Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Posts Tagged ‘odżywka do włosów’

Czesto mozna sie spotkac ze

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

Często można się spotkać ze zdaniem, nie pozbawionym .słuszności, że do patologicznych reakcji skłonni są szczególnie osobnicy o cechach infantylizmu, duchowego prymitywizmu, ociężałości umysłowej, a nawet wręcz ograniczenia intelektualnego. Dotyczy to np. histerycznych zespołów kompulsacyjnych, do których wystąpienia trzeba pewnej dyspozycji charakterologicznej, określanej zazwyczaj nazwą psychopatii histerycznej (histeroidii). Niektórzy posuwają się nawet tak daleko że symulację uważają za wyraz psychopatii, choćby nawet nie było innych dowodów. Do reakcji takich bo- wiem skłonni są osobnicy odznaczający się niedostatecznym samokrytycyzmem i naiwnym egocentryzmem. Tutaj również trzeba wymienić reakcje paranoiczne różnej treści: hipochondrycznej, prześladowczej, ksobnej, pieniaczej, sytuacyjnej itd. Nie tu jednak ich miejsce -w systematyce chorób psychicznych.
ZAGADNIENIE SYMULACJI Zagadanienie udawania choroby psychicznej (simulatio) ma w psychiatrii sżczególne znaczenie praktyczne. Przypadki te zdarzają się znacz- nie rzadziej, niż sądzą laicy. Niektórzy przypuszczają, że konsekwentne i dłu- .gotrwałe udawanie choroby umysłowej jestw praktyce niemożliwością, zwłasz- cza gdy symulacja dotyczy sprawy bogatej w objawy. Są jednak znane przy- padki wieloletniej symulacji. W praktyce pamiętać trzeba, że zarówno symu- lacja, jak i agrawacja bynajmniej nie dowodzą zdrowia psychicznego. Znane .są przypadki udawania choroby umysłowej przez rzeczywiście umysłowo cho- rego. Chory taki z powodów sytuacyjnych, nie zdając sobie sprawy ze swej niepoczytalności, którą i tak biegli muszą mu przyznać, ratuje się z trudnej sytuacji życiowej udając szaleńca. Każdy przypadek symulacji wymaga szcze- gółowego badania klinicznego. W kazuistyce sądowo-psychiatrycznej rzadkie te zresztą przypadki nastręczają dużo trudności teoretyczno-rozpoznawczych. Osobiście obserwowałem paralityka średnio otępiałego, który udawał napady padaczkowe, podpatrzone w czasie pobytu w szpitalu psychiatrycznym, z na- stępowymi stanami rzekomego zamroczenia. [przypisy: , odżywka do włosów, Szkoła tańca Poznań, ból pleców ]

Comments Off

Posts Tagged ‘odżywka do włosów’

Czesto mozna sie spotkac ze

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

Szczególne znaczenie praktyczne mają duże napady histeryczne, które kiedyś w dziejach psychiatrii odgrywały niebywałą rolę, szerząc się na- gminnie, np. w klinice Charcota. Napady te w naszych warunkach zdarzają się coraz rzadziej i tylko wyjątkowo przybierają niesamowite rozmiary histerii dawnych czasów. Od padaczkowych napadów drgawkowych odróżniają się one nietypowym przebiegiem nawet, gdy chory na oddziale miał wielokrotnie spo- sobność podpatrzeć przebieg prawdziwych napadów. Brak jest więc takich objawów, jak aura, krótkotrwała faza toniczna, dłuższa faza kliniczna. Na:pad padaczkowy nigdy nie trwa dłużej niż 2 min. (kto nie wierzy, niech sprawdzi ze stoperem w ręku), podczas gdy napad histeryczny trwa znacznie dłużej, nawet godzinę i więcej. Napad prawdziwy rozpoczyna się nagle, co najwyżej po pewnym okresie neurastenicznych zwiastunów bez widocznej przyczyny wzruszeniowej, podczas gdy napad histeryczny najczęściej poprzedzony jest jakimś urazem psychicznym, np. klótnią, złą wiadomością, rozczarowaniem, zdenerwowaniem, zmartwieniem, gniewem itd. Duży napad histeryczny często występuje u szczytu innych narastających objawów psychicznych lub cieles- nych. Upadek następuje ostrożnie, tak że skaleczenia w histerii są rzadkością, a i wówczas wyglądają raczej na sztucznie zrobione. Przygryzienie języka lub wargi w ogóle nie zdarza się w histerii. To, co odpowiada drgawkom padacz- kowym, bywa w histerycznym napadzie. rzucaniem się, wykonywaniem bezład- nych ruchów, przybieraniem teatralnych ułożeń ciała, wypinaniem się w łuk (arc de cercle), czasem naśladowaniem pewnych czynności płciowych, np. przez rytmiczne poruszanie biodrami itd. Stan ogólny w prawdziwej padaczce wy- gląda groźnie: ciężka sinica, odruchy rogówkowe i tęczówek na światło znie- sione, dodatni objaw Babińskiego, sensorium zupełnie wygaszone. W histerii bywa zatrzymanie oddechu z sinicą, która nigdy nie przybiera cechy szarości, odruchy wszystkie są prawidłowe, co najwyżej wygórowane, świadomość jest zachowana, może być czasem -zamroczeniowo przyćmiona. Chory może wpraw- dzie leżeć po napadzie bezwl:adnie i nie reagować na przykre bodźce wskutek znieczuleń, naśladując zupełną nieprzytomność, ale dokładniejsze przyjrzenie się mu upewni nas, że do jego świadomości dochodzą uwagi otoczenia. W histe- rycznym zamroczeniu chyba tylko wyjątkowo zdarza się przyćmienie świado- mości znaczniejszego stopma, chociaż zwężenie pola świadomości może być: znaczne. [przypisy: , artykuły fryzjerskie, odżywka do włosów, powiększanie piersi ]

Comments Off

« Previous Entries