Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Posts Tagged ‘przydomowe oczyszczalnie ścieków’

Przy omawianiu zagadnien symulacji nie

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

Przy omawianiu zagadnień symulacji nie wolno ani na chwilę zapominać . O histerii, tej wielkiej naśladowczyni wszystkich możliwych chorób. Nie bez słuszności mówi się o “symulacji histerycznej”. Zasadnicza różnica leży w motywacji działania symulacyjnego. Symulant udaje chorobę, aby się uchy- lić od odpowiedzialności karnej lub zdobyć świadomie inną korzyść życiową. Postępowanie jego jest uplanowane. Natomiast w histerii uruchamia się bez- wiednie mechanizm ucieczki w chorobę bez uświadomionego zamiaru korzyści materialnej. Można by powiedzieć, że symulant oszukuje drugich, podczas gdy histeryk oszukuje samego siebie. Symulant pragnie zrobić wrażenie chorego, podczas gdy histeryk pragnie przeżyć jakby rzeczywiście stan choroby. Symu- lant nie wierzy w swoją chorobę, histeryk bywa głęboko przekonany o rzeczy- wistości choroby, a jeżeli świadomie agrawuje, to często po to, aby jego własne przekonanie udzieliło się lekarzowi i otoczeniu. Że tak jest, poznać można po tym, że w histerii są w grze ogólnoustrojowe mechanizmy korowo-trzewiowe (Bykow), prowadzące na drodze ideoplastii do wielu objawów chorobowych czynnościowych, a nawet i z biegiem czasu organicznych. Samo udawanie nie jest cechą rozróżniającą symulację od histerii. Także warunki sytuacyjne mogą być podobne. Zespół Gansera, puerylizm, pseudode- mencja zawierają pierwiastki udawania i występują w analogicznych warun- kach sytuacyjnych, np. w więzieniu. Odczyny histeryczne występują najczęściej po przeminięciu niebezpieczeństwa, a jeżeli pojawiają się wśród niebezpieczeń- stwa, to zazwyczaj bez trudu wykryjemy na podstawie wywiadów, wyników badania podmiotowego i przedmiotowego, że chodzi o jakość patologiczną. Różnicowanie między symulacją a poszczególnymi zaburzeniami psychicznymi wymagałoby właściwie powtórzenia w tym miejscu całej symptomatologii psy- chiatrycznej. Uwagi niniejsze mają na celu tylko wprowadzenie w sedno za- gadnienia symulacji, o której trzeba myśleć szczególnie często, gdy się jest psychiatrą. [więcej w: , przydomowe oczyszczalnie ścieków, Prywatne przedszkole Kraków, rehabilitacja ]

Comments Off

Posts Tagged ‘przydomowe oczyszczalnie ścieków’

Przy omawianiu zagadnien symulacji nie

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

W histerii fizjologiczne te zjawiska dochodzą do niebywałych rozmiarów, tak że można powiedzieć, iż cały aparat neurowegetatywny jest na usługach wyobraźni chorego. Z kolei powstałe tą drogą zaburzenia spotykają się z odczynem chorego, tak że powstaje błędne koło wzajemnych uzależnień. 4. Sugestywność jest złą i dobrą stroną histerii. Złą, gdyż na treść wy obraźni, a tym samym i na procesy ideoplastyczne ma przemożny wpływ oto- czenie, które niewłaści wym zachowaniem może wzmacniać mechanizm ucieczki w chorobę lub podsuwać pomysły ideoplastyczne. -O histerii mówi się też słusz- nie, że jest wielką naśladowczynią. Objawy histeryczne mogą do złudzenia na- śladować mnóstwo chorób. Dobrą stroną sugestywności jest to, że umożliwia ona korzystne oddziaływanie na chorego środkami psychoterapii i psychagogiki (reedukacja lecznicza). 5. Celowość odczynów histerycznych, o której wspominaliśmy powyżej. Cechy tej nie trzeba mieszać ze świadomą symulacją. Cel odczynu hi- sterycznego z zasady nie jest znany choremu, a nawet często napotykamy sprze- ciwy chorego, gdy usiłujemy otworzyć mu oczy na celowość jego objawów cho- robowych. Dążność do osiągnięcia pewnego celu przebiega więc automatycz- nie, na drodze nawyków odruchowo-warunkowych. Tylko przez dokładne wniknięcie w środowisko chorego i w jego przeżycia udaje się nam wykryć sens odczynu chorobowego, który polega na bezwiednym zamiarze chorego uchylania się od nałożonych przez życie zadań czy obowiązków, wydobycia się z nieznośnej sytuacji itd. 6. Ogromna skala możliwości w przejawach objawowych. Mogą to być bóle rozmaitego gatunku i znieczulenia, zjawiska hiperkinetyczne i hi- pokinetyczne aż do osłupienia, porażenia, omdlenia, stany podniecenia psycho- ruchowego, stany pomroczne, katalepsja i letarg, napady histeryczne itd. Jeżeli się ponadto przypomni, że histeria może naśladować wszelkie choroby wszyst- kich specjalności lekarskich i że może wikłać obrazy kliniczne innych cierpień, to istotnie dochodzimy do wniosku, że pod względem różnobarwności tych objawów jest ona czymś w nozografii wyjątkowym. [więcej w: , gabinety stomatologiczne, bielizna damska sklep internetowy, przydomowe oczyszczalnie ścieków ]

Comments Off