Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Posts Tagged ‘okulista’

Stwierdzenie róznych niewatpliwych objawów somatyczno-neurologicznych

Posted in Uncategorized  by admin
February 25th, 2018

Stwierdzenie różnych niewątpliwych objawów somatyczno-neurologicznych rów- nież nie ma bezwzględnej wartości dowodowej przy wykrywaniu symulacji. Oczy- wiście, do wyjątkowych rzadkości należy chyba przypadek, o którym pisze Pień- kowski: “Widziałem człowieka dorosłego, lat ok. 35, który objeżdżał kliniki i szpi- tale, pokazując dowody swojej niezwyklej zręczności, którą. rozwinął drogą ćwicze- nia. Osobnik ten potrafił każdym mięśniem poruszać dowolnie, co więcej każdym przyczepem mięśnia posiadającego liczne przyczepy, np. m. prostym brzucha, m. pi- łowatym przednim, m. m. pochyłymi, m. kości gnykowej itd. Wywołał on dobro- wolnie wywichnięcie w stawie biodrowym, skracając kończynę do 12 cm. Mógł dowolnie rozszerzać lub zwężać każdą źrenicę z osobna. Zwalniał tętno do 8 ude- rzeń na minutę, co robił przez zaciskanie dowolne tętnicy ramieniowej między dwoma mięśniami pochyłymi. Co naj dziwniejsze, potrafił wywoływać pocenie się lub występowanie gęsiej skórki połowiczo, a nawet równocześnie na jednej połowie ciała wywoływał pocenie się, a na drugiej gęsią skórkę”. Pieńkowski zwraca też uwagę na możliwość dowolnego wywoływania odruchu Babińskiego, spotykaną wśród zdrowych ludzi. Dochodzi też do wniosku, że granic, w jakich udawanie może się . jeszcze odbywać, nie da się określić. Pieńkowski przestrzega też przed uważaniem histerii za symulację. Z zagadmeniami- tymi styka się niemal co dzień biegły psy- chiatra. Jeszcze bardziej zdumiewają praktyki jogów hinduskich, które ostatnio pod- dano ścisłym badaniom naukowym (Satyanarayanamurthi i Brahmayya Sastry 1958). Wśród wielu zadziwiających zjawisk warto wskazać na dowolne wstrzy- manie czynnoś.ci serca na przeciąg 30 sekund stwierdzalne fluoroskopijnie, przy czym tylko na lewym brzegu serca można było dostrzec nieznaczne skurcze mięśniowe. Badany fakir mógł doświadczenie to powtarzać na zawołanie. Wraz z ustaniem czynnoąci serca znikała również reakcja źrenic na światło. Zani- kały również tony serca oraz tętno na obwodzie. Te i inne zadziwiające umie- jętności zdobywa się drogą długoletnich żmudnych ćwiczeń, wymagających ascetycznego samozaparcia. Osiąga się w ten sposób panowanie nad układem autonomicznym. Zjawiska te wykorzystał J. H. Schultz do autogenicznego treningu. [hasła pokrewne: , gabinet kosmetyczny, okulista, stomatolog Warszawa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘okulista’

Stwierdzenie róznych niewatpliwych objawów somatyczno-neurologicznych

Posted in Uncategorized  by admin
February 25th, 2018

Za zespołem gruźliczym durowatym przemawiają: 1. dodatni odczyn tuberkulinowy Pirqueta u osoby, u której przed- tem był on ujemny; 2. pierwotny zespół gruźliczy, w płucu (badanie radiologiczne płuc), zaostrzenie sprawy gruźliczej lub utajone zapalenie opłucnej; 3. jeżeli po ukończeniu choroby chory jest nadal blady, chudy, mie- wa nieraz stany podgorączkowe; jeżeli po kilku tygodniach, mie- siącach, a nawet później wykryje się gruźlicę płuc, węzłów chłon- nych, kości, otrzewnej lub innych narządów. Różnicowanie zespołu gruźliczego durowa tego z ostrą gruźlicą prosówkową płuc opiera się na tym, że w gruźlicy prosówkowej stwierdza się zwykle dużą sinicę i duszność, czasami gruzełki w naczy- niówce oczu i prątki gruźlicy w plwocinie oraz ogniska gruźlicze, prze- ważnie w górnych częściach płuc, a badanie radiologiczne wykrywa ty- pową drobnoplamistość, płuc. Rokowanie zależy od tych zmian gruźliczych, w przebiegu któ- rych powstał zespół gruźliczy durowaty. Zejście w ostrą gruźlicę prosów- kową oraz w ostre zapalenie opon mózgowych zdarza się rzadko. Leczenie w okresie gorączkowym zespołu gruźliczego durowa- tego polega na utrzymaniu chorego w łóżku w pomieszczeniu dobrze wie- trzonym, odżywianiu odpowiednio do poziomu gorączki, zastosowaniu l€czenia streptomycyną i na usuwaniu najbardziej niepokojących dole- gliwości, Gdy gorączka ustąpi lub przynajmniej wybitnie się obniży, wtenczas należy rozważyć możliwość zastosowania leczenia klimatycz- nego oraz wzmacniającego. Nie może być ono równocześnie leczeniem bodźcowym w postaci np. pobytu w miejscowości wysokogórskiej. 7. Śledziona nie zawsze powięk- szona. 8. Szybko postępujące chudnienie, pomimo zachowanego zwykle łaknienia. 9. Ujemna próba z.epna surowi- cy krwi z pałeczkami duro- wymi. 10. Nie ma pałeczek durowych w krwi, w kale, ani w moczu. [patrz też: , krem neutrogena, okulista, witamina b6 ]

Comments Off