Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Posts Tagged ‘prawo medyczne’

Ostre serowate zapalenie pluc rozlane

Posted in Uncategorized  by admin
February 21st, 2018

Ostre serowate zapalenie płuc rozlane rozpoznaje się zwykle jako krupowe zapalenie płuc. Dopiero brak przełomu, wła- ściwego zapaleniu . krupowemu, bladość powłok, szybko postępujący upa- dek sił, nieznaczna leukocytoza w krwi, wzmaganie się duszności, zmiana ciągłego toru gorączkowego na tor zwalniający lub przerywany z po- tami, dodatni odczyn dwuazowy w moczu, a przede wszystkim wykry- cie prątków gruźlicy w plwocinie (nieraz dopiero w późniejszym okresie choroby) – wszystkie te objawy wiodą do prawidłowego rozpoznania. Wobec tego że wyniki poszukiwania prątków gruźlicy w plwocinie są często ujemne, nabierają wielkiego znaczenia wywiady dotyczące cho- rego oraz jego rodziny i otoczenia w kierunku zakażenia gruźliczego. Rozpoznanie różnicowe. Od ostrego zapalenia płuc serowatego odskrzelowego odróżnia się ostre zapalenie płuc serowate rzekomo płatowe cięższym ogólnym stanem chorego, znaczniej- szymi objawami zagęszczenia tkanki płucnej w zakresie całego płata lub kilku płatów, rzadziej części płata, często zajęciem w początkowym okresie tylko jednego płata, przy tym przeważnie dolnego, i równomier- nym (nie ogniskowym) zacienieniem w obrazie radiologicznym (tabl. IIIa). Od krupowego zapalenia płuc u osób charłaczych i u osób w wieku podeszłym ostrego zapalenia płuc serowatego rzekomo płato- wego nie podobna odróżnić bez wykrycia w plwocinie prątków Kocha. Od ostrego zapalenia krupowego płuc u osób, dotknię- tych gruźlicą płuc, odróżnienie ostrego zapalenia płuc serowatego rze- komo płatowego przez pierwsze 3-4 dni jest trudne, ponieważ na po- czątku ostrego krupowego zapalenia płuc pneumokoki stwierdza się w plwocinie rzadko. Za ostrym zapaleniem serowatym przemawia pra- widłowa ilość chlorków w mocżu, za ostrym zapaleniem krupowym – obecność po kilku dniach dużej liczby pneumokoków w plwocinie i spa- dek gorączki koło 9 dnia. W dalszym okresie różnicowanie opiera się na danych, które przytoczyłem w rozpoznaniu. Rokowanie w ostrym zapaleniu płuc serowatym rzekomo płato- wym jest prawie zawsze niepomyślne. Leczenie – takie same jak w ostrym zapaleniu płuc serowatym odoskrzelowym. Leczenie streptomycyną przeważnie jest bez- skuteczne. [przypisy: , pieczenie w miejscach intymnych, dieta i odchudzanie, prawo medyczne ]

Comments Off