Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Posts Tagged ‘trądzik’

Wazna cecha jest pokazowy charakter

Posted in Uncategorized  by admin
February 23rd, 2018

Ważną cechą jest pokazowy charakter zaburzeń histerycznych który podkreśla w patologicznym stopniu cechy histeroidii. Nie zdarza się więc, aby objawy te występowały w samotności. Na oddziale pojawiają ,się często w obecności personelu, zwłaszcza lekarskiego. Niektóre objawy można sztucznie sprowokować, np. przez ucisk na żyły szyjne. Sposób ten, podawany właściwie dla wywołania prawdziwego napadu padaczkowego, oddaje wiel- kie usługi, gdy chodzi o sprowokowanie dla celów rozpoznawczych napadów histerycznych, zarówno dużych, jak i małych. Udaje się to zwłaszcza w obec- ności większego kręgu widzów, np. na wykładzie. Histeryków często nie trzeba prosić o pokaz. Są tacy, którzy samorzutnie demonstrują, gdy potrzeba, swoje objawy. Czasem chory, gdy go poprosić, aby pokazał, jak u niego wygląda napad, pokazując na zawołanie objawy, dostaje ich naprawdę. 10. Uleczalność jest bardzo ważną cechą zaburzeń histerycznych. Cza- sem w wątpliwych przypadkach przystępujemy do energicznego leczenie i ex uvantibus uzyskujemy pewność rozpoznawczą. Zdarzają się jednak i ciężkie, zaniedbane, przewlekłe postacie histerii. 11. Drżenie histeryczne (tremor pithiaticus) może być składnikiem objawowym różnych zespołów histerycznych, może jednak czasem występować jako samodzielny, jednoobjawowy obraz kliniczny. Różnicowanie między takim drżeniem czynnościowym a organicznym sprawia czasem dużo kłopotu neuro- logom. Dowżenko (1958) dzieli drżenie histeryczne na trzy rodzaje: 1) drżenie teatralne i zmienne, 2) drżenie spoczynkowe, naśladujące, czasem wespół z in- nymi podobnymi objawami, parkinsonizm, 3) drżenie jednej kończyny, spoty- kane najczęściej po urazach, podobne do ogniskowego. Zasadą “chwytów” róż- nicowych jest odwrócenie uwagi chorego od chorej kończyny i skierowanie jej na coś innego, np. polecamy choremu pisać litery w powietrzu zdrową ręką lub leżąc na brzuchu trzymać podudzie zgięte pod kątem prostym itp. Wówczas drżenie histeryczne zwykle zmniejsza się, podczas gdy organiczne nie zmienia się. Czasem jednak i drżenie organiczne zmniejsza się przy odwróceniu uwagi, stąd względna wartość tych sposobów. Szczególne trudności różnicowo-roz- poznawcze nasuwają przypadki, w których zaburzenie trwa od dawna i nastą- piło daleko idące zautomatyzowanie drżenia. Hassler (za Dowżenką) za naj- pewniejszą cechę różnicową uważa to, że podczas badania w warunkach sil- nego. napięcia afektywnego drżenie histeryczne z zasady nie tylko nie zwiększa się, lecz przeciwnie, zmniejsza się lub znika całkowicie; natomiast drżenie or- ganiczne w takich warunkach nie zmniejsza się, a często nawet znacznie się zwiększa. Chorzy lub ich laickie otoczenie często drżenie i trzęsienie określają jako drgawki. Zbierając wywiad, trzeba dokładnie wypytać, co odpowiadający rozumie przez drgawki. Zagadnienie “trzęśków” wojennych omówimy przy. zespołach powypadkowych. [patrz też: , trądzik, uprawnienia sep, olejki do włosów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘trądzik’

Wazna cecha jest pokazowy charakter

Posted in Uncategorized  by admin
February 23rd, 2018

Badanie przedmiotowe klatki piersiowej podstawowymi metodami bardzo często nie wykrywa żadnych zmian. Bez badania radiologicznego uchodzą uwagi lekarza nieraz nawet rozleglejsze nacieki okołoogniskowe, a to dlatego, że są one usadowione bardzo często głęboko w płucu i nie- raz otoczone rozdętą tkanką płucną. Toteż w ich miejscu stwierdza się często tylko lekkie skrócenie odgłosu opukowego i osłabienie szmeru oddechowego na ograniczonej przestrzeni. Wyrazne stłumienie odgłosu opukowego z osłabieniem szmeru oddechowego bez szmerów dodatko- wych bywa w przypadkach nacieku pierwotnego, gdy on zajmuje zna- czną część płata prucnego. W związku z naj częstszą siedzibą ogniska pierwotnego w środkowej części płuc objawy te stwierdza się przeważnie w środkowym polu płucnym blrzej kręgosłupa tam, gdzie znajdują się węzły chłonne. J ezeli powiększenie węzłów jest znaczruejsze, to zmiany opukowe i osłuchowe można stwierdzić takze w odpowiednim szczycie płucnym, zaleznie od jego niedodmy, powstałej na tle ucisku przez wę- zły. Stłumienie odgłosu opukowego i osłablenie szmeru oddechowego w szczycie płucnym stwierdza się takżew tych przypadkach, w których duży naciek pierwotny sadowi się w szczycie. W przypacikach znaczniej- szego nacieku pierwotnego mo zna nieraz stwierdzic obnizenie dolnej granicy odpowiedniego płuca na tle jego rozdęcia. W okresie serowacenia pierwotnego nacieku mogą być słyszalne trze- szczenia i szmer oddechowy oskrzelowy, Nieraz jedyny i dlatego ważny objaw kliniczny pierwotnej zmiany grużhczej stanowi dodatni odczyn skórny Pirqueta u osoby z Odczynem przedtem ujemnym. Dowodzi on, że okres przedalergiczny, rozpoczynający się w cnwili dostama się prątków gruzhcy do ustroju, skon czyi się. Odczyn bywa zwłaszcza silny w okresie powstawania gru- zliczego rumienia guzowatego. Próba śródskórna wypada wtedy doda- tnio nawet w rozcieńczeniu 1:10.000 świadcząc o nie- bywale wysokim uczuleniu ustroju. Towarzyszy temu zwykle bardzo znaczne przyśpieszenie opadania krwinek. Często też stwierdza się niedokrwistość. [podobne: , magnez i witamina b6, trądzik, olejek kokosowy na włosy ]

Comments Off