Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Posts Tagged ‘Studnie głębinowe’

Drugim warunkiem nieodzownym do powstania

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Drugim warunkiem nieodzownym do powstania ostrej gruźlicy pro- sówkowej uogólnionej oraz płucnej jest pewne usposobienie (dispositio) – nieswoiste lub swoiste. Usposobienie nieswoiste powstaje pod wpływem czynników osłabiających ustrój, a więc ostrych i przewle- kłych chorób zakaźnych, nadmiernych wysiłków, niedożywiania, silnych urazów psychicznych, ciąży, porodu, stanów białaczkowych itd. Długo- trwałe podrażnienie narządu oddechowego pyłem krzemowym wywo- łując pylicę krzemową sprzyja także powstaniu gruźlicy prosówkowej. Stanem swoistej odporności tłumaczy się dawne już spostrzeżenie wielkiej rzadkości gruźlicy prosówkowej w przebiegu przewlekłej gru- ilicy płuc postępującej. Prawdopodobnie, postępująca gruźlica narzą- dowa stwarza w chorym ustroju pewien stan odporności na ogólne zaka- żenie za pośrednictwem krwi. Brak tej odporności tłumaczy większą częstość ostrej gruźlicy prosówkowej u osób z wygojonymi ogniskami gruźliczymi oraz gwałtowniejszy i szybszy w tych przypadkach jej przebieg. W związku ze swoistą odpornością stawia się po części także różną skłonność do ostrej gruźlicy prosówkowej chorych na gruźlicę, zależnie od wieku. W polskim piśmiennictwie rozporządzamy co do tego danymi, opartymi na materiale sekcyjnym z dztesięclolecia 1923-1932 (Tadeusz Kielanowski). W tym okresie na 10.155 sekcyj rozpoznano zmiany gruźlicze w 2.001 przypadkach. Liczba ta obejmuje wszelkie anatomiczne zmiany gruźlicze począwszy od rozległych a skoń- czywszy na nieznacznych, miejscowych i wygojonych. Nie wliczono tylko zrostów opłucnych ani wysięków, których pochodzenia na tle gruźlicy nie można było stwierdzić w pewny sposób. Jak widać, skłonność chorych dotkniętych gruźlicą, do ostrej gruźlicy prosówkowej jest znaczna w pierwszym roku życia, następnie stopniowo maleje do 40 roku życia, a później utrzymuje się już na sta- łym poziomie. [hasła pokrewne: , biustonosze do karmienia, Studnie głębinowe, korekcja wzroku ]

Comments Off