Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Posts Tagged ‘Szkoła tańca Poznań’

Czesto mozna sie spotkac ze

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

Często można się spotkać ze zdaniem, nie pozbawionym .słuszności, że do patologicznych reakcji skłonni są szczególnie osobnicy o cechach infantylizmu, duchowego prymitywizmu, ociężałości umysłowej, a nawet wręcz ograniczenia intelektualnego. Dotyczy to np. histerycznych zespołów kompulsacyjnych, do których wystąpienia trzeba pewnej dyspozycji charakterologicznej, określanej zazwyczaj nazwą psychopatii histerycznej (histeroidii). Niektórzy posuwają się nawet tak daleko że symulację uważają za wyraz psychopatii, choćby nawet nie było innych dowodów. Do reakcji takich bo- wiem skłonni są osobnicy odznaczający się niedostatecznym samokrytycyzmem i naiwnym egocentryzmem. Tutaj również trzeba wymienić reakcje paranoiczne różnej treści: hipochondrycznej, prześladowczej, ksobnej, pieniaczej, sytuacyjnej itd. Nie tu jednak ich miejsce -w systematyce chorób psychicznych.
ZAGADNIENIE SYMULACJI Zagadanienie udawania choroby psychicznej (simulatio) ma w psychiatrii sżczególne znaczenie praktyczne. Przypadki te zdarzają się znacz- nie rzadziej, niż sądzą laicy. Niektórzy przypuszczają, że konsekwentne i dłu- .gotrwałe udawanie choroby umysłowej jestw praktyce niemożliwością, zwłasz- cza gdy symulacja dotyczy sprawy bogatej w objawy. Są jednak znane przy- padki wieloletniej symulacji. W praktyce pamiętać trzeba, że zarówno symu- lacja, jak i agrawacja bynajmniej nie dowodzą zdrowia psychicznego. Znane .są przypadki udawania choroby umysłowej przez rzeczywiście umysłowo cho- rego. Chory taki z powodów sytuacyjnych, nie zdając sobie sprawy ze swej niepoczytalności, którą i tak biegli muszą mu przyznać, ratuje się z trudnej sytuacji życiowej udając szaleńca. Każdy przypadek symulacji wymaga szcze- gółowego badania klinicznego. W kazuistyce sądowo-psychiatrycznej rzadkie te zresztą przypadki nastręczają dużo trudności teoretyczno-rozpoznawczych. Osobiście obserwowałem paralityka średnio otępiałego, który udawał napady padaczkowe, podpatrzone w czasie pobytu w szpitalu psychiatrycznym, z na- stępowymi stanami rzekomego zamroczenia. [przypisy: , odżywka do włosów, Szkoła tańca Poznań, ból pleców ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Szkoła tańca Poznań’

Czesto mozna sie spotkac ze

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

Przyczyną spadku mogą być rozmaite czynniki, miano- wicie: 1. wzrastanie z wiekiem nieswoistej odporności na zakażenie gru- źlicze; 2. przewaga w pewnych. okresach życia takich postaci anatomicz- nych gruźlicy, które cechuje szczególna skłonność do ostrej gru- źlicy prosówkowej; 3. wzrastanie w miarę trwania zakażenia gruźlicą swoistej odporności na ostrą gruźlicę prosówkową. W okresie przedzgonnym u chorych na gruźlicę ostra gruźlica pro- sówkowa pojawia się w przybliżeniu w 1/3 przypadków. Jak zatem widzimy, powstanie ostrej gruźlicy prosówkowej zależy od wzajemnego ustosunkowania się sił odpornościowych ustroju z jednej strony i zjadliwości oraz liczby prątków gruźlicy dostających się do krwi z drugiej strony. Z tego stanowiska stają się zrozumiałe przypadki ostrej gruźlicy prosówkowej z zejściem w gruźlicę prosówkową prze- wlekłą oraz pouczający przypadek Zdzisława Szczepańskiego, w którym na odwrót przejścia przewlekłej gruźlicy prosówkowej w ostrą nastę- powały u tego samego chorego kilkakrotnie nawet z burzliwymi epizo- dami wysiewów do opon mózgowych. Stają się także zrozumiałe przej- ściowe postaci gruźlicy prosówkowej. Aatomia patologiczna. Już przy badaniu płuc gołym okiem uderza na sekcji ogromna liczba bardzo drobnych guzków. Cza- sami jednak wykrywa je dopiero badanie drobnowidowe. Płuco, dotknięte ostrą gruźlicą prosówkową, jest powiększone, prze-· krwione, często rozdęte, obrzękłe i dlatego cięższe niż płuco prawidłowe. J ego powierzchnia i przekrój są usiane bardzo licznymi, bezpowietrznymi guzkami, nie wystającymi ponad powierzchnię przekroju, niewyraźnie odgraniczonymi od otaczającego miąższu płucnego. Guzki są wielkości ziarnka prosa i zwykle równomiernie wielkie. W· przypadkach o prze- biegu mniej burzliwym· są one większe w górnych częściach płuc, a w miarę posuwania się ku podstawie płuc – mniejsze. Mniejsze guzki są szare, większe – szarożółtawe, wskutek rozpoczynającego się serowa- cenia, są zatem starsze. Z powierzchni przekroju prawie zawsze wy- pływa obficie pienista, różowa ciecz (wysięk surowiczy). W-edług nowoczesnych poglądów (Hiibschmann), prątki gruźlicy do- stawszy się do małego krążenia zatrzymują się w komórkach śródbłon- kowych naczyń włoskowatych, uszkadzają ich ścianę i przeszedłszy do światła pęcherzyków płucnych wywołują wysiękowe ich zapalenie ule- gające serowaceniu. W początkowym więc okresie, zwłaszcza w przy- padkach bardzo ostro przebiegających, guzki w płucach według tych. pojęć . są drobniutkimi ogniskami wysiękowego zapalenia, usadowionego w pęcherzykach płucnych (alveolitis tuberculosa acuta). W dalszym przebiegu do tej zmiany zapalnej dołączają się zmiany wy- twórcze, mianowicie pojawiają się komórki nabłonkowate oraz olbrzymie pochodzące ze ścian naczyń i fibroblastów pęcherzyków płucnych. W ten sposób powstają bardzo małe gruzełki, usadowione w pęcherzykach płucnych. W dalszym przebiegu z guzków wysiękowych oraz z gruzełków drogą łącznotkankowego ich przekształcenia powstają guzki włókniste. Zmiany te mogą kojarzyć się z sobą w różnym stosunku. [hasła pokrewne: , firma sprzątająca, Szkoła tańca Poznań, Siłownie zewnętrzne ]

Comments Off

« Previous Entries