Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Posts Tagged ‘pierścionek zaręczynowy’

Rozpoznanie opiera sie na zespole

Posted in Uncategorized  by admin
February 24th, 2018

Rozpoznanie opiera się na zespole bardzo typowych skarg podmioto- wych z uwzględnieniem zaburzeń ze strony układu neurowegetatywnego. Neu- rasteników bardzo często poznać po tym, że przychodzą do lekarza zaopatrzeni w karteczki, na których mają spisane objawy chorobowe i zapytania w spra- wie leczenia. Rozpoznanie czystej neurastenii dozwolone jest tylko wówczas, gdy na podstawie wszechstronnego badania wykluczyliśmy choroby ogólne i układu nerwowego ośrodkowego, które wywołują wtórne. skargi neuraste- niczne. Neurastenia wywołana tylko czynnikami reaktywnymi nie zawsze da się łatwo odróżnić od depresji na tle cyklofrenii. Utrudnienie stanowi fakt, że i tu, i tam chory ma poczucie choroby. Na ogół biorąc neurastenicy są znacz- nie podatniejsi na pociechę, perswazję i inne sposoby psychoterapeutyczne. Schizophrenia simplex, która często rozpoczyna się od skarg neurastenicznych, wymaga szczególnej ostrożności w różnicowaniu. Jeżeli mówimy, że schizofre- nicy nie mają poczucia choroby, to mamy na myśli poczucie choroby psychicz- nej, gdyż skarg hipochondrycznych mogą oni wypowiadać bardzo wiele. Neu- rastenicy przeważnie zdają sobie sprawę z tego, że objawy ich są natury także psychicznej, często nawet wyrażają obawę, czy też nie jest to u nich rozpo- czynająca się choroba umysłowa. Przy bliższym badaniu stwierdzić można ty- powe dla schizofrenii zaburzenia afektywne, wyrażające się między innymi i obojętnością wobec własnej przyszłości i wobec nakazanego przez lekarza leczenia. Często jednak dopiero dłuższa obserwacja może rozstrzygnąć, czy chodzi o schizofrenię, czy o zespół neurasteniczny. Gdy znając dokładniej wa- runki środowiskowe chorego, uderzeni jesteśmy nikłością przypuszczalnych czynników reaktywnych w stosunku do nasilenia objawów neurastenicznych, to okoliczność ta przemawia za schizofrenią. Młody wiek ma tu również pewną wymowę. [patrz też: , opieka medyczna, badania psychologiczne, pierścionek zaręczynowy ]

Comments Off

Posts Tagged ‘pierścionek zaręczynowy’

Rozpoznanie opiera sie na zespole

Posted in Uncategorized  by admin
February 24th, 2018

Histeryczne stany podniecenia psychoruchowego różnią się od katatonicznych żywą grą afektów, które chory doskonale moduluje, utrzyma- nym chociażby W ujemnym znaczeniu kontaktem afektywnym, wpływem sy- tuacji wzruszeniowej na wybuch i przebieg podniecenia, kapryśnością i teatral- nością zachowania, pełną przesady i chęci imponowania otoczeniu niezwykłością objawów. Częste u histeryków pogróżki samobójstwa są nieszczere i wyjąt- kowo tylko prowadzą do zamachów, zwykle sfingowanych. Częste są przy tym spazmatyczne napady płaczu lub śmiechu, czasem na przemian, dla tym więk- szego wrażenii3. Chorzy wżywają się w choroby i potrafią odegrać przy odpo- wiednim uzdolnieniu nawet dość udatnie chorobę psychiczną. Popełniają przy tym oczywiście rrinóstwo niekonsekwencji, wynikających z nieznajomości dia- gnostyki psychiatrycznej. Porównując histeryków z symulantami widzi się słuszność często powtarzanego powiedzenia, że “symulant chce wydać się cho- rym, a histeryk chciałby chorym być”. Przy omawianiu tzw. nerwic roszcze- niowych powrócimy jeszcze do tego zagadnienia. Nie zbadana jest jeszcze dokładnie sprawa zamroczeń histerycznych. Dezorientacja w miejscu i otoczeniu przybiera tutaj zazwyczaj postać katatymiczno-fantastyczną, u kobiet nierzadko z wyraźnym zabarwieniem ero- tycznym, zachowują się, jakby zostały dla niecnych celów porwane przez zbój- ców, przeżywają niezwykłe przygody i emocjonujące niebezpieczeństwa. W śro- dowisku sfanatyzowanym może dojść do zamroczeń treści religijnej z przeży- ciami zachwytu (ekstazy). Dezorientacja w miejscu i otoczeniu może się prze- jawiać jako pobyt w niebie z nie dającymi się sprawdzić przeżyciami wizyj- nymi. Mieszana treść erotyczno-religijna też nie należy do rzadkości. Wżywa- nie się w sytuację może przebiegać z zadziwiającymi zjawiskami wegetatyw- nymi pod postacią zaburzeń troficznych o charakterze miejscowym, ściśle wed- ług gry wyobraźni ograniczonych wykwitów skórnych, a więc bąbli, opryszczek, pęcherzyków i wynaczynień. W czuwanie się w mękę Chrystusa sprawia, że umiejscowienie tych krwawień odpowiada miejscom, gdzie wbite były przy ukrzyżowaniu gwoździe i włócznia, ponadto czasem na czole. Zjawiska te mogą prowadzić do zbiorowej indukcji histerycznej. Stygmaty mogą się pojawiać także przy jasnej świadomości, tak że chora może siebie cały czas obserwo- wać. Tworzenie się stygmatów bywa wówczas bolesne. Może ono powtarzać się w określone dni. W przypadku, który leczyliśmy w Klinice Chorób Psy- chicznych Akademii Medycznej w Gdańsku, stygmaty pojawiały się w każdy piątek, bez zamroczenia i bez następowej niepamięci. Sprawa niepamięci po tych stanach jest zagadnieniem spornym. Czasem już po silnym podnieceniu psychoruchowym występuje u histeryków niepamięć, a po stanie pomrocznym z reguły. Wiarygodność tych twierdzeń trudno jest sprawdzić. Nie jest wyklu- -czone, że w pewnych przypadkach chodzi o sprzężenie z prawdziwym stanem pomrocznym, jaki być może wyzwalają również czynniki reaktywne. [hasła pokrewne: , bielizna damska sklep internetowy, pierścionek zaręczynowy, Zdrowa żywność ]

Comments Off

« Previous Entries