Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Posts Tagged ‘olej do włosów’

W przypadkach psychonerwic wielokrotnie stwierdza

Posted in Uncategorized  by admin
February 25th, 2018

W przypadkach psychonerwic wielokrotnie stwierdza się poprawę stanu zdro- wia chorych poddawanych badaniom za pomocą opisanych wyżej środków chemicznych. Autorzy zachodnioeuropejscy i amerykańscy stosują celowo tego rodzaju sposoby dla oddziaływania leczniczego pod nazwą narkoanalizy. Trzeba sobie uświadomić, że chodzi tu o freudyzm, z tym, że wydobywanie na jaw wypartych ze świadomości przeżyć i konfliktów odbywa się nie przy jasnym sensorium, lecz w stanie odurzenia. Istota psychoanalizy nie ulega tu zmianie. Korzystny wpływ leczniczy wyjaśnić trzeba oddziaływaniem psycholeczniczym . . Samo zajmowanie się chorym, poddawanie go tajemniczym zabiegom jest źród- łem sugestii leczniczej, czyli wpływu środowiska na korę mózgową i za jej po- średnictwem na układ korowo-trzewiowy. W tych warunkach metody badania stają się w ręku psychoterapeuty metodami leczenia.
ZESPÓŁ NEURASTENICZNY (NEURASTHENIA) Nazwa ta oznacza dosłownie “słabość nerwów”. Rozpowszechnione jest wy- obrażenie, że chodzi tu o “wyczerpanie” układu nerwowego lub “rozstrój”. Są to pojęcia mechanistyczne. Bliżej prawdy są teorie, które w neurastenii widzą skutki przewlekłego zatrucia lub samozatrucia. W rzeczy samej obraz kliniczny stanu układu nerwowego w przypadkach przewlekłego zatrucia, np. nikotyną, tlenkiem węgla, hormonem tarczycy w przypadku jej nadczynności itd. jest do złudzenia podobny do obrazu neurastenii, powstałego na drodze reaktywnej. Nie brak teorii, które podobieństwo to tłumaczą samozatruciem adrenaliną (Mona- kow) wyzwalaną w wielkich ilościach działaniem czynników nerwowo-psychicz- nych i uszkadzającą barierę między krwią i płynem mózgowo-rdzeniowym, wskutek czego hormony, toksyny inne drażniące ciała bez pohamowania mogą przenikać do mózgu i drażnić ośrodki wegetatywne międzymózgowia. Szkodli- wości tego rodzaju rzeczywiście odgrywają rolę, powszechnie jednak sądzi się, że niektóre typy ośrodkowego układu nerwowego są pod tym względem wraż- liwsze i łatwiej ulegają urazom. Predyspozycję taką określamy nazwą neuro- patii. Zapadają na neurastenię albo ludzie O predyspozycji neuropatycznej, albo ludzie wystawiani na szkodliwości szczególnie intensywnego stopnia. [przypisy: , olej do włosów, rehabiliacja, logopeda warszawa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olej do włosów’

W przypadkach psychonerwic wielokrotnie stwierdza

Posted in Uncategorized  by admin
February 25th, 2018

Obraz kliniczny. Cierpienie rozwija się zazwyczaj powoli. Chory za- czyna skarżyć się na szybkie nużenie się i wzrastającą drażliwość. Coraz trud- niej jest mu pracować umysłowo: uwaga jego rozprasza się i słabnie przy urny- słowych wysiłkach, pamięć staje się podmiotowo gorsza. Bliższe badanie wy- kazuje, że tylko zdolność przypominania jest czynnościowo upośledzona. Drobne dolegliwości urastają do zbyt wielkich rozmiarów, niepokojąc chorego, który widzi w nich zwiastuny lub oznaki jakiejś ciężkiej choroby. Znamienne są uważne samoobserwacje, które chory czyni, na samym sobie. Wytwarza się nastawienie hipochondryczne, dlatego mówi się nie bez słuszności czasem o ze- spole neurastenicżno-hipochondrycznym. Chorym z coraz większą trudnością przychodzi samoopanowanie, stąd nierzadkie są wybuchy gniewu, płaczu, nie- pokoju. Zaznaczona jest więc incntinentia affectiva. Do objawów wegetatyw- nych zaliczyć trzeba: skargi na bóle lub ucisk głowy, czasem umiejscowione jednostronnie albo w jednym punkcie głowy, uczucie fizycznego osłabienia, parestezje, przyspieszone i nierówne tętno, obniżenie ciśnienia krwi, zmniej- szone łaknienie i niestrawność, bezsenność. Czasem chorzy skarżą się na wraż- liwość na hałasy, na podrywanie się ze strachem przy byle podnieceniu, na niemożność skupienia uwagi, stany lękowe, zawroty głowy, uporczywe zapar- cie lub biegunki pod wpływem zdenerwowania, częste polucje lub niemoc płciową, potliwość, dolegliwości sercowe, uderzenia krwi do głowy. Nastrój jest przygnębiony. Chorzy mają silne poczucie choroby i pragną się leczyć. Zwykle zażywają zbyt dużo lekarstw. Każde groźne rozpoznanie lekarskie chłoną w siebie, a przestrogi biorą sobie głęboko do serca. W tych warunkach łatwo jest niezręcznemu lekarzowi wpoić w chorego nowe objawy, jak się wy- rażamy ,,jatrogenne”. Chorzy jakby odczuwali potrzebę chorowania. Gdy wnikniemy-w warunki środowiskowe, często udaje się nam zrozumieć, że chory “ucieka w chorobę”. Mechanizm ten odgrywa w ogóle ogromną rolę w pow- stawaniu cierpień reaktywnych. Jeżeli nie uda się nam usunąć przyczyn reak- tywnych, to sprawa może się ciągnąć przewlekle bardzo długo. Takim czynni- kiem rekatywnym mogą być i konflikty wewnętrzne chorego, w które mamy obowiązek wniknąć, np. konflikt między popędem płciowym niewłaściwie skie- rowanym a wymaganiami etycznymi, konflikt między dążeniami życiowymi i ambicją a twardą rzeczywistością. Czasem na dnie neurastenii leżą przesadne obawy o skutki samogwałtu, rozdźwięki małżeńskie i inne sytuacje, które trzeba poznać, aby móc leczniczo wkroczyć. [przypisy: , medycyna estetyczna, olej do włosów, odzież dla dzieci ]

Comments Off

« Previous Entries