Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Posts Tagged ‘odzież termoaktywna’

Obok lagodnych znane sa postaci

Posted in Uncategorized  by admin
February 15th, 2018

Obok łagodnych znane są postaci z łoś l i we pierwszego zakażenia gruźliczego. Spotyka się je zwłaszcza często u niemowląt i we wczesnym dzieciństwie. Co do dorosłych, to takie postaci widziano szczególnie często wśród Murzynów, uczestników wojny światowej 1914-1918, oraz wśród białych, którzy żyjąc w koloniach w swych farmach nie stykali się z gru- źlicą. Pierwotna zmiana gruźlicza kończyła się u tych osób warmii fran- cuskiej prawie w 25ro ostrą gruźlicą prosówkową, w 30% ostrym sero- watym zapaleniem odoskrzelowym lub rzekomo płatowym; mniej więcej w ostrą gruźlicą opłucnej, osierdzia i otrzewnej. Powstawanie tych chorób poprzedzał 1-2-mie.sięczny okres, podczas którego zwra- cał na siebie uwagę postępujący zanik tkanki tłuszczowej podskórnej, zwiotczenie mięśni i skóry oraz równoczesne obrzmienie węzłów nadoboj- czykowych. Zgon następował szybko, już po kilku tygodniach. Na sekcji stwierdzano w 75-85ro przypadków znaczne obrzmienie węzłów, zwłaszcza wnękowych i nadobojczykowych i ich serowacenie. Przebieg łagodny spostrzegano stosunkowo rzadko. Takie same spostrzeżenia po- czyniono i w innych armiach. Jak widać, istnieje różnica w przebiegu pierwszego zakażenia gruźli- czego u dorosłych rasy białej zależnie od tego, czy chory pochodzi z kraju nie zakażonego jeszcze gruźlicą, czy też zamieszkiwał w krajach euro- pejskich nie stykając się jednak w dzieciństwie z chorymi na gruźlicę. Różnica tłumaczy się przekazaną w naszych krajach przez przodków pewną odpornością na gruźlicę. Byłyby bardzo pożądane okresowe ma- sowe badania odczynami tuberkulinowymi Iudności murzyńskiej i za- mieszkałej w krajach murzyńskich ludności białej, a to w celu przeko- . nania się, czy istotnie pierwsze zakażenie gruźlicze ma tam przebieg prz-eważnie złośliwy. Do tych badań powinna pobudzić zmiana dawnego zapatrywania na przeważającą częstość nader ciężkich postaci pierwszego zakażenia w niemowlęctwie i we wczesnym dzieciństwie, która dokonała -się po przeprowadzeniu licznych badań w tym okresie życia. Pierwotna zmiana gruźlicza przebiegająca nawet z dużym zapaleniem obocznym najczęściej kończy się wygojeniem lub przejściem w okres utajenia, przerywany od czasu do czasu zaostrzeniem sprawy chorobowej. Zapalenie oboczne, czyli naciek pierwotny, ustępuje przeważnie powoli: zacienienia na rentgenogramach znikają nie wcze- śniej niż po roku, zwykle dopiero po 12-18 miesiącach, a nawet jeszcze później. W przeważnej większości przypadków najpierw, i to dość szybko, znikają obwodowe części cienia, natomiast cień środkowy zmiany gru- źliczej utrzymuje się zwykle uporczywie. Wreszcie na rentgenogramie może zniknąć cały cień bez śladu, albo pozostaje tylko bardzo mały cień, ostro ograniczony, będący wyrazem małego zwapnialego guzka. Jeżeli pierwotne ognisko ulegnie zserowaceriiu i rozpadowi, to na rentgenogra- mach miejscu byłego cienia może powstać obraz rentgenograficzny, świadczący o jamie. [więcej w: , odzież termoaktywna, olejek do włosów, masło shea ]

Comments Off