Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Posts Tagged ‘rwa kulszowa’

Rzekome nerwice narzadowe histeryczne stanowia

Posted in Uncategorized  by admin
February 22nd, 2018

Rzekome nerwice narządowe histeryczne stanowią chyba większość psychonerwic, z którymi stykają się interniści, lekarze ogólni, neu- rolodzy i psychiatrzy. Rozgraniczenie między tymi rzekomymi organozami, których treścią kliniczną są dolegliwości i wyobrażenia hipochondryczne; a “prawdziwymi” jest teoretycznie niemożliwe. VV praktyce za prawdziwe ner- wice narządowe uważamy te, które przebiegają z objawami korowo-trzewio- wymi, nie dającymi się sfingować. Jeżeli badanie przedmiotowe wypadnie ujemnie, uznajemy przypadek za “czystą” histerię. Ponieważ nie da się ustalić granic wpływu kory mózgowej na narządy wewnętrzne, nigdy nie mamy pew- ności, czy pod czysto podmiotowymi dolegliwościami nie kryje się jednak ja- kieś przedmiotowe odchylenie od stanu prawidłowego. Zresztą uporczywe za- burzenia histeryczne mogą z biegiem czasu przejść w przedmiotowo uchwytne uszkodzenia somatyczne i trudno wówczas orzec, co tu było pierwotne, a co wtórne. Dotyczy to np. uporczywych zaburzeń przewodu pokarmowego na tle histerii, np. .wymiotów, biegunek itd., które doprowadzić mogą do wyniszcze- nia ustroju. Ten somatyczny skutek zaburzeń czynnościowych staje się z kolei punktem wyjścia odczynów histerycznych. Choroba jest histerykowi potrzebna. Dla przykładu warto przytoczyć tzw. lienterię (z gr. lejos – gładki i ente- ron – jelito). Biegunka przybiera tutaj nieprawdopodobne rozmiary, mianowi- cie pokarmy po prostu – jak nazwa mówi – gładko przelatują przez przewód pokarmowy, tak że w pół godziny po ich spożyciu znajduje się je w stolcu w stanie niestrawionym. Są zresztą starzy psychiatrzy, którzy nigdy w życiu nie widzieli prawdziwej lienterii, chociaż stare piśmiennictwo zawiera mnóstwo opisów tego rodzaju dziwnych objawów. Rzecz oczywista, że w większości przy- padków musiało tu mieć miejsce histeryczne oszustwo, cóż bowiem prostszego, jak podrobienie stolca lienterycznego. Podejrzenia takie są szczególnie uza- sadnione w przypadkach przebiegających bez wychudzenia i odwodnienia, które musiałyby być koniecznym następstwem tak gwałtownych biegunek. [podobne: , olejowanie włosów, filtry do wody, rwa kulszowa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘rwa kulszowa’

Rzekome nerwice narzadowe histeryczne stanowia

Posted in Uncategorized  by admin
February 22nd, 2018

Rokowanie w ostrej gruźlicy prosówkowej płuc jest niepo- myślne zwłaszcza jeżeli ostra gruźlica prosówkowa płuc powstaje w okre- sie pierwotnego zespołu, jak to bywa w niemowlęctwie (tuoercuiosis pulmonum miliaris acuta praecox). Ciekawą jest rzeczą, że w przypad- kach ostrej gruźlicy prosówkowej płuc u osób dorastających i dorosłych ciężki obraz kliniczny bardzo często zdarza się właśnie u takich chorych, u których dawniejsze ognisko gruźlicze jest nierozległe. Na odwrót roz- legła gruźlica płuc tylko bardzo rzadko wikła się z ostrą gruźlicą pro- sówkową płuc, zależnie, jak się przypuszcza, od nabytej odporności tkan- kowej. Wyzdrowienie w ostrej gruźlicy prosówkowej płuc zdarza się bardzo rzadko. Leczenie. Chory powinien leżeć i odżywiać się ile możności obficie. Poleca się leczenie przetworami złota, a ostatnio streptomycyną. W szeregu przypadków, leczonych streptomycyną, uzyskiwano szybkie ustąpienie gorączki, czasami już po kilku dniach, wraz z cofaniem się wysiewów prosówkowych w płucach. Obraz rent- genowski płuc może stać się nawet zupełnie prawidłowy-a ,na sekcji osób, które zmarły w późniejszym czasie z innej przyczyny, badanie histopa- tologiczne może już nie wykryć guzków albo stwierdza guzki nietypowe o bardzo zmienionej budowie. W innych przypadkach ostra gruźlica prosówkowa płuc przy leczeniu streptomycyną . zacicha przechodząc w gruźlicę płuc przewlekłą. Dla zapobieżenia nawrotom choroby w każ- dym przypadku ostrej gruźlicy prosówkowej płuc poleca się stosować streptomycynę przez czas dłuższy, do 3-6 miesięcy. Stosuje się oczywiście także leczenie objawowe.
Zespół gruźliczy (Typhobacillosis Landouzy). Ostra posocznica gruźlicza (Septicaemia tuberculosa acuta). Określenie i wywód chorobowy. Jako odrębną postać gruźlicy Landouzy opisał w r. 1882 chorobę, której nadał miano: “typho- bacillosis” dla zaznaczenia podobieństwa klinicznego jej obrazu do obrazu duru brzusznego. Landouzy utrzymywał, że u osób, dotkniętych tą chorobą, nie ma zmian gruźliczych w ustroju, natomiast w krwi i w narządach wewnętrznych można wykryć prątki gruźlicy. Dlatego też opisanej przez siebie “chorobie” nadał jeszcze miano: ,,ostra posocznica gruźlicza”. [podobne: , krem neutrogena, rwa kulszowa, odzież dla dzieci ]

Comments Off

« Previous Entries