Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Posts Tagged ‘kostiumy kąpielowe jednoczęściowe’

Ostra gruzlica plucna walowa. Okreslenie, wywód

Posted in Uncategorized  by admin
February 18th, 2018

Ostra gruźlica płucna wałowa. Określenie, wywód chorobowy i anatomia patologiczna. Są to nazwy tej samej choroby, polegającej na zapaleniu do- okoła świeżych ognisk gruźliczych. Pierwotnie nazwy te nadawano za- paleniu rozległemu, zajmującemu cały płat lub znaczną jego część. Obec- nie obejmuje się nimi także zapalenie, bardziej ograniczone, ponieważ charakter anatomiczny zmiany i czynniki ją wywołujące są takie same bez względu na jej rozległość. Wspólną cechą odróżniającą ją od innych zmian gruźliczych płuca jest łagodny jej przebieg i duża skłonność do cofania się a także nieobecność prątków gruźlicy w plwocinie w związku z tą sprawą chorobową albo pojawienie się ich dopiero w późniejszym okresie, i to w nader nielicznych okazach. Zapalenie dookoła świeżego ogniska gruźliczego wywołują, według utartych poglądów, jady gruźlicze, dostające się z czynnego ogniska do otaczającej tkanki, na nie wrażliwej. Niektórzy (Hubschmann) przypi- sują powstanie, zapalenia nieprawidłowym wytworom przemiany ma- terii powstającym w świeżym ognisku gruźliczym, przy czym ich źró- dłem może być rozpad jadów bakteryjnych. Toteż bezpośrednio dookoła ogniska zapalenie bywa naj cięższe a coraz dalej od ogniska, – wskutek coraz większego rozcieńczenia się jadów lub wspomnianych wytworów, – stopniowo coraz słabsze, np. nieżytowe, a jeszcze dalej czysto surowicze. Jeżeli tkanka płucna jest dość odporna na jady gruźlicze albo jeżeli jady te dostają się poza obręb czynnego ogniska w małej ilości, to do zapa- lenia w otoczeniu ogniska może nie dojść, a zmiany w płucu dookoła ogniska ograniczają się tylko do przekrwienia płuc. Pogląd, według którego ostra gruźlica płuc nawałowa jest pochodze- nia toksycznego, został w ostatnich czasach zachwiany, gdy stwierdzono, że rumień guzowaty, pojawiający się równocześnie i przebiegający ró- wnolegle, powstaje wskutek masowych zatorów prątkami gruźlicy ma- łych tętniczek tkanki podskórnej (Ksawery Lewkowicz). Obie sprawy cechuje wielka skłonność do zupełnego cofania się. Zapalenie płuc do- okola ognisk gruźliczych jest według tych poglądów także wyrazem masowych zatorów naczyń płucnych prątkami, zatem stoi w związku z samą istotą choroby, nie zaś z toksemią. [hasła pokrewne: , Siłownie zewnętrzne, gabinet ginekologiczny, kostiumy kąpielowe jednoczęściowe ]

Comments Off