Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Posts Tagged ‘korekcja wzroku’

Zaburzenia ruchowe polegaja na czynnosciowych

Posted in Uncategorized  by admin
February 22nd, 2018

Zaburzenia ruchowe polegają na czynnościowych niedowładach, po- rażeniach i przykurczach. Dotyczą one grup mięśniowych według popularnych wyobrażeń, np .. noga, ręka, obie nogi, połowa ciała dokładnie według linii środ- kowej itd. I te zjawiska zawdzięczają swe powstanie sugestywności i pędowi do naśladownictwa. Histeryczne porażenia połowicze są następstwem naśladow- nictwa źle podpatrzonych porażeń organicznych w otoczeniu. Częstym obja- wem jest niemożność stania (astasia) i chodzenia (abasia), najczęściej występu- jąca łącznie jako astasia-abasia hysteri,ca. Stan ten, o ile nie jest symulowany, bywa często wyrazem lęku hipochondrycznego, zaszczepionego nierzadko przez zbyt troskliwe otoczenie, również przez nieostrożnych lekarzy. Chory boi się wówczas wstać z łóżka lub poruszać się, aby mu to nie zaszkodziło. Dobrze ten stan lękowy oddaje termin stasobasophobia. W ogóle psychogenne zabu- rzenia chodu są odrębnym rozdziałem fenomenologii klinicznej; wystarczy wskazać na pojęcie tabes psychogenes. Analogicznym zjawiskiem jest bezgłos histeryczny (aphonia) albo mowa tylko szeptem (pianismus), lub chrypliwa (dysphonia), zdarzające się często w praktyce laryngologicznej. Nie warto oczy- wiście wspominać o błędach sztuki lekarskiej, polegających na podjęciu tra- cheotomii w przypadku afonii. Odróżnienie tych zjawisk od mutyzmu opiera się na całokształcie obrazu klinicznego czy to histerii, czy psychozy schizofre- nicznej. To samo dotyczy katalepsji histerycznej, która najczęściej występuje pod postacią katalepsji woskowatej, wyjątkowo tylko sztywnej. W tym ostat- nim wypadku różnicowanie w stosunku do osłupienia katatonicznego bywa bardzo trudne. [przypisy: , przedłużanie rzęs, korekcja wzroku, psycholog Kraków ]

Comments Off

Posts Tagged ‘korekcja wzroku’

Zaburzenia ruchowe polegaja na czynnosciowych

Posted in Uncategorized  by admin
February 22nd, 2018

Drugim warunkiem nieodzownym do powstania ostrej gruźlicy pro- sówkowej uogólnionej oraz płucnej jest pewne usposobienie (dispositio) – nieswoiste lub swoiste. Usposobienie nieswoiste powstaje pod wpływem czynników osłabiających ustrój, a więc ostrych i przewle- kłych chorób zakaźnych, nadmiernych wysiłków, niedożywiania, silnych urazów psychicznych, ciąży, porodu, stanów białaczkowych itd. Długo- trwałe podrażnienie narządu oddechowego pyłem krzemowym wywo- łując pylicę krzemową sprzyja także powstaniu gruźlicy prosówkowej. Stanem swoistej odporności tłumaczy się dawne już spostrzeżenie wielkiej rzadkości gruźlicy prosówkowej w przebiegu przewlekłej gru- ilicy płuc postępującej. Prawdopodobnie, postępująca gruźlica narzą- dowa stwarza w chorym ustroju pewien stan odporności na ogólne zaka- żenie za pośrednictwem krwi. Brak tej odporności tłumaczy większą częstość ostrej gruźlicy prosówkowej u osób z wygojonymi ogniskami gruźliczymi oraz gwałtowniejszy i szybszy w tych przypadkach jej przebieg. W związku ze swoistą odpornością stawia się po części także różną skłonność do ostrej gruźlicy prosówkowej chorych na gruźlicę, zależnie od wieku. W polskim piśmiennictwie rozporządzamy co do tego danymi, opartymi na materiale sekcyjnym z dztesięclolecia 1923-1932 (Tadeusz Kielanowski). W tym okresie na 10.155 sekcyj rozpoznano zmiany gruźlicze w 2.001 przypadkach. Liczba ta obejmuje wszelkie anatomiczne zmiany gruźlicze począwszy od rozległych a skoń- czywszy na nieznacznych, miejscowych i wygojonych. Nie wliczono tylko zrostów opłucnych ani wysięków, których pochodzenia na tle gruźlicy nie można było stwierdzić w pewny sposób. Jak widać, skłonność chorych dotkniętych gruźlicą, do ostrej gruźlicy prosówkowej jest znaczna w pierwszym roku życia, następnie stopniowo maleje do 40 roku życia, a później utrzymuje się już na sta- łym poziomie. [hasła pokrewne: , biustonosze do karmienia, Studnie głębinowe, korekcja wzroku ]

Comments Off

« Previous Entries