Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Posts Tagged ‘przedłużanie rzęs’

Specjalne zespoly histeryczne uderzaja swoja

Posted in Uncategorized  by admin
February 23rd, 2018

Specjalne zespoły histeryczne uderzają swoją różnorodnością. Szczególne znaczenie posiadają zaburzenia czucia (anaesthesia, hyperaesthesia hysterica), które poznać przede wszystkim po tym, że odgraniczenie tych miejsc przebiega nie według anatomicznych praw innerwacji, lecz według popularnych wyobrażeń chorego. Może tu chodzić o rękę, przedramię, jeden •bok odgrani- czony dokładnie w linii środkowej, wycinki skóry określonego kształtu (signa diaboli), itd. Mimo zniesienia bólu nie dochodzi nigdy do skaleczeń lub uszko- dzeń cieplnych; także w wykonywaniu bardzo precyzyjnych czynności zabu- rzenia te nie przeszkadzają. Zaburzenia czucia ruchu nie przebiegają z niez- bornością. Czasem chorzy o tych zaburzeniach dowiadują się po raz pierwszy przy badaniu lekarskim. Odczyn źrenic na ból wywołany z miejsca znieczulo- nego jest w większości przypadków zachowany. Także z miejsc tych wywołać można prawidłowe odruchy skórne, np. jądrowy. Do braku odruchu gardzielo- wego i odruchów spojówkowych nie przywiązujemy dużej wagi, gdyż zjawisko to spotkać można u naj zdrowszych ludzi. Wszelkie modalności czucia mogą być dotknięte znieczuleniem: dotyk, ciepło, ból, wzrok, smak, słuch itd. Rzadko występuje łącznie znieczulenie wielu modalności. Przy ślepocie histerycznej odczyny źrenic są zachowane, najczęściej dotyczy ona jednego oka. Zdarza się i daltonizm histeryczny. Histerycznego pochcdzenia bywają dziwaczne obrysy widzenia przy niepowiększaniu się powierzchni w miarę zwiększania odległości. Głuchota histeryczna bywa częstym zjawiskiem w psychiatrii •wojennej. Gra- nice znieczulenia skórnego przesuwają się zależnie od odwrócenia uwagi i su- gestii badającego. Przez gwóźdź histeryczny (clavus) rozumie się ból w jed- nym miejscu głowy, najczęściej na szczycie, nieuzasadniony neurologicznie. Przez kulę histeryczną (globus) rozumiemy skargi na trudności połykowe, opi- sywane tak, jak gdyby coś z dołu pchało się do gardła. TOlticolis hystericus omówimy przy nerwicach ruchowych, a waginizm przy nerwicach płciowych. Nazwą akinesia algera określamy bezruch chorego wywołany obawą bólów, najczęściej w całym ciele. Świąd pewnych części ciała może być również po- chodzenia histerycznego. Objaw bolesności uciskowej okolic jajnika (oophoral- gia) ma bardzo względne znaczenie rozpoznawcze. Przy zupełnym znieczule- niu polecamy choremu przy każdym ukłuciu podać nam, czy czuje, czy nie czuje. Zdarza się, że chory z poważną miną informuje nas, że ukłucia w znie- czulonym obszarze nie poczuł. [patrz też: , gabinety stomatologiczne, przedłużanie rzęs, oczyszczanie organizmu ]

Comments Off

Posts Tagged ‘przedłużanie rzęs’

Specjalne zespoly histeryczne uderzaja swoja

Posted in Uncategorized  by admin
February 23rd, 2018

Zaburzenia ruchowe polegają na czynnościowych niedowładach, po- rażeniach i przykurczach. Dotyczą one grup mięśniowych według popularnych wyobrażeń, np .. noga, ręka, obie nogi, połowa ciała dokładnie według linii środ- kowej itd. I te zjawiska zawdzięczają swe powstanie sugestywności i pędowi do naśladownictwa. Histeryczne porażenia połowicze są następstwem naśladow- nictwa źle podpatrzonych porażeń organicznych w otoczeniu. Częstym obja- wem jest niemożność stania (astasia) i chodzenia (abasia), najczęściej występu- jąca łącznie jako astasia-abasia hysteri,ca. Stan ten, o ile nie jest symulowany, bywa często wyrazem lęku hipochondrycznego, zaszczepionego nierzadko przez zbyt troskliwe otoczenie, również przez nieostrożnych lekarzy. Chory boi się wówczas wstać z łóżka lub poruszać się, aby mu to nie zaszkodziło. Dobrze ten stan lękowy oddaje termin stasobasophobia. W ogóle psychogenne zabu- rzenia chodu są odrębnym rozdziałem fenomenologii klinicznej; wystarczy wskazać na pojęcie tabes psychogenes. Analogicznym zjawiskiem jest bezgłos histeryczny (aphonia) albo mowa tylko szeptem (pianismus), lub chrypliwa (dysphonia), zdarzające się często w praktyce laryngologicznej. Nie warto oczy- wiście wspominać o błędach sztuki lekarskiej, polegających na podjęciu tra- cheotomii w przypadku afonii. Odróżnienie tych zjawisk od mutyzmu opiera się na całokształcie obrazu klinicznego czy to histerii, czy psychozy schizofre- nicznej. To samo dotyczy katalepsji histerycznej, która najczęściej występuje pod postacią katalepsji woskowatej, wyjątkowo tylko sztywnej. W tym ostat- nim wypadku różnicowanie w stosunku do osłupienia katatonicznego bywa bardzo trudne. [przypisy: , przedłużanie rzęs, korekcja wzroku, psycholog Kraków ]

Comments Off

« Previous Entries