Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Posts Tagged ‘odzież dla dzieci’

Obraz kliniczny. Cierpienie rozwija sie

Posted in Uncategorized  by admin
February 24th, 2018

Obraz kliniczny. Cierpienie rozwija się zazwyczaj powoli. Chory za- czyna skarżyć się na szybkie nużenie się i wzrastającą drażliwość. Coraz trud- niej jest mu pracować umysłowo: uwaga jego rozprasza się i słabnie przy urny- słowych wysiłkach, pamięć staje się podmiotowo gorsza. Bliższe badanie wy- kazuje, że tylko zdolność przypominania jest czynnościowo upośledzona. Drobne dolegliwości urastają do zbyt wielkich rozmiarów, niepokojąc chorego, który widzi w nich zwiastuny lub oznaki jakiejś ciężkiej choroby. Znamienne są uważne samoobserwacje, które chory czyni, na samym sobie. Wytwarza się nastawienie hipochondryczne, dlatego mówi się nie bez słuszności czasem o ze- spole neurastenicżno-hipochondrycznym. Chorym z coraz większą trudnością przychodzi samoopanowanie, stąd nierzadkie są wybuchy gniewu, płaczu, nie- pokoju. Zaznaczona jest więc incntinentia affectiva. Do objawów wegetatyw- nych zaliczyć trzeba: skargi na bóle lub ucisk głowy, czasem umiejscowione jednostronnie albo w jednym punkcie głowy, uczucie fizycznego osłabienia, parestezje, przyspieszone i nierówne tętno, obniżenie ciśnienia krwi, zmniej- szone łaknienie i niestrawność, bezsenność. Czasem chorzy skarżą się na wraż- liwość na hałasy, na podrywanie się ze strachem przy byle podnieceniu, na niemożność skupienia uwagi, stany lękowe, zawroty głowy, uporczywe zapar- cie lub biegunki pod wpływem zdenerwowania, częste polucje lub niemoc płciową, potliwość, dolegliwości sercowe, uderzenia krwi do głowy. Nastrój jest przygnębiony. Chorzy mają silne poczucie choroby i pragną się leczyć. Zwykle zażywają zbyt dużo lekarstw. Każde groźne rozpoznanie lekarskie chłoną w siebie, a przestrogi biorą sobie głęboko do serca. W tych warunkach łatwo jest niezręcznemu lekarzowi wpoić w chorego nowe objawy, jak się wy- rażamy ,,jatrogenne”. Chorzy jakby odczuwali potrzebę chorowania. Gdy wnikniemy-w warunki środowiskowe, często udaje się nam zrozumieć, że chory “ucieka w chorobę”. Mechanizm ten odgrywa w ogóle ogromną rolę w pow- stawaniu cierpień reaktywnych. Jeżeli nie uda się nam usunąć przyczyn reak- tywnych, to sprawa może się ciągnąć przewlekle bardzo długo. Takim czynni- kiem rekatywnym mogą być i konflikty wewnętrzne chorego, w które mamy obowiązek wniknąć, np. konflikt między popędem płciowym niewłaściwie skie- rowanym a wymaganiami etycznymi, konflikt między dążeniami życiowymi i ambicją a twardą rzeczywistością. Czasem na dnie neurastenii leżą przesadne obawy o skutki samogwałtu, rozdźwięki małżeńskie i inne sytuacje, które trzeba poznać, aby móc leczniczo wkroczyć. [przypisy: , medycyna estetyczna, olej do włosów, odzież dla dzieci ]

Comments Off

Posts Tagged ‘odzież dla dzieci’

Obraz kliniczny. Cierpienie rozwija sie

Posted in Uncategorized  by admin
February 24th, 2018

Rokowanie w ostrej gruźlicy prosówkowej płuc jest niepo- myślne zwłaszcza jeżeli ostra gruźlica prosówkowa płuc powstaje w okre- sie pierwotnego zespołu, jak to bywa w niemowlęctwie (tuoercuiosis pulmonum miliaris acuta praecox). Ciekawą jest rzeczą, że w przypad- kach ostrej gruźlicy prosówkowej płuc u osób dorastających i dorosłych ciężki obraz kliniczny bardzo często zdarza się właśnie u takich chorych, u których dawniejsze ognisko gruźlicze jest nierozległe. Na odwrót roz- legła gruźlica płuc tylko bardzo rzadko wikła się z ostrą gruźlicą pro- sówkową płuc, zależnie, jak się przypuszcza, od nabytej odporności tkan- kowej. Wyzdrowienie w ostrej gruźlicy prosówkowej płuc zdarza się bardzo rzadko. Leczenie. Chory powinien leżeć i odżywiać się ile możności obficie. Poleca się leczenie przetworami złota, a ostatnio streptomycyną. W szeregu przypadków, leczonych streptomycyną, uzyskiwano szybkie ustąpienie gorączki, czasami już po kilku dniach, wraz z cofaniem się wysiewów prosówkowych w płucach. Obraz rent- genowski płuc może stać się nawet zupełnie prawidłowy-a ,na sekcji osób, które zmarły w późniejszym czasie z innej przyczyny, badanie histopa- tologiczne może już nie wykryć guzków albo stwierdza guzki nietypowe o bardzo zmienionej budowie. W innych przypadkach ostra gruźlica prosówkowa płuc przy leczeniu streptomycyną . zacicha przechodząc w gruźlicę płuc przewlekłą. Dla zapobieżenia nawrotom choroby w każ- dym przypadku ostrej gruźlicy prosówkowej płuc poleca się stosować streptomycynę przez czas dłuższy, do 3-6 miesięcy. Stosuje się oczywiście także leczenie objawowe.
Zespół gruźliczy (Typhobacillosis Landouzy). Ostra posocznica gruźlicza (Septicaemia tuberculosa acuta). Określenie i wywód chorobowy. Jako odrębną postać gruźlicy Landouzy opisał w r. 1882 chorobę, której nadał miano: “typho- bacillosis” dla zaznaczenia podobieństwa klinicznego jej obrazu do obrazu duru brzusznego. Landouzy utrzymywał, że u osób, dotkniętych tą chorobą, nie ma zmian gruźliczych w ustroju, natomiast w krwi i w narządach wewnętrznych można wykryć prątki gruźlicy. Dlatego też opisanej przez siebie “chorobie” nadał jeszcze miano: ,,ostra posocznica gruźlicza”. [podobne: , krem neutrogena, rwa kulszowa, odzież dla dzieci ]

Comments Off