Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Posts Tagged ‘olejek makadamia’

GRUZLICA PLUC PRZEWLEKLA (TUBERCULOSIS PULMONUM

Posted in Uncategorized  by admin
February 17th, 2018

GRUŹLICA PŁUC PRZEWLEKŁA (TUBERCULOSIS PULMONUM CHRONICA) Przewlekła gruźlica płuc powstaje wskutek zakażenia płuc prątkami gruźlicy. Sprawa chorobowa może szerzyć się w płucach drogami chłon- nymi, krwionośnymi i oskrzelowymi. Sposób szerzenia się choroby na- daje jej pewne piętno, tak iż można odróżnić kilka jej postaci.
PRZEWLEKŁA GRUZLICA PŁUC SZERZĄCA SIĘ DROGAMI CHŁONNYMI (TUBERCULOSIS PULMONUM CHRONICA LYMPHOGENES) Szerzenie się gruźlicy płuc drogami chłonnymi spostrzega się prze- ważnie w dzieciństwie, gdy nastąpi pierwsze zakażenie prątkami gru- źlicy. Postać tę nazywam “pierwotną zmianą gruźliczą ” (affectio tuberculosa primitiva). Rzadziej zdarza się ta postać w wieku późniejszym, pierwsze bowiem zakażenie prątkami gruźlicy następuje u nas w ogromnej większości przypadków w niemowlęctwie i we wcze- snym dzieciństvJie. Drogami chłonnymi szerzy się także przybrzeżne za- palenie gruźlicze płuc i opłucnej (corticopleuritis tuberculosa). Drogami chłonnymi szerzy się naj prawdopodobniej także przewlekła pierwotna gruźlica płatowa płuc (lobitis tuberculosa primitiva). Postaci gruźlicy płuc szerzące się drogami chłonnymi należą od po- staci łagodnych, gdyż mają one dużą skłonność do zbliznowacenia.
Pierwotna zmiana gruźlicza (Affectio tuberculosa primitiva). Gruźlica pierwotna płucno-węzłowa (Tuberculosis glandulopulmonalis primitiva) Wtargnięcie prątków gruźlicy do ustroju pociąga za sobą w większo- ści przypadków powstanie zmiany gruźliczej, opisanej szczegółowo ze stanowiska anatomicznego w r. 1898 przez Kiissa, a następnie przez Gohna. Jest to “pierwotne ognisko gruźlicze” (focus tub er- culosus primitivus). Spostrzega się je najczęściej w wieku dziecięcym, zależnie od tego, że pierwsze zakażenie prątkami gruźlicy następuje przeważnie w tym okresie życia. W państwach kulturalnych świeżą zmianę pierwotną spotyka się także w wieku późniejszym. Dowodzą tego badania studentów medycyny i pracowników szpitalnych: wielu z nich ulega pierwotnemu zakażeniu gruźliczemu dopiero podczas pracy szpi- talnej. W ogóle świeże ogniska pierwotne spostrzega się tym rza- dziej, im starszy jest wiek. Na sekcjach znajdowano je jednak nawet u osób w 80 roku życia. [więcej w: , olejek makadamia, rehabiliacja, korekcja wzroku ]

Comments Off