Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Posts Tagged ‘olejowanie włosów’

Rzekome nerwice narzadowe histeryczne stanowia

Posted in Uncategorized  by admin
February 22nd, 2018

Rzekome nerwice narządowe histeryczne stanowią chyba większość psychonerwic, z którymi stykają się interniści, lekarze ogólni, neu- rolodzy i psychiatrzy. Rozgraniczenie między tymi rzekomymi organozami, których treścią kliniczną są dolegliwości i wyobrażenia hipochondryczne; a “prawdziwymi” jest teoretycznie niemożliwe. VV praktyce za prawdziwe ner- wice narządowe uważamy te, które przebiegają z objawami korowo-trzewio- wymi, nie dającymi się sfingować. Jeżeli badanie przedmiotowe wypadnie ujemnie, uznajemy przypadek za “czystą” histerię. Ponieważ nie da się ustalić granic wpływu kory mózgowej na narządy wewnętrzne, nigdy nie mamy pew- ności, czy pod czysto podmiotowymi dolegliwościami nie kryje się jednak ja- kieś przedmiotowe odchylenie od stanu prawidłowego. Zresztą uporczywe za- burzenia histeryczne mogą z biegiem czasu przejść w przedmiotowo uchwytne uszkodzenia somatyczne i trudno wówczas orzec, co tu było pierwotne, a co wtórne. Dotyczy to np. uporczywych zaburzeń przewodu pokarmowego na tle histerii, np. .wymiotów, biegunek itd., które doprowadzić mogą do wyniszcze- nia ustroju. Ten somatyczny skutek zaburzeń czynnościowych staje się z kolei punktem wyjścia odczynów histerycznych. Choroba jest histerykowi potrzebna. Dla przykładu warto przytoczyć tzw. lienterię (z gr. lejos – gładki i ente- ron – jelito). Biegunka przybiera tutaj nieprawdopodobne rozmiary, mianowi- cie pokarmy po prostu – jak nazwa mówi – gładko przelatują przez przewód pokarmowy, tak że w pół godziny po ich spożyciu znajduje się je w stolcu w stanie niestrawionym. Są zresztą starzy psychiatrzy, którzy nigdy w życiu nie widzieli prawdziwej lienterii, chociaż stare piśmiennictwo zawiera mnóstwo opisów tego rodzaju dziwnych objawów. Rzecz oczywista, że w większości przy- padków musiało tu mieć miejsce histeryczne oszustwo, cóż bowiem prostszego, jak podrobienie stolca lienterycznego. Podejrzenia takie są szczególnie uza- sadnione w przypadkach przebiegających bez wychudzenia i odwodnienia, które musiałyby być koniecznym następstwem tak gwałtownych biegunek. [podobne: , olejowanie włosów, filtry do wody, rwa kulszowa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejowanie włosów’

Rzekome nerwice narzadowe histeryczne stanowia

Posted in Uncategorized  by admin
February 22nd, 2018

Jeżeli zespół pierwotny wiedzie do gruźlicy płuc wysiękowo-serowatej pierwotnej, to powstają obrazy kliniczne, typowe dla ostrej gruźlicy se- rowatej. Przebicie się zmiany pierwotnej do naczynia krwionośnego wy- wołuje obraz kliniczny ostrej gruźlicy prosówkowej albo gruźlicy prze- rzutowej odpowiednich narządów. Zatem zejścia pierwotnej zmiany gruźliczej mogą być następujące: Pierwotne ognisko gruźlicze: I. Wyleczenie zupełne lub względne: 1. wessanie bez śladu a) z całkowitym wygaśnięciem alergii swoistej (wyleczenie zupełne); b) z pozostaniem alergii swoistej nadal; 2. zwłóknienie z wytworzeniem blizny; 3. zserowacenie, zwapnienie, skostnienie ogniska z jego otor- bieniem. II. Zespół gruźliczy durowaty. III. Pierwotna ostra gruźlica serowata płuc. E. Pierwotny zespół gruźliczy: I. Wessanie z pozostawieniem niewielkiego śladu. II. Samorodne zapalenie wysiękowe. opłucnej, przeważnie pra- wej, osierdzia lub wielu błon surowiczych. III. Zespół gruźliczy durowaty. IV. Postępujące serowacenie z. następowym stwardnieniem i zwapnieniem lub bez niego. V. Przebicie (zwłaszcza w okresie do drugiego roku życia) zsero- waciałego węzła chłonnego do tchawicy lub oskrzela z po- wstaniem pierwotnej ostrej gruźlicy płuc serowatej. IV. Przebicie zserowaciałego węzła do naczynia limfatycznego lub do krwionośnego z następowymi wysiewami krwiopocho- dnymi; powstanie na tym tle ostrej gruźlicy uogólnionej (uogólniona gruźlica prosówkowa) ostrego gruźliczego zapa- lenia opon mózgowych lub postaci gruźlicy odosobnionej (odo- sobniona gruźlica prosówkowa płuc, nawracające zapalenie opłucnej, zołzy, gruźlica kostno-stawowa, krtani, jelit, narządu wzroku, skóry, odosobnione gruzełki na oponach mózgo- wych itd.). Rozpoznanie pierwszego zakażenia gruźliczego nie jest łatwe, zwłaszcza u dorosłych. [patrz też: , bielizna nocna, olejowanie włosów, olejki do włosów ]

Comments Off