Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Prócz badania radiologicznego pluc w

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Prócz badania radiologicznego płuc w celu rozpoznanla zapalenia okołoogniskowego zwraca się uwagę na odczyny tuberkulinowe, źródła zakażenia, starannie bada się plwocinę, a u dzieci także opłuczyny żołąd- kowe co do prątków gruźlicy. Rozpoznanie daje się określić często do- piero po dłuższej obserwacji. Rozpoznanie różnicowe. Rozległe zapalenie około ogniskowe początkowo bierze się nieraz za krupowe zapalenie płuc. Z nim może ono mieć jako objawy wspólne: nagły początek, wysoką gorączkę, kłucie w boku i objawy zagęszczenia tkanki płucnej. Dopiero brak przełomu, ustąpienie gorączki i uporczywe pomimo to utrzymy- wanie się zmian opukowych i osłuchowych nasuwa na myśl naciek około- ogniskowy. W rozpoznaniu dopomagają brak leukocytozy, prawidłowa ilość chlorków w moczu, obecność zmian gruźliczych w płucach i prątki gruźlicy w plwocinie. Pury doradza pamiętać o nacieku okołoognisko- wym w każdym przypadku zapalenia płuc u osoby z przebytą gruźlicą lub z objawami szczytowymi, jeżeli choroba rozwinęła się po wysiłku, nadmiernym znużeniu itp. Od ostrego zapalenia serowatego płuc różni się na- ciek okołoogniskowy łagodniejszym przebiegiem i mniejszą -liczbą prą- tków gruźlicy w plwocinie. Od ostrego surowiczo-włóknikowego zapalenia opłucnej różni się naciek tym, że w nim nie ma przesunięcia sąsię- dnich narządów a w środkowej części stłumienia słychać nieraz rzeże- nia; nakłucie próbne nie wykrywa płynu. Od suchot płuc pospolitych odróżnia naciek okołoogni- skowy względnie łagodny przebieg i utrzymywanie się objawów fizycz- nych przez długi czas bez zmiany. Jak wykazują badania wziernikowaniem oskrzeli, za zapalenie około- ogniskowe bierze się nieraz rozległą nieodmę płuc, często towarzyszącą gruźlicy płuc, zwłaszcza w wieku dziecięcym. Przyczyny niedodmy płuc mogą być różne. Mogą ją wywołać obrzmienie błony ślu- zowej oskrzeli, ucisk dużych zserowaciałych węzłów chłonnych na ścianę oskrzeli, zapalenie okołooskrzelowe, gruźlica oskrzeli, krwotok płuc- ny itd. Szczególnie często niedodmę płuc wywołuje przebicie się do oskrzeli zserowaciałych węzłów oskrzelowo-wnękowych. Szybkie ustę- powanie rozległego stłumienia odgłosu opukowego oraz rozległego cienia przy badaniu radiologicznym przemawia za niedodmą płuca. Rokowanie w ostrej gruźlicy nawałowej płuc jest zwykle dobre, ponieważ sprawa ma wielką skłonność do cofania się, nawet gdy zaj- muje dużą przestrzeń. Niezbędnym warunkiem pomyślnego przebiegu jest usunięcie chorego z otoczenia gruźliczego i wzmocnienie jego sił odpornościowych. Należy się liczyć z nav&rotami choroby i z możliwo- ścią zserowacenia ogniska zapalnego z dalszym postępem sprawy gru- źliczej. Grypa, zdaje się, nie ma ujemnego wpływu na przebieg choroby. Leczenie w ostrej gruźlicy nawałowej płuc polega na usunięciu chorego z otoczenia gruźliczego i na wzmocnieniu ustroju leczeniem higieniczno-dietetycznym. Odma opłucna lecznicza nie wchodzi w ra- chubę, jeżeli nie nastąpiło serowacenie. Nie należy zbyt pochopnie wnosić o wytwarzaniu się jam, gdy powstaną opisane wyżej wyjaśnienia w początkowo jednolitym cieniu rentgenowskim. Leczenie tych “jam” odmą opłucną byłoby postępowaniem błędnym. [patrz też: , Bielizna nocna damska, implanty zębów, firma sprzątająca ]

Tags: , ,

Comments are closed.