Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Posts Tagged ‘kosmetyki organiczne’

Dolegliwosci hipochondryczne sa zjawiskiem klinicznym

Posted in Uncategorized  by admin
February 22nd, 2018

Dolegliwości hipochondryczne są zjawiskiem klinicznym nad- zwyczaj gęstym .Stykają się z nimi codziennie lekarze wszelkich specjalności. Skargi hipochondryczne narastają w miarę postępów popularyzacji nauk lekar- skich, oczywiście źle prowadzonej. Wiadomości popularno-naukowe z zakresu medycyny stają się źródłem urazów jatrogennych. Urazy jatrogenne zadają chorym najczęściej lekarze swoimi nieostrożnym wypowiedziami na temat roz- poznania i rokowania. Jeżeli osoba histeryczna pragnie podświadoi:nie poczuć się chorą, to wiadomości takie wchłania wśród objawów agrawacji. Pamiętać jednak należy, że dolegliwości hipochondryczne, jeżeli im towarzyszy poczu- cie choroby somatycznej, bywają znamienne dla zespołu neurastenicznego. W przypadkach tych mówi się zazwyczaj o stanie mieszanym neurasteniczno- histerycznym. Niektórzy psychiatrzy uznają odrębną jednostkę nozograficzną pod nazwą hipochondrii i zaliczają ją do nerwic. W różnicowaniu trzeba jednak pamiętać o dwóch jednostkach: o obłędzie choroby (paranoia hypochondriaca) i o hipochondrycznej postaci schizofrenii (schizophrenia somatopsychica sive hypochondriaca). W praktyce zapomina się również, że często endogenna de- presja może przebiegać pod postacią ciężkich dolegliwości hipochondrycznych. Kto nie zna diagnostyki psychiatrycznej, ten bardzo łatwo pada ofiarą pomyłki rozpoznawczej, która w skutkach bywa bardzo groźna aż do samobójstwa cho- rego włącznie. Skargi hipochondryczne wprowadzają lekarza w błąd, zmuszają go do ba- dań i do daremnych poszukiwań źródła zgłaszanych dolegliwości. Kto w histerii widzi tylko bezwiedną lub świadomą symulację, ten skłonny jest przypadki hipochondrii załatwiać lekceważąco, zadając chorym ciężkie urazy. Wierzą oni bowiem w swoją chorobę, a raczej wierzą lekarzom i innym informacjom lekarskim, od których dolegliwości te na drodze jatrogenii pochodzą. Nie trzeba sobie wyobrażać, że wszyscy histerycy fingują lub agrawują celowo swoje objawy. Przeważająca większość chorych, którzy zalegają uspołecznione lub prywatne gabinety lekarskie, lub zajmują łóżka w szpitalach, to czystej wody lub wtórne odczyny hipochondryczno-histeryczne. Ludzie ci nie udają chorych, lecz cierpią rzeczywiście. Są więc dwa gatunki histeryków, jedni którzy ce- lowo demonstrują swoje objawy, i drudzy, którzy uważają się za ciężko cho- rych i pragną się wyleczyć. Związany z przekonaniem o chorobie lęk prowadzi do rzeczywistych objawów, np. zaburzeń snu (hypnopathia psychogenes). Czyn- nościową bezsenność bardzo łatwo może niebaczny lekarz zamienić w bezsen- ność prawdziwą, jeżeli stosuje lekkomyślnie środki nasenne i wprawia chorego w nałóg (insomnia ex abusu remediorum). Własność tę posiadają nałogowo nadużywane trankwilizatory. Na przykładzie farmak omanów tego typu najłat- wiej zauważyć płynną granicę między bezsennością czynnościową i nawykową. Jeżeli mówimy o odczynach wtórnych, to mamy na myśli epigenetyczne zja- wisko powikłania lub agrawowania prawdziwych dolegliwości nadbudową ner- wicowo-hipochondryczną. Jest to rzecz częsta. Dlatego nie wolno nigdy lekce- wa,żyć i spławiać bez dokładnego przebadania hipochondryków. Ciężkie histerie kryją na dnie bardzo często grube zmiany organiczne mózgu, jak to wykazał na bogatym materiale kazuistycznym Wdowiak (1964). Objawy hipochon- dryczne naj rozmaitszego gatunku powstają -dzięki ogromnej sugestywności ludzi drżących o swoje zdrowie i życie. [patrz też: , medycyna estetyczna, kosmetyki organiczne, bielizna nocna ]

Comments Off

Posts Tagged ‘kosmetyki organiczne’

Dolegliwosci hipochondryczne sa zjawiskiem klinicznym

Posted in Uncategorized  by admin
February 22nd, 2018

W klinice pierwotnej zmiany gruźliczej nadaje się temu zapaleniu także miano “naciek okołogniskowy pierwotny” (infiltratio jerifo- calis primitiva), w przeciwieństwie do nacieku wczesnego. Ksawery Lewkowicz utrzymuje, że to zapalenie, wbrew panującym zapatrywa- niom, jest wyrazem przede wszystkim masowych zatorów prątkami, a zatem jest sprawą swoistą. Naciek może dotyczyć całego ze- społu pierwotnego albo tylko niektórych jego ogniw składowych. Ze- spół pierwotny otoczony naciekiem nazywa Neumann “zespołem pierwotnym zapalnym”. Naciek dotyczący tylko węzłów okolicz- nych wnęki nazywa się “naciekiem pierwotnym wnękowym” (infiltratio perihilaris primitiva). W razie rozbudzenia ogniska gruźliczego w węzłach wnękowych znajdującego się już w sta- nie utajonym może również dookoła węzła wytworzyć się zapalenie. Takie zapalenie nazywą się “naciekiem okołownękowym wtórnym” (infiltratio perihilaris secundaria). Podkładem anatomicznym nacieków pierwotnych mogą być, jak stwierdził Janusz Zeylancl, różne zmiany anatomiczne, “począwszy od przekrwienia i zapadnięcia płuc poprzez różne postaci wysięku w pęcherzykach płucnych. z objawami zapalenia śródmiąższowego aż do wytwarzania tkanki gruźliczej”. Los nacieku pierwotnego bywa rozmaity. Naciek pierwotny z czasem bardzo często ustępuje, niekiedy nie pozostawiając żadnego śladu. W razie dużej wrażliwości tkanki płucnej na jady gru- źlicze oraz silniejszego ich działania naciek może zserowacieć, zwłaszcza u dzieci w wieku do drugiego roku życia. W innych znowu przypadkach naciek pierwotny kończy się, wskutek alergii stwardniającej, rozrostem tkanki łącznej z następowym jej włóknieniem. Powstająca włóknista tkanka łączna otorbia zserowaciały lub zwapniały;, niekiedy nawet sko- stniały guzek. Zwapnienie może powstawać już bardzo wcześnie. Sko- stniałe ognisko płucne jest zawsze pozostałością ogniska pierwotnego, gdyż w późniejszych zmianach gruźliczych skostnienia nie spostrzegano. Jeżeli pierwsze zakażenie gruźlicze dotyczy okresu niemowlęctwa lub wczesnego dzieciństwa, to los zakażenia bywa nieraz inny. Wskutek bardzo małej zdolności odczynowej ustroju ogni- sko pierwotne nie otorbia się, lecz szerzy się przez ciągłość na sąsiednie części płuc, serowacieje, rozmięka i staje się źródłem wysie- wania prątków drogą aspiracji do innych części płuc a nawet przejścia sprawy na drugie płuco. Wtedy mogą powstawać w bardzo krótkim cza- sie obrazy gruźlicy płuc wysiękowo-serowatej, nawet z jamami w. pru- cach, podobne do obrazów znamiennych dla pospolitych suchot płuc u dorosłych. W późniejszym wieku dziecięcym takie zejście zdarza się w tych przypadkach, w których zakażenie dotyczy dzieci bardzo słabych, niedożywionych, słowem mniej zdolnych do odczynu. W innych – dość rzadkich – przypadkach szybko przebiegająca gruźlica płuc wysiękowo- serowata, nieraz z jamami, powstaje u niemowląt wtenczas, gdy zserowaciałe węzły chłonne przebiją się do tchawicy lub oskrzeli. Te postaci suchot niemowląt i dzieci dołączające się bezpośrednio do zespołu pierwotnego różnią się pod względem patogenetycznym od suchot płuc u dorosłych, które stanowią, według Rankego, już trzeciorzędny okres gruźlicy u osób, zakażonych prątkami poprzednio, przeważnie w dzie- ciństwie. Ponieważ one rozwijają się u dzieci bezpośrednio ze zmiany pierwotnej, nie zaś jak u dorosłych z zakażenia dodatkowego lub we- wnętrznego ponownego drogą krwi, przeto zwie się te postaci “gruźlicą płuc wysiękowo-serowatą pierwotna” (phthisis pulmonum caseosa primitiva). [hasła pokrewne: , kosmetyki organiczne, filtry do wody, trener personalny ]

Comments Off