. Z kolei powstałe tą drogą zaburzenia spotykają się z odczynem chorego, tak że powstaje błędne koło wzajemnych uzależnień. 4. Sugestywność jest złą i dobrą stroną histerii. Złą, gdyż na treść wy obraźni, a tym samym i na procesy ideoplastyczne ma przemożny wpływ oto- czenie, które niewłaści wym zachowaniem może wzmacniać mechanizm ucieczki w chorobę lub podsuwać pomysły ideoplastyczne. -O histerii mówi się też słusz- nie, że jest wielką naśladowczynią. Objawy histeryczne mogą do złudzenia na- śladować mnóstwo chorób. Dobrą stroną sugestywności jest to, że umożliwia ona korzystne oddziaływanie na chorego środkami psychoterapii i psychagogiki (reedukacja lecznicza). 5. Celowość odczynów histerycznych, o której wspominaliśmy powyżej. Cechy tej nie trzeba mieszać ze świadomą symulacją. Cel odczynu hi- sterycznego z zasady nie jest znany choremu, a nawet często napotykamy sprze- ciwy chorego, gdy usiłujemy otworzyć mu oczy na celowość jego objawów cho- robowych. Dążność do osiągnięcia pewnego celu przebiega więc automatycz- nie, na drodze nawyków odruchowo-warunkowych. Tylko przez dokładne wniknięcie w środowisko chorego i w jego przeżycia udaje się nam wykryć sens odczynu chorobowego, który polega na bezwiednym zamiarze chorego uchylania się od nałożonych przez życie zadań czy obowiązków, wydobycia się z nieznośnej sytuacji itd. 6. Ogromna skala możliwości w przejawach objawowych. Mogą to być bóle rozmaitego gatunku i znieczulenia, zjawiska hiperkinetyczne i hi- pokinetyczne aż do osłupienia, porażenia, omdlenia, stany podniecenia psycho- ruchowego, stany pomroczne, katalepsja i letarg, napady histeryczne itd. Jeżeli się ponadto przypomni, że histeria może naśladować wszelkie choroby wszyst- kich specjalności lekarskich i że może wikłać obrazy kliniczne innych cierpień, to istotnie dochodzimy do wniosku, że pod względem różnobarwności tych objawów jest ona czymś w nozografii wyjątkowym. [więcej w: , gabinety stomatologiczne, bielizna damska sklep internetowy, przydomowe oczyszczalnie ścieków ]

Comments Off

Posts Tagged ‘gabinety stomatologiczne’

W histerii fizjologiczne te zjawiska

Posted in Uncategorized  by admin
February 23rd, 2018

Specjalne zespoły histeryczne uderzają swoją różnorodnością. Szczególne znaczenie posiadają zaburzenia czucia (anaesthesia, hyperaesthesia hysterica), które poznać przede wszystkim po tym, że odgraniczenie tych miejsc przebiega nie według anatomicznych praw innerwacji, lecz według popularnych wyobrażeń chorego. Może tu chodzić o rękę, przedramię, jeden •bok odgrani- czony dokładnie w linii środkowej, wycinki skóry określonego kształtu (signa diaboli), itd. Mimo zniesienia bólu nie dochodzi nigdy do skaleczeń lub uszko- dzeń cieplnych; także w wykonywaniu bardzo precyzyjnych czynności zabu- rzenia te nie przeszkadzają. Zaburzenia czucia ruchu nie przebiegają z niez- bornością. Czasem chorzy o tych zaburzeniach dowiadują się po raz pierwszy przy badaniu lekarskim. Odczyn źrenic na ból wywołany z miejsca znieczulo- nego jest w większości przypadków zachowany. Także z miejsc tych wywołać można prawidłowe odruchy skórne, np. jądrowy. Do braku odruchu gardzielo- wego i odruchów spojówkowych nie przywiązujemy dużej wagi, gdyż zjawisko to spotkać można u naj zdrowszych ludzi. Wszelkie modalności czucia mogą być dotknięte znieczuleniem: dotyk, ciepło, ból, wzrok, smak, słuch itd. Rzadko występuje łącznie znieczulenie wielu modalności. Przy ślepocie histerycznej odczyny źrenic są zachowane, najczęściej dotyczy ona jednego oka. Zdarza się i daltonizm histeryczny. Histerycznego pochcdzenia bywają dziwaczne obrysy widzenia przy niepowiększaniu się powierzchni w miarę zwiększania odległości. Głuchota histeryczna bywa częstym zjawiskiem w psychiatrii •wojennej. Gra- nice znieczulenia skórnego przesuwają się zależnie od odwrócenia uwagi i su- gestii badającego. Przez gwóźdź histeryczny (clavus) rozumie się ból w jed- nym miejscu głowy, najczęściej na szczycie, nieuzasadniony neurologicznie. Przez kulę histeryczną (globus) rozumiemy skargi na trudności połykowe, opi- sywane tak, jak gdyby coś z dołu pchało się do gardła. TOlticolis hystericus omówimy przy nerwicach ruchowych, a waginizm przy nerwicach płciowych. Nazwą akinesia algera określamy bezruch chorego wywołany obawą bólów, najczęściej w całym ciele. Świąd pewnych części ciała może być również po- chodzenia histerycznego. Objaw bolesności uciskowej okolic jajnika (oophoral- gia) ma bardzo względne znaczenie rozpoznawcze. Przy zupełnym znieczule- niu polecamy choremu przy każdym ukłuciu podać nam, czy czuje, czy nie czuje. Zdarza się, że chory z poważną miną informuje nas, że ukłucia w znie- czulonym obszarze nie poczuł. [patrz też: , gabinety stomatologiczne, przedłużanie rzęs, oczyszczanie organizmu ]

Comments Off

« Previous Entries