Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Posts Tagged ‘wkładki sfp’

Pod nazwa reakcji prymitywnych rozumie

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

Pod nazwą reakcji prymitywnych rozumie się gwałtowne wyłado- wanie afektywne, uruchamiające pewne atawistyczne urządzenia obronne tkwiące w instynktach. Działania te uderzają swoim niezróżnicowaniem. Nie- którzy sądzą, że sensorium jest tu zmienione na wzór stanu pomrocznego. Może tu chodzić o dzikie wyładowanie ruchowe wśród bezcelowego miotania się, jak to się widuje u małych zwierząt pod działaniem nagłego niebezpieczeństwa. Tutaj należy też odruch śmiertelnego znieruchomienia (TotsteLlreflex), widy- wany u zwierząt, którym zagraża śmierć. U człowieka takie żywiołowe wyła- dowania afektywne mogą wystąpić pod wpływem nagłych i niespodziewanych urazów psychicznych, np. w czasie trzęsienia ziemi, pożaru, katastrofy itd. Prymitywna reakcja wyzwala się zawsze w jednym -z dwóch przeciwstaw- nych kierunków: albo jako nagłe osłupienie l trwanie w tym absolutnym bez- ruchu, albo jako stan wściekłości z bezmyślnym miotaniem się i ślepym nisz- czycielstwem. Oczywiście jeżeli reakcja taka zdradza teatralną demonstratyw- ność, jak gdyby. chodziło o wywarcie wrażenia na otoczeniu, wówczas mówi się nie o reakcji prymitywnej, lecz o histerycznej. Niektórzy zaliczają niesłusznie do reakcji prymitywnych psychogenne stany pomroczne (Binder w podręczniku Reichardta 1955), np. spragniona macierzyń- stwa kobieta dowiaduje się, że jej mąż jest bezpłodny, popada na to w stan onejroidny. w którym wśród radosnego śpiewu lula w ramionach dziecię, na- zajutrz zupełna niepamięć retropsychotyczna. Rzecz prosta, w stanach takich nie widać prymitywizmu, a nawet można wątpić W szczerość takich histerycz- nych scen. Jeszcze mniej słuszne wydaje się stawianie w jednym rzędzie z patologicz- nymi reakcjami tzw. histerii konwersyjnej. Pod mianem tym rozu- mie się przeobrażenie się pewnych jakości psychicznych, np. lęku, pewnych wyobrażeń lub fantazji, stanów popędowych itd., w objawy cielesne w rodzaju porażeń, niby-drgawek, tików, psychogennego kręczu, drżenia lub trzęsienia się, histerycznych zaburzeń czucia, głuchoty, ślepoty, koncentrycznego zwęże- nia pola widzenia, zaburzeń chodu lub pantomimiki z symboliczną aluzją do wstrząsającego przeżycia itd. [hasła pokrewne: , wkładki sfp, dentysta Kraków, rozstanie ]

Comments Off

Posts Tagged ‘wkładki sfp’

Pod nazwa reakcji prymitywnych rozumie

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

Rozpoznanie zespołu gruźliczego durowa tego bez badania radio- logicznego płuc nie jest łatwe ani pewne, zwłaszcza na początku choroby. Szczególnie dotyczy to postaci łagodnej. Można ją rozpoznać tylko wtedy, jeżeli przypadkowo wiemy, że ujemny: przedtem odczyn tuberkulinowy stał się dodatni. W innych przypadkach zespół gruźliczy durowaty roz- poznaje się najczęściej “ex post”, gdy nastaną już wyraźne objawy gruźlicy płuc . Rozpoznanie roznicowe. Od duru brzusznego można zespół gruźliczy durowaty odróżnić na podstawie cech następujących: Zespół gruźliczy durowaty: 1. Często nie ma stanu durowego. 2. Mniej wyraźny tor ciągły go- rączki. 3. Nie ma różyczki w skórze; cza- sami rumień guzówaty. 4. Tętno przeważnie przyspieszo- ne lub odpowiadające ogólnej ciepłocie ciała . 5. W zakresie narządu oddecho- wego długo nie ma objawów chorobowych, dających się wy- kryć podstawowymi metodami badania fizycznego. 6. Zwykle nie ma silniejszych za- burzeń trawiennych. 8. Najczęściej spostrzega się stan durowy. 9. Tor gorączki ciągły bardziej zachowany. 10. Mniej więcej na 9 dzień cho- roby pojawia się różyczka (ro- seola). w skórze tułowia. 11. Tętno rzadsze, niżby to odpo- wiadało ogólnej ciepłocie ciała. 12. Prawie bez wyjątku stwierdza sie nieżyt oskrzeli. 13. Język zwykle obłożony; łak- nienia nie ma; często biegunki. 14. Śledziona powiększona, tylko rzadko niewyczuwalna. 15. Szybkiego chudnienia nie ma. 16. Dodatnia próba zlepna suro- wicy krwi z pałeczkami duro- wymi. 17. Pałeczki durowe w pierwszych dniach choroby w krwi, w na- stępnych dniach w kale, w póź- niejszym okresie w moczu. [przypisy: , przydomowe oczyszczalnie, wkładki sfp, odżywka do włosów ]

Comments Off