Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Posts Tagged ‘opieka medyczna’

Rozpoznanie opiera sie na zespole

Posted in Uncategorized  by admin
February 24th, 2018

Rozpoznanie opiera się na zespole bardzo typowych skarg podmioto- wych z uwzględnieniem zaburzeń ze strony układu neurowegetatywnego. Neu- rasteników bardzo często poznać po tym, że przychodzą do lekarza zaopatrzeni w karteczki, na których mają spisane objawy chorobowe i zapytania w spra- wie leczenia. Rozpoznanie czystej neurastenii dozwolone jest tylko wówczas, gdy na podstawie wszechstronnego badania wykluczyliśmy choroby ogólne i układu nerwowego ośrodkowego, które wywołują wtórne. skargi neuraste- niczne. Neurastenia wywołana tylko czynnikami reaktywnymi nie zawsze da się łatwo odróżnić od depresji na tle cyklofrenii. Utrudnienie stanowi fakt, że i tu, i tam chory ma poczucie choroby. Na ogół biorąc neurastenicy są znacz- nie podatniejsi na pociechę, perswazję i inne sposoby psychoterapeutyczne. Schizophrenia simplex, która często rozpoczyna się od skarg neurastenicznych, wymaga szczególnej ostrożności w różnicowaniu. Jeżeli mówimy, że schizofre- nicy nie mają poczucia choroby, to mamy na myśli poczucie choroby psychicz- nej, gdyż skarg hipochondrycznych mogą oni wypowiadać bardzo wiele. Neu- rastenicy przeważnie zdają sobie sprawę z tego, że objawy ich są natury także psychicznej, często nawet wyrażają obawę, czy też nie jest to u nich rozpo- czynająca się choroba umysłowa. Przy bliższym badaniu stwierdzić można ty- powe dla schizofrenii zaburzenia afektywne, wyrażające się między innymi i obojętnością wobec własnej przyszłości i wobec nakazanego przez lekarza leczenia. Często jednak dopiero dłuższa obserwacja może rozstrzygnąć, czy chodzi o schizofrenię, czy o zespół neurasteniczny. Gdy znając dokładniej wa- runki środowiskowe chorego, uderzeni jesteśmy nikłością przypuszczalnych czynników reaktywnych w stosunku do nasilenia objawów neurastenicznych, to okoliczność ta przemawia za schizofrenią. Młody wiek ma tu również pewną wymowę. [patrz też: , opieka medyczna, badania psychologiczne, pierścionek zaręczynowy ]

Comments Off

Posts Tagged ‘opieka medyczna’

Rozpoznanie opiera sie na zespole

Posted in Uncategorized  by admin
February 24th, 2018

Postać ciężka zespołu gruźliczego durowatego (typhobacillosis gra- vis s. maligna) zdarza się dość rzadko. Cechują ją gorączka powyżej 40° C o torze nieregularnym trwająca dłuższy czas oraz zatrważające ogólne objawy toksyczne w postaci ogólnego, wyczerpania (prostratio), bredzenia (deLirium), znacznego osłabienia czynności serca, biegunek, suchego języka i in. W przeciwieństwie do postaci ciężkiej zespołu gruźliczego durowatego zdarza się dość często postać bardzo łagodna, zamaskowana (typho- baciHosis Larvata), przebiegająca jako zaburzenie trawienne z gorączką, jako gorączka “wzrastania”, umiarkowana gorączka ciągnąca się bez końca lub z dłuższymi przerwami itd. Postać łagodna naśladuje czasami objawy zapalenia wyrostka robaczkowego, często też kojarzy się z ru- mieniem guzowatym. We wszystkich postaciach badanie klatki piersiowej podstawowymi metodami przeważnie nie wykrywa zmian, jeżeli ich nie było przedtem, albo stwierdza tylko nieznaczne objawy przedmiotowe w postaci np. zmiennych, przelotnych objawów osłuchowych (zaostrzony szmer wde- chowy, trzeszczenia i in.). Natomiast badanie radiologiczne płuc wykry- wa bardzo często zmiany cechujące zespół pierwotny, w innych przy- padkach – skrycie przebiegające zapalenie opłucnej lub zmiany świad- czące o zaostrzeniu sprawy gruźliczej. Odczyn skórny Pirqueta jest do- datni. Objaw ten nabiera szczególnego znaczenia, jeżeli przedtem był ujemny. Zespół gruźliczy durowaty trwa rozmaicie długo, od kilku tygodni do kilku miesięcy, i przechodzi w okres zwolnienia (stadium re- missionis). W przeciwieństwie do duru brzusznego, chory ma nadal stany podgorączkowe, nie przybywa na wadze i tylko bardzo powoli wraca do zdrowia. Po .pewnym czasie – po kilku tygodniach lub miesiącach, a na- wet latach – rozwija się podstępnie lub gwałtownie wyraźna gruźlica, usadowiona w jakimkolwiek narządzie. Zatem w tych przypadkach, w których zespół gruźliczy durowaty jest wyrazem pierwotnego zespołu gruźliczego, można zwykle odróżnić 3 okresy: pierwszy przypominający dur brzuszny, drugi – zwolnienia mniej więcej zupełnego i trzeci – gruźlicy zlokalizowanej łagodnej lub ciężkiej. [patrz też: , opieka medyczna, rozstanie, witamina b6 ]

Comments Off