Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Posts Tagged ‘stomatolog Warszawa’

Stwierdzenie róznych niewatpliwych objawów somatyczno-neurologicznych

Posted in Uncategorized  by admin
February 25th, 2018

Stwierdzenie różnych niewątpliwych objawów somatyczno-neurologicznych rów- nież nie ma bezwzględnej wartości dowodowej przy wykrywaniu symulacji. Oczy- wiście, do wyjątkowych rzadkości należy chyba przypadek, o którym pisze Pień- kowski: “Widziałem człowieka dorosłego, lat ok. 35, który objeżdżał kliniki i szpi- tale, pokazując dowody swojej niezwyklej zręczności, którą. rozwinął drogą ćwicze- nia. Osobnik ten potrafił każdym mięśniem poruszać dowolnie, co więcej każdym przyczepem mięśnia posiadającego liczne przyczepy, np. m. prostym brzucha, m. pi- łowatym przednim, m. m. pochyłymi, m. kości gnykowej itd. Wywołał on dobro- wolnie wywichnięcie w stawie biodrowym, skracając kończynę do 12 cm. Mógł dowolnie rozszerzać lub zwężać każdą źrenicę z osobna. Zwalniał tętno do 8 ude- rzeń na minutę, co robił przez zaciskanie dowolne tętnicy ramieniowej między dwoma mięśniami pochyłymi. Co naj dziwniejsze, potrafił wywoływać pocenie się lub występowanie gęsiej skórki połowiczo, a nawet równocześnie na jednej połowie ciała wywoływał pocenie się, a na drugiej gęsią skórkę”. Pieńkowski zwraca też uwagę na możliwość dowolnego wywoływania odruchu Babińskiego, spotykaną wśród zdrowych ludzi. Dochodzi też do wniosku, że granic, w jakich udawanie może się . jeszcze odbywać, nie da się określić. Pieńkowski przestrzega też przed uważaniem histerii za symulację. Z zagadmeniami- tymi styka się niemal co dzień biegły psy- chiatra. Jeszcze bardziej zdumiewają praktyki jogów hinduskich, które ostatnio pod- dano ścisłym badaniom naukowym (Satyanarayanamurthi i Brahmayya Sastry 1958). Wśród wielu zadziwiających zjawisk warto wskazać na dowolne wstrzy- manie czynnoś.ci serca na przeciąg 30 sekund stwierdzalne fluoroskopijnie, przy czym tylko na lewym brzegu serca można było dostrzec nieznaczne skurcze mięśniowe. Badany fakir mógł doświadczenie to powtarzać na zawołanie. Wraz z ustaniem czynnoąci serca znikała również reakcja źrenic na światło. Zani- kały również tony serca oraz tętno na obwodzie. Te i inne zadziwiające umie- jętności zdobywa się drogą długoletnich żmudnych ćwiczeń, wymagających ascetycznego samozaparcia. Osiąga się w ten sposób panowanie nad układem autonomicznym. Zjawiska te wykorzystał J. H. Schultz do autogenicznego treningu. [hasła pokrewne: , gabinet kosmetyczny, okulista, stomatolog Warszawa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘stomatolog Warszawa’

Stwierdzenie róznych niewatpliwych objawów somatyczno-neurologicznych

Posted in Uncategorized  by admin
February 25th, 2018

Ze stanowiska teorii toksemicznej dla powstania nacieku około ogniskowego ma znaczenie nie wielkość ogniska gruźliczego, lecz stopień jego aktywności oraz stopień wrażliwości tkanki płucnej na jady: Jeżeli sprawa gruźlicza jest bardzo złośliwa, to już małe ognisko może wywołać rozległe zapalenie oboczne. Np. duże “pakiety węzłowe”, które widzimy czasami w gruźlicy płuc przy badaniu radiologicznym klatki piersiowej, nie zawsze są samymi tylko powiększonymi zserowaciałymi węzłami. Często są to duże zapalenia dookoła małego ogniska gruźliczego w węźle. Czynniki zaostrzające zmianę gruźliczą w płucu, zatem załamanie się odporności ustroju na zakażenie gruźlicze wskutek ogólnego osłabienia na tle wyczerpującej pracy, niedostatecznego odżywiania się, chorób za- kaźnych, ustawicznej styczności z chorymi na gruźlicę itd. – sprzyjają powstawaniu zapalenia okołoogniskowego. Czasami nie ma równoległości między stopniem aktywności zmiany gruźliczej w płucu a rozległością zapalenia dookoła ogniska. Brak tej . zależności tłumaczy się ze stanowiska teorii toksycznej tym, że w po- wstawaniu zapalenia otaczającego ogniska gruźlicze mogą współdziałać także inne bakterie, np. pneumokoki, gronkowce, paciorkowce. Zapalenie około ogniskowe zdarza się zwłaszcza często w wieku dziecięcym, w miarę zaś zbliżania się do wieku szkolnego staje się coraz rzadsze. Zapalenie okołoogniskowe, powstające w okresie pierwotnej zmiany gruźliczej, nazywa się także, nacieczem lub naciekiem okołoogniskowym pierwotnym (infiLtratio perijocalis pri- mitiva). Może ono otaczać samo tylko ognisko pierwotne, tylko drogi chłonne, łączące ognisko z powiększonymi okolicznymi węzłami chłon- nymi lub same tylko te węzły albo też dookoła wszystkich składników zespołu pierwotnego wytwarza się jedno bardzo rozległe zapalenie zaj- mujące cały płat lub prawie cały płat płucny. Takie rozległe zapalenie opisano jako “epituberculosis pulmonum” Eliasberga i N eulanda, “sple- nopneumonia tuberculosa” Granchera, “pneumonia mass iv a” Gran- chera itd. Zapalenia okołoogniskowe powstające w okresie pierwotnej zmiany gru- źliczej często są małe, wielkości orzecha laskowego, czasami jednak do- chodzą do rozmiarów małego jabłka. Mają one kształt przeważnie okrągły lub jajowaty i są dobrze odgraniczone. W okresie drugorzędnym gruźlicy zapalenie okołoogniskowe jest częściej rozleglejsze, zależnie od nad- miernej wrażliwości miąższu płucnego na jady gruźlicze. Może ono po- wstawać w każdym okresie gruźlicy i w każdym wieku, otaczając czynne ognisko gruźlicze, powstałe w płucu przerzutowo za pośrednictwem krwi lub drogą oskrzelową. [więcej w: , ubranka dla niemowląt, stomatolog Warszawa, fizjoterapia ]

Comments Off