Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Posts Tagged ‘wózki dziecięce’

Rozmowa z podejrzanym o symulacje

Posted in Uncategorized  by admin
February 25th, 2018

Rozmowa z podejrzanym o symulację musi być prowadzona umiejętnie i ostrożnie. Niedopuszczalną jest rzeczą, aby symulant z zetknięcia z psychia- trami wynosił wiadomości diagnostyczne. Rozmawiając z badanym nie należy okazywać zainteresowania dla produkowanych przez niego objawów ważnych, które odpowiadają pewnemu obrazowi klinicznemu. Natomiast w obecności podejrzanego o symulację można prowadzić rozmowy z innymi lekarzami w taki sposób, aby podejrzany wynosił z nich pewne sugestie. Okaże się wów- czas, że rzekomo brakujące dla całości obrazu klinicznego objawy istotnie przy najbliższej wizycie pojawią się. Można, w ten sposób zasugerować badanemu omamy, zwłaszcza wzrokowe i słuchowe oraz inne objawy, z których tworzyć on będzie zlepki objawowe nie odpowiadające rzeczywistości klinicznej. Przy podejrzeniu o symulację potrzebna jest długa obserwacja na oddziale za- mkniętym. 7. Odrębnym zagadnieniem jest zespół Gansera, który najczęściej występuje pod postacią otępienia rzekomego (pseudodementia) lub puerylizmu. Zagad- nienie różnicowania między symulacją świadomą a takimi samymi zjawiskami na tle histerii jest i teoretycznie, i praktycznie bardzo trudne. S. Wśród objawów symulacji, które można wykryć dzięki bacznej obser- wacji, zwraca się uwagę na znamienną grę mimiki. Mianowicie przy odpowia- daniu na naj prostsze pytania badany marszczy czoło, jak człowiek który się usilnie nad czymś zastanawia, zarazem jednak dolna część twarzy pozostaje nie napięta. Objaw ten występuje zresztą również w pseudodemencji. 9. Zastrzeżenia prawno-etyczne budzą się wobec sposobów, które niekiedy zaleca się celem przełamania zahamowań i oporów badanego za pomocą pewnych związ- ków chemicznych. Do tego celu używano np. 2,5% roztworu wodnego soli sodowej pentotalu (kwasu butylometylotiobarbiturowego). Zbliżone działanie ma Amytal- Natrium (sól sodowa kwasu izoamyloetylobarbiturowego). Penthothal-Natrium wstrzy- kuje się dożylnie (Jus) z szybkością ok. 2 ml na min. Chory leży, każemy mu liczyć. Zwykle po wstrzyknięciu 8-10 ml badany zaczyna mylić się w liczeniu, mowa staje się zamazana, oddechy pogłębiają się, pojawia się ziewanie i senność. Stan ten wykorzystujemy dla nawiązania łączności z badanym, którego senność podtrzymu- jemy dalszym powolnym wstrzykiwaniem. Badanie trwa ok. 20 min., a ilość zużytego pentotalu nie przekracza 0,5 g, tj. 20 ml 2,5010 roztworu, który musi być świeżo przy- rządzony. U chorych z zahamowaniem melancholicznym, po krótkim początkowym okresie wzmożonego lęku i smutku udaje się uzyskać wypowiedzi na temat urojeń winy, poniżenia, choroby itd. Nie udaje się natomiast przełamać osłupienia katato- nicznego ani uchylić niepamięci z okresu zamroczenia padaczkowego. Można nato- miast odtworzyć przeżycia z okresu niepamięci rzekomej pochodzenia histerycznego. Po środkach tego typu spodziewano się dużo przy rozpoznawaniu symulacji, jed- nakże doświadczenie kliniczne nie odpowiada tym nadziejom. Także ze stanowiska prawnego podnosi się stanowcze zastrzeżenia przeciwko posługiwaniu się oszoło- mieniem narkotycznym w badaniu psychiatryczno-sądowym. Do tych samych celów używano też niektórych środków euforujących, np. metedryny (d-dezoksyefedryny), z podobnym skutkiem. I tutaj na osłupienie katatoniczne nie da się wywrzeć wpływu, natomiast melancholicy, a także schizofrenicy innych postaci klinicznych ulegają pobudzeniu afektywnemu, które skłania ich do wypowiedzenia nie ujawniających się w zwykłym badaniu treści psychotycznych. W praktyce sposoby te nie przyjęły się, gdyż co najwyżej zdolne są przyspieszać badanie. W istocie rzeczy zaś za po- mocą ich nie potrafimy wykryć objawów, które by nie wyszły na jaw przy zwyk- łych sposobach badania klinicznego. Ponadto wielu psychiatrów powstrzymuje od stosowania tego rodzaju sposobów ułatwiających rozpoznanie etyczno-prawna strona zagadnienia, która jak wspominaliśmy, budzi wątpliwości. [hasła pokrewne: , indywidualne kalendarze trójdzielne, wózki dziecięce, magnez i witamina b6 ]

Comments Off

Posts Tagged ‘wózki dziecięce’

Rozmowa z podejrzanym o symulacje

Posted in Uncategorized  by admin
February 25th, 2018

Bardzo ważne wyniki można nieraz uzyskać badaniem radiologicznym płuc. Ogniska pierwotne rysują się na zdjęciach rentgenowskich jako ciemne, najczęściej okrągławe zacienienia wielkości grochu, niekiedy mniejsze lub większe, usadowione w prawidłowym miąższu płucnym” najczęściej w dolnej trzeciej części prawego pola płucnego. Nacieki sze- rzące się wzdłuż wcięcia międzypłatowego mają kształt zazwyczaj wrze- ciona lub dzioba. W przeważającej większości przypadków jest to jeden tylko cień, w którym nie można dostrzec plam ciemniejszych ani miejsc jaśniejszych. Cień pierwotnego ogniska zwykle daje się wykryć w okre- sie nieco późniejszym, gdy ognisko zwapnieje. Wtedy można niekiedy stwierdzić także cienie w okolicy wnęki tego samego płuca, zależne od powiększonych węzłów chłonnych. Ponieważ cień powiększo- nych węzłów tchawiczno-oskrzelowych przy badaniu radiologicznym w kierunku strzałkowym zlewa się prawie zawsze z cieniem śródpiersia, a węzły przy rozgałęzieniu tchawicy w ogóle zupełnie są niewidoczne przy takim badaniu, przeto niezbędne jest badanie radiologiczne także w kierunkach skośnych. Zwykły cień wnęki nie zależy ani od węzłów, ani od oskrzeli, lecz prawie wyłącznie od tętnicy płucnej i dużych jej gałęzi. Silne cienie, rozpoznawane często jako zwapniałe węzły, mogą pochodzić właśnie od skrzyżowania się żył i tętnic płuc- nych. U osób dorosłych ocenę obrazu radiologicznego utrudniają jeszcze zmiany pylicze i pozostałości po przebytych chorobach płuc. Toteż o po- większeniu węzłów wnęki można u dorosłych na podstawie zdjęć rent- genowskich mówić tylko wtedy, gdy w miejscu wnęki znajduje się jeden lub kilka leżących obok siebie cieni półkolistych, zwróconych wypukło- ściami na zewnątrz, tak iż boczna granica wnęki ma kształt falisto-łuko- waty z wgłębieniami pomiędzy łukami. Wykryciu pierwotnego ogniska gruźliczego przy badaniu radiologicz- nym sprzyja zapalenie okołoogniskowe, które może zajmować znaczną część płata, a nawet cały płat. Niestety, badanie radiologiczne) nawet wykonane w różnych płasz- czyznach, bardzo często zawodzi. Janusz Zeyland na 50 przypadków pierwotnego ogniska w płucach, badanych radiologicznie tuż przed śmiercią, a niekiedy także natychmiast po niej oraz kon- trolowanych badaniem sekcyjnym, stwierdził ognisko pierwotne badaniem radiolo- gicznym tylko 9 razy (w 18%). W 15 przypadkach (30%) było ono w ogóle nie- widoczne, w 26 (52%) nie można było go rozpoznać nawet promieniami rentge- nowskimi wśród innych zmian. [patrz też: , wózki dziecięce, gabinety stomatologiczne, Bielizna nocna damska ]

Comments Off