Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Posts Tagged ‘oczyszczanie organizmu’

Specjalne zespoly histeryczne uderzaja swoja

Posted in Uncategorized  by admin
February 23rd, 2018

Specjalne zespoły histeryczne uderzają swoją różnorodnością. Szczególne znaczenie posiadają zaburzenia czucia (anaesthesia, hyperaesthesia hysterica), które poznać przede wszystkim po tym, że odgraniczenie tych miejsc przebiega nie według anatomicznych praw innerwacji, lecz według popularnych wyobrażeń chorego. Może tu chodzić o rękę, przedramię, jeden •bok odgrani- czony dokładnie w linii środkowej, wycinki skóry określonego kształtu (signa diaboli), itd. Mimo zniesienia bólu nie dochodzi nigdy do skaleczeń lub uszko- dzeń cieplnych; także w wykonywaniu bardzo precyzyjnych czynności zabu- rzenia te nie przeszkadzają. Zaburzenia czucia ruchu nie przebiegają z niez- bornością. Czasem chorzy o tych zaburzeniach dowiadują się po raz pierwszy przy badaniu lekarskim. Odczyn źrenic na ból wywołany z miejsca znieczulo- nego jest w większości przypadków zachowany. Także z miejsc tych wywołać można prawidłowe odruchy skórne, np. jądrowy. Do braku odruchu gardzielo- wego i odruchów spojówkowych nie przywiązujemy dużej wagi, gdyż zjawisko to spotkać można u naj zdrowszych ludzi. Wszelkie modalności czucia mogą być dotknięte znieczuleniem: dotyk, ciepło, ból, wzrok, smak, słuch itd. Rzadko występuje łącznie znieczulenie wielu modalności. Przy ślepocie histerycznej odczyny źrenic są zachowane, najczęściej dotyczy ona jednego oka. Zdarza się i daltonizm histeryczny. Histerycznego pochcdzenia bywają dziwaczne obrysy widzenia przy niepowiększaniu się powierzchni w miarę zwiększania odległości. Głuchota histeryczna bywa częstym zjawiskiem w psychiatrii •wojennej. Gra- nice znieczulenia skórnego przesuwają się zależnie od odwrócenia uwagi i su- gestii badającego. Przez gwóźdź histeryczny (clavus) rozumie się ból w jed- nym miejscu głowy, najczęściej na szczycie, nieuzasadniony neurologicznie. Przez kulę histeryczną (globus) rozumiemy skargi na trudności połykowe, opi- sywane tak, jak gdyby coś z dołu pchało się do gardła. TOlticolis hystericus omówimy przy nerwicach ruchowych, a waginizm przy nerwicach płciowych. Nazwą akinesia algera określamy bezruch chorego wywołany obawą bólów, najczęściej w całym ciele. Świąd pewnych części ciała może być również po- chodzenia histerycznego. Objaw bolesności uciskowej okolic jajnika (oophoral- gia) ma bardzo względne znaczenie rozpoznawcze. Przy zupełnym znieczule- niu polecamy choremu przy każdym ukłuciu podać nam, czy czuje, czy nie czuje. Zdarza się, że chory z poważną miną informuje nas, że ukłucia w znie- czulonym obszarze nie poczuł. [patrz też: , gabinety stomatologiczne, przedłużanie rzęs, oczyszczanie organizmu ]

Comments Off

Posts Tagged ‘oczyszczanie organizmu’

Specjalne zespoly histeryczne uderzaja swoja

Posted in Uncategorized  by admin
February 23rd, 2018

Rak ogólny prosówkowy płuc (carcmosis pulmo- num) powstający przez wysianie komórek rakowych za pośrednictwem krwi daje obraz rentgenowski, łudząco podobny do obrazu w ostrej gruźlicy prosówkowej płuc. Różnica polega na tym, że w przypadkach raka płuc, w przeciwieństwie do ostrej gruźlicy prosówkowej płuc, można czasami stwierdzić zgrubienia, które łączą postronkowato grudki. Po- dobny obraz zdarza się często także w pylicy płuc, czasami w gru- żlicy płuc w przypadkach rozsianych ognisk odoskrzelowego zapalenia płuc (bronchopneumonia disseminata acuta, szcze- gólnie miliariformis), zwłaszcza u dzieci, oraz po krwotoku płucnym (bronchpneumonia acuta haemorrhagica), w zapaleniu zarostowym oskrzelików, w drobnoogniskowej białeczce, w rzadkich przypadkach promienicy prosówkowej płuc (actinomycosis puLmonum miLiaris) i w następstwie badania bronchograficznego, jeżeli lipjodol długo nie wsysa się. W przeciwieństwie do ostrej gruźlicy prosówkowej płuc, w okresie prosówkowym pylicy rozsiane cienie, chociaż są drobne, są usadowione w ośrodkowych i górnych częściach płuc, przy tym nie tak równomiernie, a w okresie rzekomo nowotworowym guzki są już znacznie większe, zwłaszcza w okolicach przywnękowych, tak iż cienie rentgenowskie przypominają teraz raczej gruźlicę guzkową (phthisis pulmonum nodosa) lub sprawę nowotworową. W ostrym zarostowym zapaleniu płuc rysunek jest bardziej siatkowaty i ogranicza się do pewnych części płuc. W przypad- kach rozsianych, bardzo drobnych ognisk zapalenia płuc odoskrzelowego oraz w gruźlicy płuc cienie ogniskowe bywają przeważnie większe i nie są tak równomiernie roz- siane w obu płucach. Jednak ostre zapalenie oskrzelków oraz prosów- kowate odoskrzelowe zapalenie płuc niegruźlicze często można odróżnić dopiero po obserwacji: ustępowanie objawów chorobowych i szybkie zni- kanie drobnoplamistości płuc w obrazie rentgenowskim przemawia prze- ciwko ostrej gruźlicy prosówkowej płuc. Sprawę rozpoznaje się nieraz dopiero podczas badania zwłok. [hasła pokrewne: , oczyszczalnie przydomowe, oczyszczanie organizmu, dieta i odchudzanie ]

Comments Off

« Previous Entries