Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Posts Tagged ‘krem neutrogena’

Rokowanie w ostrej gruzlicy prosówkowej

Posted in Uncategorized  by admin
February 19th, 2018

Rokowanie w ostrej gruźlicy prosówkowej płuc jest niepo- myślne zwłaszcza jeżeli ostra gruźlica prosówkowa płuc powstaje w okre- sie pierwotnego zespołu, jak to bywa w niemowlęctwie (tuoercuiosis pulmonum miliaris acuta praecox). Ciekawą jest rzeczą, że w przypad- kach ostrej gruźlicy prosówkowej płuc u osób dorastających i dorosłych ciężki obraz kliniczny bardzo często zdarza się właśnie u takich chorych, u których dawniejsze ognisko gruźlicze jest nierozległe. Na odwrót roz- legła gruźlica płuc tylko bardzo rzadko wikła się z ostrą gruźlicą pro- sówkową płuc, zależnie, jak się przypuszcza, od nabytej odporności tkan- kowej. Wyzdrowienie w ostrej gruźlicy prosówkowej płuc zdarza się bardzo rzadko. Leczenie. Chory powinien leżeć i odżywiać się ile możności obficie. Poleca się leczenie przetworami złota, a ostatnio streptomycyną. W szeregu przypadków, leczonych streptomycyną, uzyskiwano szybkie ustąpienie gorączki, czasami już po kilku dniach, wraz z cofaniem się wysiewów prosówkowych w płucach. Obraz rent- genowski płuc może stać się nawet zupełnie prawidłowy-a ,na sekcji osób, które zmarły w późniejszym czasie z innej przyczyny, badanie histopa- tologiczne może już nie wykryć guzków albo stwierdza guzki nietypowe o bardzo zmienionej budowie. W innych przypadkach ostra gruźlica prosówkowa płuc przy leczeniu streptomycyną . zacicha przechodząc w gruźlicę płuc przewlekłą. Dla zapobieżenia nawrotom choroby w każ- dym przypadku ostrej gruźlicy prosówkowej płuc poleca się stosować streptomycynę przez czas dłuższy, do 3-6 miesięcy. Stosuje się oczywiście także leczenie objawowe.
Zespół gruźliczy (Typhobacillosis Landouzy). Ostra posocznica gruźlicza (Septicaemia tuberculosa acuta). Określenie i wywód chorobowy. Jako odrębną postać gruźlicy Landouzy opisał w r. 1882 chorobę, której nadał miano: “typho- bacillosis” dla zaznaczenia podobieństwa klinicznego jej obrazu do obrazu duru brzusznego. Landouzy utrzymywał, że u osób, dotkniętych tą chorobą, nie ma zmian gruźliczych w ustroju, natomiast w krwi i w narządach wewnętrznych można wykryć prątki gruźlicy. Dlatego też opisanej przez siebie “chorobie” nadał jeszcze miano: ,,ostra posocznica gruźlicza”. [podobne: , krem neutrogena, rwa kulszowa, odzież dla dzieci ]

Comments Off

Posts Tagged ‘krem neutrogena’

Rokowanie w ostrej gruzlicy prosówkowej

Posted in Uncategorized  by admin
February 19th, 2018

Za zespołem gruźliczym durowatym przemawiają: 1. dodatni odczyn tuberkulinowy Pirqueta u osoby, u której przed- tem był on ujemny; 2. pierwotny zespół gruźliczy, w płucu (badanie radiologiczne płuc), zaostrzenie sprawy gruźliczej lub utajone zapalenie opłucnej; 3. jeżeli po ukończeniu choroby chory jest nadal blady, chudy, mie- wa nieraz stany podgorączkowe; jeżeli po kilku tygodniach, mie- siącach, a nawet później wykryje się gruźlicę płuc, węzłów chłon- nych, kości, otrzewnej lub innych narządów. Różnicowanie zespołu gruźliczego durowa tego z ostrą gruźlicą prosówkową płuc opiera się na tym, że w gruźlicy prosówkowej stwierdza się zwykle dużą sinicę i duszność, czasami gruzełki w naczy- niówce oczu i prątki gruźlicy w plwocinie oraz ogniska gruźlicze, prze- ważnie w górnych częściach płuc, a badanie radiologiczne wykrywa ty- pową drobnoplamistość, płuc. Rokowanie zależy od tych zmian gruźliczych, w przebiegu któ- rych powstał zespół gruźliczy durowaty. Zejście w ostrą gruźlicę prosów- kową oraz w ostre zapalenie opon mózgowych zdarza się rzadko. Leczenie w okresie gorączkowym zespołu gruźliczego durowa- tego polega na utrzymaniu chorego w łóżku w pomieszczeniu dobrze wie- trzonym, odżywianiu odpowiednio do poziomu gorączki, zastosowaniu l€czenia streptomycyną i na usuwaniu najbardziej niepokojących dole- gliwości, Gdy gorączka ustąpi lub przynajmniej wybitnie się obniży, wtenczas należy rozważyć możliwość zastosowania leczenia klimatycz- nego oraz wzmacniającego. Nie może być ono równocześnie leczeniem bodźcowym w postaci np. pobytu w miejscowości wysokogórskiej. 7. Śledziona nie zawsze powięk- szona. 8. Szybko postępujące chudnienie, pomimo zachowanego zwykle łaknienia. 9. Ujemna próba z.epna surowi- cy krwi z pałeczkami duro- wymi. 10. Nie ma pałeczek durowych w krwi, w kale, ani w moczu. [patrz też: , krem neutrogena, okulista, witamina b6 ]

Comments Off

Next Entries »