Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Posts Tagged ‘magnez i witamina b6’

Rozmowa z podejrzanym o symulacje

Posted in Uncategorized  by admin
February 25th, 2018

Rozmowa z podejrzanym o symulację musi być prowadzona umiejętnie i ostrożnie. Niedopuszczalną jest rzeczą, aby symulant z zetknięcia z psychia- trami wynosił wiadomości diagnostyczne. Rozmawiając z badanym nie należy okazywać zainteresowania dla produkowanych przez niego objawów ważnych, które odpowiadają pewnemu obrazowi klinicznemu. Natomiast w obecności podejrzanego o symulację można prowadzić rozmowy z innymi lekarzami w taki sposób, aby podejrzany wynosił z nich pewne sugestie. Okaże się wów- czas, że rzekomo brakujące dla całości obrazu klinicznego objawy istotnie przy najbliższej wizycie pojawią się. Można, w ten sposób zasugerować badanemu omamy, zwłaszcza wzrokowe i słuchowe oraz inne objawy, z których tworzyć on będzie zlepki objawowe nie odpowiadające rzeczywistości klinicznej. Przy podejrzeniu o symulację potrzebna jest długa obserwacja na oddziale za- mkniętym. 7. Odrębnym zagadnieniem jest zespół Gansera, który najczęściej występuje pod postacią otępienia rzekomego (pseudodementia) lub puerylizmu. Zagad- nienie różnicowania między symulacją świadomą a takimi samymi zjawiskami na tle histerii jest i teoretycznie, i praktycznie bardzo trudne. S. Wśród objawów symulacji, które można wykryć dzięki bacznej obser- wacji, zwraca się uwagę na znamienną grę mimiki. Mianowicie przy odpowia- daniu na naj prostsze pytania badany marszczy czoło, jak człowiek który się usilnie nad czymś zastanawia, zarazem jednak dolna część twarzy pozostaje nie napięta. Objaw ten występuje zresztą również w pseudodemencji. 9. Zastrzeżenia prawno-etyczne budzą się wobec sposobów, które niekiedy zaleca się celem przełamania zahamowań i oporów badanego za pomocą pewnych związ- ków chemicznych. Do tego celu używano np. 2,5% roztworu wodnego soli sodowej pentotalu (kwasu butylometylotiobarbiturowego). Zbliżone działanie ma Amytal- Natrium (sól sodowa kwasu izoamyloetylobarbiturowego). Penthothal-Natrium wstrzy- kuje się dożylnie (Jus) z szybkością ok. 2 ml na min. Chory leży, każemy mu liczyć. Zwykle po wstrzyknięciu 8-10 ml badany zaczyna mylić się w liczeniu, mowa staje się zamazana, oddechy pogłębiają się, pojawia się ziewanie i senność. Stan ten wykorzystujemy dla nawiązania łączności z badanym, którego senność podtrzymu- jemy dalszym powolnym wstrzykiwaniem. Badanie trwa ok. 20 min., a ilość zużytego pentotalu nie przekracza 0,5 g, tj. 20 ml 2,5010 roztworu, który musi być świeżo przy- rządzony. U chorych z zahamowaniem melancholicznym, po krótkim początkowym okresie wzmożonego lęku i smutku udaje się uzyskać wypowiedzi na temat urojeń winy, poniżenia, choroby itd. Nie udaje się natomiast przełamać osłupienia katato- nicznego ani uchylić niepamięci z okresu zamroczenia padaczkowego. Można nato- miast odtworzyć przeżycia z okresu niepamięci rzekomej pochodzenia histerycznego. Po środkach tego typu spodziewano się dużo przy rozpoznawaniu symulacji, jed- nakże doświadczenie kliniczne nie odpowiada tym nadziejom. Także ze stanowiska prawnego podnosi się stanowcze zastrzeżenia przeciwko posługiwaniu się oszoło- mieniem narkotycznym w badaniu psychiatryczno-sądowym. Do tych samych celów używano też niektórych środków euforujących, np. metedryny (d-dezoksyefedryny), z podobnym skutkiem. I tutaj na osłupienie katatoniczne nie da się wywrzeć wpływu, natomiast melancholicy, a także schizofrenicy innych postaci klinicznych ulegają pobudzeniu afektywnemu, które skłania ich do wypowiedzenia nie ujawniających się w zwykłym badaniu treści psychotycznych. W praktyce sposoby te nie przyjęły się, gdyż co najwyżej zdolne są przyspieszać badanie. W istocie rzeczy zaś za po- mocą ich nie potrafimy wykryć objawów, które by nie wyszły na jaw przy zwyk- łych sposobach badania klinicznego. Ponadto wielu psychiatrów powstrzymuje od stosowania tego rodzaju sposobów ułatwiających rozpoznanie etyczno-prawna strona zagadnienia, która jak wspominaliśmy, budzi wątpliwości. [hasła pokrewne: , indywidualne kalendarze trójdzielne, wózki dziecięce, magnez i witamina b6 ]

Comments Off

Posts Tagged ‘magnez i witamina b6’

Rozmowa z podejrzanym o symulacje

Posted in Uncategorized  by admin
February 25th, 2018

Badanie przedmiotowe klatki piersiowej podstawowymi metodami bardzo często nie wykrywa żadnych zmian. Bez badania radiologicznego uchodzą uwagi lekarza nieraz nawet rozleglejsze nacieki okołoogniskowe, a to dlatego, że są one usadowione bardzo często głęboko w płucu i nie- raz otoczone rozdętą tkanką płucną. Toteż w ich miejscu stwierdza się często tylko lekkie skrócenie odgłosu opukowego i osłabienie szmeru oddechowego na ograniczonej przestrzeni. Wyrazne stłumienie odgłosu opukowego z osłabieniem szmeru oddechowego bez szmerów dodatko- wych bywa w przypadkach nacieku pierwotnego, gdy on zajmuje zna- czną część płata prucnego. W związku z naj częstszą siedzibą ogniska pierwotnego w środkowej części płuc objawy te stwierdza się przeważnie w środkowym polu płucnym blrzej kręgosłupa tam, gdzie znajdują się węzły chłonne. J ezeli powiększenie węzłów jest znaczruejsze, to zmiany opukowe i osłuchowe można stwierdzić takze w odpowiednim szczycie płucnym, zaleznie od jego niedodmy, powstałej na tle ucisku przez wę- zły. Stłumienie odgłosu opukowego i osłablenie szmeru oddechowego w szczycie płucnym stwierdza się takżew tych przypadkach, w których duży naciek pierwotny sadowi się w szczycie. W przypacikach znaczniej- szego nacieku pierwotnego mo zna nieraz stwierdzic obnizenie dolnej granicy odpowiedniego płuca na tle jego rozdęcia. W okresie serowacenia pierwotnego nacieku mogą być słyszalne trze- szczenia i szmer oddechowy oskrzelowy, Nieraz jedyny i dlatego ważny objaw kliniczny pierwotnej zmiany grużhczej stanowi dodatni odczyn skórny Pirqueta u osoby z Odczynem przedtem ujemnym. Dowodzi on, że okres przedalergiczny, rozpoczynający się w cnwili dostama się prątków gruzhcy do ustroju, skon czyi się. Odczyn bywa zwłaszcza silny w okresie powstawania gru- zliczego rumienia guzowatego. Próba śródskórna wypada wtedy doda- tnio nawet w rozcieńczeniu 1:10.000 świadcząc o nie- bywale wysokim uczuleniu ustroju. Towarzyszy temu zwykle bardzo znaczne przyśpieszenie opadania krwinek. Często też stwierdza się niedokrwistość. [podobne: , magnez i witamina b6, trądzik, olejek kokosowy na włosy ]

Comments Off