Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Posts Tagged ‘przydomowe oczyszczalnie’

Obecnosc pratków gruzlicy w krwi

Posted in Uncategorized  by admin
February 21st, 2018

Obecność prątków gruźlicy w krwi jest jednym z zasadniczych warun- ków powstawania ostrej gruźlicy prosówkowej zarówno uogólnionej, jak i ograniczonej do płuc. Do małego krążenia prątki dostają się za pośre- dnictwem krwi, Zatem ostra gruźlica prosówkowa płuc jest krwiopochodną postacią gruźlicy. Istnieją 4 możliwości zawleczenia prątków gruźlicy do płuc za pośre- dnictwem krwi. W jednych przypadkach masy serowate z prątkami przebijją się po zniszczeniu ściany żyły do światła naczynia z ogniska gruźliczego w węźle, płucu lub innym narządzie. Tworzenie się gruzeł- ków w błonie wewnętrznej żyły (endophlebitis iubercuiosa] z następo- wym ich serowaceniem i rozpadem może wieść także do rozsiewania prątków za pośrednictwem krwi. W obu wypadkach prątki z krwią żylną dostają się do, prawej komory serca a następnie do płuc. Badania Hilbsch- manna dowiodły, że te sposoby przenikania prątków do płuc, przyjęte przez Weigerta, nie odgrywają poważniejszej roli. Najczęściej (Gohn) prątki dostają się do płuc drogą limfatyczno-krwio- nośną (tubercuiosis pulmonum miliaris lymphohaematogenes). Miano-. wicie po przebiciu się zserowaciałego ogniska gruźliczego (przeważnie jest to ognisko w węźle wnękowym lub oskrzelowym) do naczynia limfa- tycznego prątki z prądem limfy trafiają do przewodu piersiowego a stąd do prawej połowy serca i do płuc. W rzadkich przypadkach prątki dostają się do płuc z krwią tętniczą. Bywa to wtedy, gdy ognisko gruźlicze przebije się do gałązki tętnicy płucnej. Natomiast przebicie się serowatych mas do tętnic dużego krą- żenia oraz do żył płucnych pociąga za sobą zawleczenie prątków przede wszystkim do narządów zaopatrywanych krwią przez duże krążenie i w małej tylko mierze do płuc przez tętnice oskrzelowe. To samo na- stąpi, jeżeli prątki dostaną się do krwi przez ścianę najmniej szych tętni- czek i naczyń włoskowatych dużego krążenia. Samo wysiewanie się (disseminatio) prątków gruźlicy do krwi nie wystarcza do powstania ostrej gruźlicy prosówkowej uogólnionej, czy też płucnej. Pomimo dostania się do krwi, prątki mogą nie wywołać tych chorób, natomiast ich jady przenikając do krwi z utajonego ogniska gruźliczego obok nielicznych prątków mogą wywołać ostre zatrucie ustroju w postaci klinicznie często nie dającej się rozpoznać “ostrej posocznicy gruźliczej” (sepsis tuberculosa acuta i nawet acu- tissima) albo w postaci łagodnej, zwanej także “zespołem gruźliczym durowatym”, W innych przypadkach prątki dostając się okresowo lub stale do krwi szybko w niej giną nie wywołując żadnej choroby albo wywołują przewlekłą gruźlicę płuc włóknistą zagęszcza- jącą ograniczoną lub przewlekłą gruźlicę płuc prosówkową. Bywa to wten,czas, gdy prątki dostają się do krwi wielokrotnie, lecz w niewiel- kiej liczbie na raz, gdy są one bardzo mało zjadliwe lub gdy siły odpor- nościowe ustroju są znaczne. [hasła pokrewne: , przydomowe oczyszczalnie, kurs sep, surówki bawełniane ]

Comments Off

Posts Tagged ‘przydomowe oczyszczalnie’

Obecnosc pratków gruzlicy w krwi

Posted in Uncategorized  by admin
February 21st, 2018

Rozpoznanie zespołu gruźliczego durowa tego bez badania radio- logicznego płuc nie jest łatwe ani pewne, zwłaszcza na początku choroby. Szczególnie dotyczy to postaci łagodnej. Można ją rozpoznać tylko wtedy, jeżeli przypadkowo wiemy, że ujemny: przedtem odczyn tuberkulinowy stał się dodatni. W innych przypadkach zespół gruźliczy durowaty roz- poznaje się najczęściej “ex post”, gdy nastaną już wyraźne objawy gruźlicy płuc . Rozpoznanie roznicowe. Od duru brzusznego można zespół gruźliczy durowaty odróżnić na podstawie cech następujących: Zespół gruźliczy durowaty: 1. Często nie ma stanu durowego. 2. Mniej wyraźny tor ciągły go- rączki. 3. Nie ma różyczki w skórze; cza- sami rumień guzówaty. 4. Tętno przeważnie przyspieszo- ne lub odpowiadające ogólnej ciepłocie ciała . 5. W zakresie narządu oddecho- wego długo nie ma objawów chorobowych, dających się wy- kryć podstawowymi metodami badania fizycznego. 6. Zwykle nie ma silniejszych za- burzeń trawiennych. 8. Najczęściej spostrzega się stan durowy. 9. Tor gorączki ciągły bardziej zachowany. 10. Mniej więcej na 9 dzień cho- roby pojawia się różyczka (ro- seola). w skórze tułowia. 11. Tętno rzadsze, niżby to odpo- wiadało ogólnej ciepłocie ciała. 12. Prawie bez wyjątku stwierdza sie nieżyt oskrzeli. 13. Język zwykle obłożony; łak- nienia nie ma; często biegunki. 14. Śledziona powiększona, tylko rzadko niewyczuwalna. 15. Szybkiego chudnienia nie ma. 16. Dodatnia próba zlepna suro- wicy krwi z pałeczkami duro- wymi. 17. Pałeczki durowe w pierwszych dniach choroby w krwi, w na- stępnych dniach w kale, w póź- niejszym okresie w moczu. [przypisy: , przydomowe oczyszczalnie, wkładki sfp, odżywka do włosów ]

Comments Off