Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Posts Tagged ‘rehabiliacja’

W przypadkach psychonerwic wielokrotnie stwierdza

Posted in Uncategorized  by admin
February 25th, 2018

W przypadkach psychonerwic wielokrotnie stwierdza się poprawę stanu zdro- wia chorych poddawanych badaniom za pomocą opisanych wyżej środków chemicznych. Autorzy zachodnioeuropejscy i amerykańscy stosują celowo tego rodzaju sposoby dla oddziaływania leczniczego pod nazwą narkoanalizy. Trzeba sobie uświadomić, że chodzi tu o freudyzm, z tym, że wydobywanie na jaw wypartych ze świadomości przeżyć i konfliktów odbywa się nie przy jasnym sensorium, lecz w stanie odurzenia. Istota psychoanalizy nie ulega tu zmianie. Korzystny wpływ leczniczy wyjaśnić trzeba oddziaływaniem psycholeczniczym . . Samo zajmowanie się chorym, poddawanie go tajemniczym zabiegom jest źród- łem sugestii leczniczej, czyli wpływu środowiska na korę mózgową i za jej po- średnictwem na układ korowo-trzewiowy. W tych warunkach metody badania stają się w ręku psychoterapeuty metodami leczenia.
ZESPÓŁ NEURASTENICZNY (NEURASTHENIA) Nazwa ta oznacza dosłownie “słabość nerwów”. Rozpowszechnione jest wy- obrażenie, że chodzi tu o “wyczerpanie” układu nerwowego lub “rozstrój”. Są to pojęcia mechanistyczne. Bliżej prawdy są teorie, które w neurastenii widzą skutki przewlekłego zatrucia lub samozatrucia. W rzeczy samej obraz kliniczny stanu układu nerwowego w przypadkach przewlekłego zatrucia, np. nikotyną, tlenkiem węgla, hormonem tarczycy w przypadku jej nadczynności itd. jest do złudzenia podobny do obrazu neurastenii, powstałego na drodze reaktywnej. Nie brak teorii, które podobieństwo to tłumaczą samozatruciem adrenaliną (Mona- kow) wyzwalaną w wielkich ilościach działaniem czynników nerwowo-psychicz- nych i uszkadzającą barierę między krwią i płynem mózgowo-rdzeniowym, wskutek czego hormony, toksyny inne drażniące ciała bez pohamowania mogą przenikać do mózgu i drażnić ośrodki wegetatywne międzymózgowia. Szkodli- wości tego rodzaju rzeczywiście odgrywają rolę, powszechnie jednak sądzi się, że niektóre typy ośrodkowego układu nerwowego są pod tym względem wraż- liwsze i łatwiej ulegają urazom. Predyspozycję taką określamy nazwą neuro- patii. Zapadają na neurastenię albo ludzie O predyspozycji neuropatycznej, albo ludzie wystawiani na szkodliwości szczególnie intensywnego stopnia. [przypisy: , olej do włosów, rehabiliacja, logopeda warszawa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘rehabiliacja’

W przypadkach psychonerwic wielokrotnie stwierdza

Posted in Uncategorized  by admin
February 25th, 2018

Zmiany wy- twórcze przeważają w przypadkach o słabszym natężeniu choroby, wy- siękowe zaś – w przypadkach o bardzo ostrym przebiegu. Zatem prątki z naczyń krwionośnych przechodzą w płucach bezpośrednio do pęche- rzyków płucnych i wywołują w nich pierwszy odczyn w postaci wysię- kowego zapalenia, chociaż zakażenie nastąpiło za pośrednictwem krwi. Jeżeli prątki są mało zjadliwe albo zakażenie dotyczy osoby z wybitną alergią, to prątki zatrzymując się w naczyniach chłonnych włoskowatych mogą wywołać bardzo nieznaczne zapalenie wysiękowe w pęcherzykach, główne zaś zmiany anatomiczne w odprowadzających naczyniach chłon- nych. Powstaje wtenczas niezmiernie rzadka postać gruźlicy prosówko- wej układu chłonnego płuc, opisana jako “rozsiane gruźlicze okołoskrzelowe zapalenie limfopochodne” (peribron- chitis disseminata tuberculosa lymphogenes) lub jako “zapalenie naczyń chłonnych płuc gruźlicze” (lymphangitis pulmo- num tuberculosa). Jeżeli w przebiegu ostrej gruźlicy prosówkowej płuc dojdzie do uogólnienia choroby, to w innych narządach, zwłaszcza w opłucnej, otrzewnej, oponach mózgowych, wątrobie, śledzionie, nerkach, stwierdza się również drobniutkie guzki wysiękowe, gruzełki i ich skojarzenia. Prócz guzków, w płucach wykrywa się prawie zawsze stare zmiany gruźlicze. U dzieci są to przeważnie zmiany gruźlicze węzłów wnęko- wych, śródpiersiowych, szyjnych, tchawicznych, ,często ognisko pier- wotne w płucu, a u dorosłych przeważnie ogniska w płucach albo w na- rządzie moczowym, w kościach itd. Ogniska te są nieraz już otorbione i wygojone. [więcej w: , balsam do włosów, Bielizna nocna damska, rehabiliacja ]

Comments Off

« Previous Entries