Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Posts Tagged ‘ubranka dla niemowląt’

Wf praktyce najwieksze znaczenie maja

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

Wf praktyce największe znaczenie mają następujące reakcje psychotyczne. Depresja reaktywna. Określenia tego nie powinno się używać tam, gdzie chodzi o prawidłowy, fizjologiczny odczyn na ciężki uraz psychiczny, . np. przygnębienie i rozpacz matki po nagłej stracie dziecka, rozpacz patrioty wobec klęski narodowej itd. O depresji reaktywnej mamy prawo mówić wów- czas, gdy natężenie i czas trwania odczynu przekraczają zwykłą miarę. Poznać to np. po ciężkich zaburzeniach skupiania uwagi, po bradyfrenii, po monoi- deizmie doprowadzonym do rozmiarów idei nadwartościowej, po niedowładzie zdolności powzięcia decyzji, po poważnych długo utrzymujących się zamiarach samobójczych itd. Depresja reaktywna nie ma zasadniczo nic wspólnego z de- presją endogenną i różni się od niej nieobecnością typowych objawów: lęku prekordialnego, spadku wagi, braku łaknienia, zaparcia, urojen niewydolności życiowej, grzeszności i winy, urojeń niższości, nie ma też zahamowania wszyst- kich procesów życiowych, odczuwanego przez chorych pod postacią dolegli- wości somatycznych w znaczeniu hipochondrii. Niektórzy uważają za typowe dla depresji reaktywnej w odróżnieniu od endogennej, że depresja reaktywna może działać wyzwalająco na fazy depresji cyklofrenicznej. Jeżeli depresja rzekomo reaktywna trwa nadmiernie długo, to z coraz większym prawdopode- bieństwem należy myśleć o endogennym jej tle. Z zasady bowiem depresja reaktywna osiąga największe natężenie tuż po zadziałaniu urazu psychicznego, po czym stopniowo słabnie. . Ten klasyczny opis depresji reaktywnej nie zawsze ma zastosowanie. Kolie (1958), który w Monachium wydał kilkaset orzeczeń w sprawach ofiar prze- śladowań hitlerowskich i miał sposobność poddać te ofiary dokładnym bada- niom psychiatrycznym, zaproponował w stosunku do wielkiej grupy tych nie- szczęśliwców rozpoznanie Depressio reactiva chronica (chonisch-reaktive De- pression). Depresji tych osobników, którzy przeszli wieloletnie piekło i getta i obozów koncentracyjnych, nie można porównać nawet z naj cięższym stanem depresji po zwykłych ciężkich urazach psychicznych. [przypisy: , ubranka dla niemowląt, balsam do włosów, gabinet kosmetyczny ]

Comments Off

Posts Tagged ‘ubranka dla niemowląt’

Wf praktyce najwieksze znaczenie maja

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

Nawet najbardziej przy- gnębiony człowiek nie traci zasadniczo trwale swojej zdolności do pracy, choćby nawet przyczyna jego przygnębienia trwale się utrzymywała. Natomiast wśród Żydów, którzy przeszli męczeństwo hitlerowskie, stwierdził KolIe stan zała- mania depresyjnego, utrzymującego się wiele lat po przeminięciu jego przy- czyn. W przypadkach endogennej, cyklofrenicznej depresji, która rozpoczęła się przed deportacją, widywał autor ten reaktywną protrakcję tego stanu, która zatarła ostre zazwyczaj granice między okresami depresji i remisji. Stany patologicznego afektu, odgrywające ważną rolę w orzecz- nictwie sądowo-psychiatrycznym. Chodzi tu o stany wściekłości lub stany wy- ładowania lękowego wywołane urazami środowiskowymi. Afekt ten natęże- niem swoim i skłonnością do wyładowania ruchowego wykracza ponad zrozu- miałą motywację. W stanach tych pole świadomości ulega znacznemu zwęże- niu, czynności myślowe ulegają zahamowaniu, gwałtowne wyładowanie ru- chowe zmierza po naj prostszej drodze do urzeczywistnienia impulsów zemsty, agresji lub trwożliwej ucieczki przed siebie. Stanom tym towarzyszy pobu- dzenie układu roślinnego w postaci zaczerwienienia lub zblednięcia, silnych potów, kołatania serca itd. Działanie impulsywne może mieć charakter tzw. krótkiego spięcia, wskutek czego milkną wszelkie hamulce i następuje w sposób niepohamowany czyn zabójstwa, dzieciobójstwa, podpalenia, samo- bójstwa itd. Szczególną skłonność do wybuchów patologicznego afektu mają charakteropaci wszelkiej etiologii oraz psychopaci typu popędliwych, a także drażliwych i – co ciekawe – lękliwych. Stany te pozostawiają po sobie niemal bez wyjątku zupełną niepamięć, rozciągającą się niekiedy nawet na okres poprzedzający wybuch (amnesia retrograda). [przypisy: , ubranka dla niemowląt, Depilacja laserowa, catering dietetyczny ]

Comments Off

« Previous Entries