Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Posts Tagged ‘olejki do włosów’

Wazna cecha jest pokazowy charakter

Posted in Uncategorized  by admin
February 23rd, 2018

Ważną cechą jest pokazowy charakter zaburzeń histerycznych który podkreśla w patologicznym stopniu cechy histeroidii. Nie zdarza się więc, aby objawy te występowały w samotności. Na oddziale pojawiają ,się często w obecności personelu, zwłaszcza lekarskiego. Niektóre objawy można sztucznie sprowokować, np. przez ucisk na żyły szyjne. Sposób ten, podawany właściwie dla wywołania prawdziwego napadu padaczkowego, oddaje wiel- kie usługi, gdy chodzi o sprowokowanie dla celów rozpoznawczych napadów histerycznych, zarówno dużych, jak i małych. Udaje się to zwłaszcza w obec- ności większego kręgu widzów, np. na wykładzie. Histeryków często nie trzeba prosić o pokaz. Są tacy, którzy samorzutnie demonstrują, gdy potrzeba, swoje objawy. Czasem chory, gdy go poprosić, aby pokazał, jak u niego wygląda napad, pokazując na zawołanie objawy, dostaje ich naprawdę. 10. Uleczalność jest bardzo ważną cechą zaburzeń histerycznych. Cza- sem w wątpliwych przypadkach przystępujemy do energicznego leczenie i ex uvantibus uzyskujemy pewność rozpoznawczą. Zdarzają się jednak i ciężkie, zaniedbane, przewlekłe postacie histerii. 11. Drżenie histeryczne (tremor pithiaticus) może być składnikiem objawowym różnych zespołów histerycznych, może jednak czasem występować jako samodzielny, jednoobjawowy obraz kliniczny. Różnicowanie między takim drżeniem czynnościowym a organicznym sprawia czasem dużo kłopotu neuro- logom. Dowżenko (1958) dzieli drżenie histeryczne na trzy rodzaje: 1) drżenie teatralne i zmienne, 2) drżenie spoczynkowe, naśladujące, czasem wespół z in- nymi podobnymi objawami, parkinsonizm, 3) drżenie jednej kończyny, spoty- kane najczęściej po urazach, podobne do ogniskowego. Zasadą “chwytów” róż- nicowych jest odwrócenie uwagi chorego od chorej kończyny i skierowanie jej na coś innego, np. polecamy choremu pisać litery w powietrzu zdrową ręką lub leżąc na brzuchu trzymać podudzie zgięte pod kątem prostym itp. Wówczas drżenie histeryczne zwykle zmniejsza się, podczas gdy organiczne nie zmienia się. Czasem jednak i drżenie organiczne zmniejsza się przy odwróceniu uwagi, stąd względna wartość tych sposobów. Szczególne trudności różnicowo-roz- poznawcze nasuwają przypadki, w których zaburzenie trwa od dawna i nastą- piło daleko idące zautomatyzowanie drżenia. Hassler (za Dowżenką) za naj- pewniejszą cechę różnicową uważa to, że podczas badania w warunkach sil- nego. napięcia afektywnego drżenie histeryczne z zasady nie tylko nie zwiększa się, lecz przeciwnie, zmniejsza się lub znika całkowicie; natomiast drżenie or- ganiczne w takich warunkach nie zmniejsza się, a często nawet znacznie się zwiększa. Chorzy lub ich laickie otoczenie często drżenie i trzęsienie określają jako drgawki. Zbierając wywiad, trzeba dokładnie wypytać, co odpowiadający rozumie przez drgawki. Zagadnienie “trzęśków” wojennych omówimy przy. zespołach powypadkowych. [patrz też: , trądzik, uprawnienia sep, olejki do włosów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejki do włosów’

Wazna cecha jest pokazowy charakter

Posted in Uncategorized  by admin
February 23rd, 2018

Objawy ostrej gruźlicy prosówkowej płuc stoją w związku z ostrym zatruciem ustroju jadami gruźliczymi, wyzwalającymi się z prątków, które mnożą się i giną bardzo licznie w ustroju. Nie bez znaczenia rów- nież działanie mechaniczne licznych guzków powstających w płucach. Od siły obu tych czynników oraz stopnia wrażliwości tkanek w ustroju na ich działanie zależą objawy ogólne i miejscowe. W jednych przy- padkach górują objawy w zakresie narządu oddechowego, w innych ogólne. Bywają także przypadki bez wyraźnej przewagi jednych obja- wów nad drugimi. W ogromnej większości przypadków uderza kon- trast między dużymi zaburzeniami oddechowymi o charakterze czynnościowym a nikłością objawów fizycznych w zakresie narządu oddechowego. Ostra gruźlica prosówkowa płuc rozpoczyna się ostrowstrząsającym dreszczem, podobnie jak krupowe zapalenie płuc, gorączką, kaszlem i częstobólami kłującymi w boku. Początek choroby może być też powolny wśród ogólnego niedomagania, bólów głowy, dreszczyków i stopniowego wzrastania ogólnej ciepłoty ciała. Gorączka często dochodzi do wysokiego poziomu (3° i wyżej) i ma tor ciągły, jak w durze brzusznym, albo Jest nieregularna, z częstymi spad- kami, a nieraz i potami, zwłaszcza w przypadkach przeciągających się. Tor gorączki może od czasu do czasu zmieniać się na zwalniający lub przerywany. Nieraz stwierdza się tor odwrotny (typys inversus). Z innych objawów uderza przede wszystkim wybitna duszność czasami tak silna, że takie przypadki wyodrębnia się jako postać zaduszającą ostrej gruźlicy prosówkowej pruc (tuberculosis puLmonum mWaris acuta suffocans). Postać ta zdarza się zwłaszcza często u dzieci, od 2 do 3 roku życia, i u osób między 20 a 30 rokiem życia. Częstość oddechów może dochodzić od 40-70 na minutę. Oddech bywa czasami nadzwyczaj głęboki, w innych przypadkach, na odwrót powierzchowny. Objaw ten nieraz góruje nad całym obrazem chorobowym i wtedy może stanowić jedyną skargę chorego. Kaszel bywa już to nieznaczny, już to uporczywy, zwykle suchy, męczący, czasami połączony z uczu- ciem ściskania w piersiach, kaszlu może jednak nie być. Plwociny nie ma albo jest ona początkowo śluzowa, później może być śluzowo-ropiasta, niekiedy nawet rdzawa. Prątków gruźlicy plwo- cina zwykle nie zawiera, gdyź sprawa przebiega tak szybko, że do wię- kszego serowacenia i rozpadu guzków nie dochodzi. Prątki znajduje się częściej w tych przypadkach, w którychw płucach są równocześnie stare ogniska zserowaciałe. [przypisy: , olejki do włosów, gabinety stomatologiczne, surówki bawełniane ]

Comments Off

« Previous Entries