Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Posts Tagged ‘Prywatne przedszkole Kraków’

Przy omawianiu zagadnien symulacji nie

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

Przy omawianiu zagadnień symulacji nie wolno ani na chwilę zapominać . O histerii, tej wielkiej naśladowczyni wszystkich możliwych chorób. Nie bez słuszności mówi się o “symulacji histerycznej”. Zasadnicza różnica leży w motywacji działania symulacyjnego. Symulant udaje chorobę, aby się uchy- lić od odpowiedzialności karnej lub zdobyć świadomie inną korzyść życiową. Postępowanie jego jest uplanowane. Natomiast w histerii uruchamia się bez- wiednie mechanizm ucieczki w chorobę bez uświadomionego zamiaru korzyści materialnej. Można by powiedzieć, że symulant oszukuje drugich, podczas gdy histeryk oszukuje samego siebie. Symulant pragnie zrobić wrażenie chorego, podczas gdy histeryk pragnie przeżyć jakby rzeczywiście stan choroby. Symu- lant nie wierzy w swoją chorobę, histeryk bywa głęboko przekonany o rzeczy- wistości choroby, a jeżeli świadomie agrawuje, to często po to, aby jego własne przekonanie udzieliło się lekarzowi i otoczeniu. Że tak jest, poznać można po tym, że w histerii są w grze ogólnoustrojowe mechanizmy korowo-trzewiowe (Bykow), prowadzące na drodze ideoplastii do wielu objawów chorobowych czynnościowych, a nawet i z biegiem czasu organicznych. Samo udawanie nie jest cechą rozróżniającą symulację od histerii. Także warunki sytuacyjne mogą być podobne. Zespół Gansera, puerylizm, pseudode- mencja zawierają pierwiastki udawania i występują w analogicznych warun- kach sytuacyjnych, np. w więzieniu. Odczyny histeryczne występują najczęściej po przeminięciu niebezpieczeństwa, a jeżeli pojawiają się wśród niebezpieczeń- stwa, to zazwyczaj bez trudu wykryjemy na podstawie wywiadów, wyników badania podmiotowego i przedmiotowego, że chodzi o jakość patologiczną. Różnicowanie między symulacją a poszczególnymi zaburzeniami psychicznymi wymagałoby właściwie powtórzenia w tym miejscu całej symptomatologii psy- chiatrycznej. Uwagi niniejsze mają na celu tylko wprowadzenie w sedno za- gadnienia symulacji, o której trzeba myśleć szczególnie często, gdy się jest psychiatrą. [więcej w: , przydomowe oczyszczalnie ścieków, Prywatne przedszkole Kraków, rehabilitacja ]

Comments Off