Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Posts Tagged ‘pieczenie w miejscach intymnych’

ZESPOLY HISTERYCZNE W rozdziale tym

Posted in Uncategorized  by admin
February 24th, 2018

ZESPOŁY HISTERYCZNE W rozdziale tym nie rozpatrujemy stosunku, jaki zachodzi między podłożem charakterologicznym przedchorobowym a rozwiniętym obrazem klinicznym ze- społu czynnościowego. Zgodnie z tym i w stosunku do zespołów histerycznych na razie na boku pozostawiamy bardzo ważną sprawę związków, jakie istnieją między histeroidią a histerią. Ograniczamy się tylko do stwierdzenia, że cechy charakterologiczne określane mianem histerii nie są dziedziczne, lecz nabyte pod działaniem wpływów środowiskowych, wychowawczych. Sposoby reago- wania osobnika na bodźce zewnętrzne najłatwiej zrozumieć jako nabyte osob- niczo odruchy warunkowe, które z biegiem lat utrwalają się jako nawyki. Dziecko żyjące od naj wcześniej szych lat w bezwiednym przeświadczeniu, że za pomocą choroby, słabości, można osiągnąć życiowe korzyści, zachowa na całe życie mechanizm ucieczki w chorobę. W latach dziecięcych korzyść ta pole- gała na tym, że matka człowiecza – w przeciwieństwie do.matek zwierzęcych- darzy największą czułością naj słabsze dzieci. W chorobie dziecko uzyskuje uprzywilejowane stanowisko. Być chorym opłaca się, przez manifestowanie objawów chorobowych osiąga się korzyść. W rozwiniętej histerii na pierwszy plan wybija się egocentryczna dążność do teatralnego okazywania swoich obja- wów. Postępowanie to, które staje się bezwiednym nawykiem, ma zawsze jakiś mniej lub więcej Jawny cel. Cel ten w nerwicach roszczeniowych jest wprost natury pieniężnej. W odczynach histerycznych na tle erotycznym możemy wejrzeć w działanie tego mechanizmu na uczucie współmałżonka. Ze mecha- nizm ten wprawiany jest w ruch automatycznie, poznać po tym, że stosowany jest na ślepo nawet tam, gdzie straty znacznie przewyższają osiągalną korzyść lub w sytuacjach, gdzie trzeźwa rozwaga powinna by choremu otworzyć oczy na bezcelowość lub szkodliwość ucieczki w chorobę. Automatyzm odczynów histerycznych dotyczyć może zarówno działań dowolnych, jak i układu mimo- wolnego, którym ustrój może rozporządzać w nieprawdopodobnym stopniu. W obrazie klinicznym wielu zespołów histerycznych układ wegetatywny jest czasem w grze w tych samych rozmiarach co w “zwykłych” nerwicach wege- tatywnych. Bardziej tylko uchwytny jest czynnik psychogenny, czysto reak- .tywny, dający się zrozumieć na podstawie analizy środowiska, w którym prze- biegał rozwój osobowości histerycznej. Ogromna sugestywność tych osobników sprawia, że objawy mogą być zmienne, zależne od sugestii otoczenia i równie łatwo mogą ustępować. Toteż Babiński wprost mówi o “nieświadomej symu- lacji” i stara się zacieśnić pojęcie objawów histerycznych tylko do tych zabu-. rzeń, które można wywołać drogą sugestii i usunąć perswazją. Na oznaczenie takich objawów Babiński wprowadził nazwę pithiatismus (z greckiego pej- tho – przekonuję) w miejsce pojęcia histerii. [hasła pokrewne: , pieczenie w miejscach intymnych, artykuły fryzjerskie, tusz do rzęs ]

Comments Off

Posts Tagged ‘pieczenie w miejscach intymnych’

ZESPOLY HISTERYCZNE W rozdziale tym

Posted in Uncategorized  by admin
February 24th, 2018

Ostre serowate zapalenie płuc rozlane rozpoznaje się zwykle jako krupowe zapalenie płuc. Dopiero brak przełomu, wła- ściwego zapaleniu . krupowemu, bladość powłok, szybko postępujący upa- dek sił, nieznaczna leukocytoza w krwi, wzmaganie się duszności, zmiana ciągłego toru gorączkowego na tor zwalniający lub przerywany z po- tami, dodatni odczyn dwuazowy w moczu, a przede wszystkim wykry- cie prątków gruźlicy w plwocinie (nieraz dopiero w późniejszym okresie choroby) – wszystkie te objawy wiodą do prawidłowego rozpoznania. Wobec tego że wyniki poszukiwania prątków gruźlicy w plwocinie są często ujemne, nabierają wielkiego znaczenia wywiady dotyczące cho- rego oraz jego rodziny i otoczenia w kierunku zakażenia gruźliczego. Rozpoznanie różnicowe. Od ostrego zapalenia płuc serowatego odskrzelowego odróżnia się ostre zapalenie płuc serowate rzekomo płatowe cięższym ogólnym stanem chorego, znaczniej- szymi objawami zagęszczenia tkanki płucnej w zakresie całego płata lub kilku płatów, rzadziej części płata, często zajęciem w początkowym okresie tylko jednego płata, przy tym przeważnie dolnego, i równomier- nym (nie ogniskowym) zacienieniem w obrazie radiologicznym (tabl. IIIa). Od krupowego zapalenia płuc u osób charłaczych i u osób w wieku podeszłym ostrego zapalenia płuc serowatego rzekomo płato- wego nie podobna odróżnić bez wykrycia w plwocinie prątków Kocha. Od ostrego zapalenia krupowego płuc u osób, dotknię- tych gruźlicą płuc, odróżnienie ostrego zapalenia płuc serowatego rze- komo płatowego przez pierwsze 3-4 dni jest trudne, ponieważ na po- czątku ostrego krupowego zapalenia płuc pneumokoki stwierdza się w plwocinie rzadko. Za ostrym zapaleniem serowatym przemawia pra- widłowa ilość chlorków w mocżu, za ostrym zapaleniem krupowym – obecność po kilku dniach dużej liczby pneumokoków w plwocinie i spa- dek gorączki koło 9 dnia. W dalszym okresie różnicowanie opiera się na danych, które przytoczyłem w rozpoznaniu. Rokowanie w ostrym zapaleniu płuc serowatym rzekomo płato- wym jest prawie zawsze niepomyślne. Leczenie – takie same jak w ostrym zapaleniu płuc serowatym odoskrzelowym. Leczenie streptomycyną przeważnie jest bez- skuteczne. [przypisy: , pieczenie w miejscach intymnych, dieta i odchudzanie, prawo medyczne ]

Comments Off

« Previous Entries