Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Posts Tagged ‘psycholog Kraków’

Z naciskiem trzeba przestrzec przed

Posted in Uncategorized  by admin
February 24th, 2018

Z naciskiem trzeba przestrzec przed lekceważeniem skarg neurastenicznych. Z góry trzeba założyć, że jakieś bardzo ważne przyczyny wytwarzają w czło- wieku tak głębokie poczucie choroby. Nie zawsze muszą to być przyczyny reaktywne, o czym lekarze zbyt często zapominają. Pamiętać trzeba o tzw. stadium neurastynicznym, zwiastującym zbliżanie się jakiejś cięż- kiej choroby nie tylko neurologiczno-psychiatrycznej, ale i ogólnej. Czasem początki gruźlicy lub kiły kryją się pod banalnymi objawami neurastenii. Wiele chorób organicznych ośrodkowego układu nerwowego z porażeniem postępują- cym na czele rozpoczyna się od stadium neurastenicznego. Toteż w każdym przypadku, neurastenii lekarz ma obowiązek przeprowadzić gruntowne bada- nie chorego, nie tylko pod względem psychiatryczno-neurologicznym, ale i pod względem internistycznym. Dokładne zbadanie warunków życia i pracy jest również nieodzownie potrzebne. Wystarczy zwrócić uwagę na fakt, że prze- wlekłe zatrucie czadem (CO) przejawia się bardzo często skargami typu neu- rastenicznego. Objawy neurasteniczne mogą też wikłać podstawowe cierpienie somatyczne, które niezależnie od swojego bezpośredniego wpływu na ośrod- kowy układ nerwowy stanowi dla chorego uraz psychiczny. Także już prze- byta choroba cielesna może jako zejście pozostawić zespół neurasteniczny, nie tylko wskutek jej działania osłabiającego ustrój, ale i jako powikłanie życiowe, np. obawa nawrotu, zmartwienie o zmniejszoną wydolność zarobkową, o zmniejszone widoki we współzawodnictwie pracy itd. W opisie ostrych ze- społów psychotycznych, pojawiających się w przebiegu rozmaitych chorób so- matycznych, niejednokrotnie zwracaliśmy uwagę na stadium neurasteniczne, stanowiące zwiastuny zbliżającej się psychozy. Zespól depresyjny ma szcze- gólne powinowactwo do neurastenii. Z cierpień psychicznych przewlekłych pamiętać trzeba szczególnie o schizofrenii, która bardzo często rozpoczyna się od stadium neurastenicznego. [przypisy: , bielizna damska sklep internetowy, witamina b6, psycholog Kraków ]

Comments Off

Posts Tagged ‘psycholog Kraków’

Z naciskiem trzeba przestrzec przed

Posted in Uncategorized  by admin
February 24th, 2018

Zaburzenia ruchowe polegają na czynnościowych niedowładach, po- rażeniach i przykurczach. Dotyczą one grup mięśniowych według popularnych wyobrażeń, np .. noga, ręka, obie nogi, połowa ciała dokładnie według linii środ- kowej itd. I te zjawiska zawdzięczają swe powstanie sugestywności i pędowi do naśladownictwa. Histeryczne porażenia połowicze są następstwem naśladow- nictwa źle podpatrzonych porażeń organicznych w otoczeniu. Częstym obja- wem jest niemożność stania (astasia) i chodzenia (abasia), najczęściej występu- jąca łącznie jako astasia-abasia hysteri,ca. Stan ten, o ile nie jest symulowany, bywa często wyrazem lęku hipochondrycznego, zaszczepionego nierzadko przez zbyt troskliwe otoczenie, również przez nieostrożnych lekarzy. Chory boi się wówczas wstać z łóżka lub poruszać się, aby mu to nie zaszkodziło. Dobrze ten stan lękowy oddaje termin stasobasophobia. W ogóle psychogenne zabu- rzenia chodu są odrębnym rozdziałem fenomenologii klinicznej; wystarczy wskazać na pojęcie tabes psychogenes. Analogicznym zjawiskiem jest bezgłos histeryczny (aphonia) albo mowa tylko szeptem (pianismus), lub chrypliwa (dysphonia), zdarzające się często w praktyce laryngologicznej. Nie warto oczy- wiście wspominać o błędach sztuki lekarskiej, polegających na podjęciu tra- cheotomii w przypadku afonii. Odróżnienie tych zjawisk od mutyzmu opiera się na całokształcie obrazu klinicznego czy to histerii, czy psychozy schizofre- nicznej. To samo dotyczy katalepsji histerycznej, która najczęściej występuje pod postacią katalepsji woskowatej, wyjątkowo tylko sztywnej. W tym ostat- nim wypadku różnicowanie w stosunku do osłupienia katatonicznego bywa bardzo trudne. [przypisy: , przedłużanie rzęs, korekcja wzroku, psycholog Kraków ]

Comments Off

« Previous Entries